• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Citizenship

11.09.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-168/2018

Download

07.09.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-267/2016

Download

14.09.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-255/2011

Iegūtā Latvijas pilsonība pēc Pilsonības likuma Pārejas noteikumu 3.punktā minētajiem iegūšanas diviem pamatiem nav apstrīdama, izņemot gadījumu, ja persona no Latvijas pilsonības ir atteikusies (likuma 23.pants) vai ja Latvijas pilsonība tai ir atņemta tiesas ceļā (likuma 24.pants). Pilsonības iegūšanas likumību ir tiesības izvērtēt un izvirzīt jautājumu par tās atņemšanu, neatkarīgi no pilsonības iegūšanas laika, ja tiek konstatēti Pilsonības likuma 24.panta pirmajā daļā norādītie pārkāpumi, jo prettiesiski iegūtā pilsonība nekļūst leģitīma, neatkarīgi no laika, kāds ir pagājis kopš tās piešķiršanas.

Download

22.06.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-215/2011

1. Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkta norma, kas nosaka, ka tiesa Latvijas pilsonību var atņemt, ja persona, apliecinot savu piederību pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas un tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību, nav imperatīva tiesību norma, un, izvērtējot konkrētos lietas apstākļus un nonākot pie secinājuma, ka pilsonības atņemšana būtu pretrunā samērīguma principam, tiesa var prasību noraidīt. 2. Strīdā par Latvijas pilsonības atņemšanu izšķirošais nav jautājums par to, vai persona Latvijas pilsonību ieguvusi atbilstoši Latvijas likumiem, bet gan tas, vai, iegūstot Latvijas pilsonību, persona nav sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas. 3. Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkta norma par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu nav tulkojama paplašināti un šis normas sastāvā nevar iekļaut tādu ziņu nesniegšanu, kuras varētu būt svarīgas pilsonības jautājuma izlemšanai, bet kuras atbildīgā valsts iestāde no pilsonības pretendenta nav tieši pieprasījusi. 4. 1961.gada 30.augusta Konvencija par apatrīdisma samazināšanu un Eiropas Padomes 1997.gada Konvencija par pilsonību rekomendē valstīm, ja vien tam nav sevišķu iemeslu, neatņemt personām pilsonību, ja tas var viņas padarīt par apatrīdiem.

Download

20.02.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-79/2008

Latvijas pilsonību var atņemt, ja persona, apliecinot savu piederību pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas un tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību (Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkts).

Download

08.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-449/2001

Download

26.12.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-431/2001

Download

08.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-381/2001

Download

11.04.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-206/2001

Download

21.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-99/2001

Download

29.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-527/2000

Download

25.10.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-469/2000

Download

27.09.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-379/2000

Download

28.06.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-301/2000

Download

13.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-272/1997

Download

05.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-176/1997

Download

08.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-10/1997

Download