• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter XVII. Criminal Offences against Family and Minors

30.11.2022. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-162/2022

Lai personu sauktu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 168.1panta, jākonstatē, ka ar tiesas nolēmumu noteiktā aizlieguma pārkāpums ir bijis ļaunprātīgs. Izvērtējot, vai personas tīšās darbības, nepildot tiesas nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību, ir ļaunprātīgas, būtiska nozīme ir personas rīcības motīvam un mērķim.

Download

2022. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[K]/2022

Download

12.02.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-73/2021

Download

29.04.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-32/2021

Download

2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[D]/2021

Apstāklis, ka persona, kura cietsirdīgi vai vardarbīgi apgājusies ar savu nepilngadīgo bērnu, nedzīvo kopā ar viņu, neietekmē cietušā materiālo vai citādu atkarību no šīs personas Krimināllikuma 174.panta izpratnē.

Download

2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[F]/2021

Download

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[H]/2019

Download

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[K]/2019

Vardarbīga apiešanās ar nepilngadīgo, kas paredzēta Krimināllikuma 174.pantā, var izpausties kā vecāku nolaidīga rīcība, nepildot bērna uzraudzības pienākumu, ja tās rezultātā nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas.

Download

23.03.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-112/2016

Tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, par kura ļaunprātīgu nepildīšanu Krimināllikuma168.1 pantā paredzēta kriminālatbildība, ja tiesas noteiktajā termiņā nav iesniegta pamatprasība (Civilprocesa likuma 250.58 pants)vai ja nav iesniegts lietas dalībnieka motivēts pieteikums par lēmuma par pagaidu aizsardzību atcelšanu (Civilprocesa likuma 250.59 panta ceturtās daļas 2.punkts, 250.60 panta otrā daļa),netiek atcelts - tiesas noteiktie pagaidu aizsardzības līdzekļi turpina darboties uz nenoteiktu laiku.

Download

29.11.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-634/2007

Krimināllikuma 174.pants ir speciālā norma, kas aizsargā tādu nepilngadīgo, kurš atrodas materiālā vai citādā atkarībā no kādas personas. Tā kā vieglu miesas bojājumu nodarīšana nepilngadīgajam cietušajam arī ir vardarbība un fizisku ciešanu radīšana, vainīgā darbību pret nepilngadīgo cietušo papildus kvalifikācija pēc Krimināllikuma 130.panta pirmās daļas nav nepieciešama.

Download

05.01.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-12/2006

Ja persona ar vardarbīgu apiešanos nepilngadīgajam, kurš ir materiāli vai citādi atkarīgs no viņas, nodarījusi vieglus miesas bojājumus, nodarījums kvalificējams tikai pēc Krimināllikuma 174. panta.

Download

28.12.1999. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-361/1999

Download