• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter VIII[2]. Special Confiscation of Property

05.04.2023. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-60/2023

Ja apelācijas instances tiesa nav lēmusi par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas priekšmeta vērtības piedziņu no apsūdzētā saskaņā ar Krimināllikuma 70.14 panta pirmo daļu un par šo jautājumu nav iesniegts kasācijas protests, tad kasācijas instances tiesa nav tiesīga pasliktināt apsūdzētā stāvokli un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai šī jautājuma izlemšanai, jo mantas īpašā konfiskācija ir viens no krimināltiesiskajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, kas būtiski ierobežo personas tiesības uz īpašumu (reformatio in peius aizlieguma princips).

Download

05.04.2023. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-60/2023

Krimināllikuma 70.14 panta pirmās daļas mērķis ir aizsargāt trešās personas tiesības uz īpašumu, nepieļaujot nesamērīgu iejaukšanos tās dzīvē, uzliekot pienākumu mantiski atbildēt par citas personas izdarītu noziedzīgu nodarījumu. Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmets, kas pieder citai personai, nav konfiscējams Krimināllikuma 70.12 panta kārtībā. No noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas var piedzīt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta vērtību atbilstoši Krimināllikuma 70.14 panta nosacījumiem.

Download

03.11.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-116/2021

Konfiscējot noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai piederošu mantu, kas sakarā ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu nav atstājama personas īpašumā, ir vērtējams, vai manta ir saistāma ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu un vai tā nav bijusi nodarījuma izdarīšanas priekšmets, vai ar mantas konfiskāciju tiks panākts preventīvs mērķis novērst apsūdzētā turpmāku līdzīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un vai tās konfiskācija neradīs pārmērīgu slogu vainīgajai personai, nodrošinot sev iztiku.

Download

15.04.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-94/2021

Download

18.10.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-603/2019

Krimināllikuma pārejas noteikumu 21.punktā minētā atruna par Krimināllikuma VIII2 nodaļas normu piemērošanu attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz 2017.gada 31.jūlijam, ir vērtēšanas jautājums, kas pieprasa salīdzināt pašreiz spēkā esošās tiesību normas ar tām, kuras regulēja rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā. Konstatējot, ka Krimināllikuma VIII2 nodaļas normas nav apsūdzētajam nelabvēlīgākas, saskaņā ar likumu tās konkrētajā lietā ir piemērojamas.

Download

19.02.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-34/2019

Prokuroram, slēdzot vienošanos ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un piemērojot īpašo mantas, kas pieder apsūdzētajam, konfiskāciju, jānodrošina apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu un jāpanāk vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju.

Download

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[G]/2019

Download