• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Property rights of a commercial operator

18.05.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-93/2021

Download

21.06.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-69/2021

Download

02.06.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-58/2020

Komercķīlas tiesības, kas nodibinātas uz visu ķīlas devēja mantu, ķīlas ņēmējs nevar izlietot brīvi pēc saviem ieskatiem, bet gan tikai atbilstoši Komercķīlas likuma 36. un 39. pantam, ja puses nav vienojušās citādi. Konstatējot, ka komercķīlas priekšmets ir visa komersanta manta, komercķīlas ņēmējam vienlaicīgi ar pienākumu pārdot visu mantu kopumā nav tiesību izlietot komercķīlas tiesības tikai uz prasījuma tiesībām kā daļu no lietu kopības sastāva atbilstoši Komercķīlas likuma 39.2 pantam.

Download

2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[E]/2019

Manta, ko viens no laulātajiem nošķīris komercdarbības veikšanai un iekļāvis individuālā komersanta mantā, ir tiesiski norobežota no laulāto kopīgās mantas. Individuālā komersanta manta nav iekļaujama laulāto kopīgās mantas sastāvā, nav pakļaujama sadalei kā laulāto kopīgā manta un uz to nav atzīstamas otra laulātā īpašuma tiesības. Vienlaikus minētais neizslēdz laulātā tiesības saņemt atlīdzību par ieguldījumu laulāto kopīgajā mantā pirms tās pārnešanas uz individuālo komersantu.

Download

30.10.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1489/2018

Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 5.5. punktā noteiktā valsts nodevas procentuālā likme par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā ir piemērojama arī zemnieka saimniecībai, ja tās reģistrētais darbības veids ir sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Download

28.11.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-266/2018

Kapitāla daļu atsavināšana pati par sevi neizbeidz Komerclikumā paredzēto sabiedrības dalībnieka mantisko un nemantisko tiesību, tostarp tiesību uz informāciju par sabiedrības darbību, attiecināšanu uz dalībnieku, kurš ierakstīts dalībnieku reģistrā. Līdz brīdim, kamēr nav izlietota ieguvēja tiesība prasīt sevi ierakstīt dalībnieku reģistrā, starp daļu ieguvēju un daļu atsavinātāju pastāvošais tiesiskais darījums nesaista sabiedrību un nerada kapitāla daļu valdījumu.

Download

13.03.2015. Decisions of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2052/2015

Zemesgrāmatu likuma 45.panta 1.punkta noteikums par maksātnespējas atzīmes ierakstīšanu ir attiecināms arī uz fizisko personu, kura nav maksātnespējīga, taču kura ir maksātnespējīgas zemnieku saimniecības īpašniece. Tomēr atzīmes ierakstīšana zemnieku saimniecības īpašniekam piederošam nekustamam īpašumam Zemesgrāmatu likuma 45.panta 1.punkta kārtībā, ja maksātnespējīga ir tikai viņam piederošā zemnieku saimniecība, nenozīmē ne zemnieku saimniecības īpašnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu, nedz arī to, ka atzīmes ierakstīšanai būtu jākonstatē īpašnieka maksātnespēja.

Download

30.05.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-19/2014

Zemnieka saimniecības īpašnieks, kurš ir ierakstīts Uzņēmumu reģistrā un tādējādi nav Komerclikuma subjekts (Komerclikuma spēkā stāšanās likuma 17.panta devītā daļa), nav uzskatāms par Maksātnespējas likuma 127.panta trešajā daļā minēto individuālo komersantu, tādēļ viņam piemērojams fiziskās personas maksātnespējas process.

Download

09.11.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1451/2011

1. Tā kā speciālajā tiesību normā likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20.pantā individuālais komersants nav minēts kā subjekts, kas var slēgt darījumus par zemes īpašumu, tad nav pamata viņam nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Komerclikuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka komercdarbības ierobežojumus var noteikt ar likumu, – attiecībā uz individuālo komersantu ierobežojums slēgt darījumus par zemes īpašumu izriet no likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”. Tajā pašā laikā likums neaizliedz Latvijas pilsonim, kurš ir reģistrējies kā komersants, iegūt īpašumā zemi kā fiziskai personai. 2. Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus (1.pants), tādējādi likums nereglamentē individuālā komersanta darbību. Likuma 11.7pantā ir minēta persona, kura reģistrēta kā individuālais komersants, tātad fiziska persona. Līdz ar to arī no šī likuma izriet, ka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu iegūst fiziska persona, bet kura kā individuālais komersants veic saimniecisko darbību, un tāpēc likums noteicis fiziskai personai kā likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” subjektam kādus atvieglojumus attiecībā uz ienākuma nodokli.

Download

12.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-14/2011

1. Zemnieku saimniecības īpašnieka mantai ir īpašs statuss un tā nav pakļaujama sadalei tādā veidā, ka kādai citai personai tiktu atzītas īpašuma tiesības uz šo mantu (likuma „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” 3.,10.pants). 2. Zemes gabals, kas laulības laikā piešķirts vienam laulātajam pastāvīgā lietošanā tādas zemnieku saimniecības izveidošanai, kurā viņš ir vienīgais dibinātājs, ar mērķi izmantot šo zemes gabalu par zemnieku saimniecības galveno ražošanas līdzekli, bet vēlāk ticis izpirkts par privatizācijas sertifikātiem (tai skaitā arī par otra laulātā privatizācijas sertifikātiem) ir uzskatāms par pirmā laulātā „atsevišķi iegūtās mantas” objektu. Apstāklis, ka šāda zemes gabala izpirkšanai izmantoti arī otra laulātā privatizācijas sertifikāti, nerada otra laulātā īpašuma tiesības uz to. Otrs laulātais var pretendēt uz to līdzekļu atlīdzināšanu, kurus viņš ieguldījis zemnieku saimniecības izveidošanā.

Download

23.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-50/2008

Zemnieku saimniecībai piešķirtā zeme ir zemnieku saimniecības vienīgā dibinātāja atsevišķā manta, nosaka likuma „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu” 10.pants.

Download

09.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-18/2008

Lai palielinātu vai samazinātu sabiedrības pamatkapitālu (statūtu fondu), sabiedrības statūtos jāizdara grozījumi, nosaka likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 8.panta desmitā daļa.

Download

15.03.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-48/2006

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-351/1997

Download

21.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-174/1997

Download

08.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-26/1997

Download

18.12.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-126/1996

Download