Pirmdien, 9.maijā, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tikās ar Latgales apgabaltiesas tiesnešiem, lai apspriestu aktuālos tiesu un Tieslietu padomes darba jautājumus.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja Latgales apgabaltiesas tiesnešus par Tieslietu padomes stratēģiju 2021.–2025. gadam un Tieslietu padomes 2022.gada darba uzdevumiem. “Tieslietu padomes stratēģija ir vērsta uz tiesu varas neatkarības stiprināšanu un neatkarības garantijas attīstīšanu. Tāpēc šogad Latvijas Tiesnešu konferencē, kas notiks 20.maijā, tiks diskutēts par tiesu neatkarību demokrātiskas sabiedrības interesēs,” uzsvēra A.Strupišs. Latgales apgabaltiesas tiesneši pauda atbalstu Tieslietu padomes stratēģiskajiem rīcības virzieniem, kā arī tam, lai tiktu stiprināta tiesu varas neatkarība no izpildvaras.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tikšanās laikā informēja par aktualitātēm tiesnešu pašpārvaldes institūcijās un aicināja tiesnešus aktīvi paust viedokli par to darbu uzlabošanu. “Mūsu pašu atbildība ir tajā, kādi un cik profesionāli cilvēki ienāk tiesu sistēmā, tāpēc ir svarīgs ikkatrs viedoklis un ieteikumi par to, kā varam uzlabot tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu,” norādīja Dz.Balta. Tika pārrunāti arī jautājumi par apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlasi, kā arī nepieciešamību piesaistīt rajona (pilsētas) tiesnešu darbam potenciālos kandidātus. Diskusijas rezultātā tiesneši vērsa uzmanību uz to, ka būtu jānodrošina arī plašākas apmācības tiesnešu palīgiem, jo tiesnešu palīgi ir potenciālie pretendenti tiesneša amatam.

Pārrunājot tiesu darbu Covid–19 izplatības laikā, tiesneši norādīja, ka tiesas pierādīja savu spēju operatīvi piemēroties ārkārtējiem apstākļiem, lai nodrošinātu personu pamattiesībās, tostarp tiesības uz taisnīgu tiesu. Vienlaikus tiesneši uzsvēra, ka Tieslietu padomē būtu diskutējams jautājums, vai konkrētās lietu kategorijās būtu saglabājama iespēja lietas izskatīt rakstveida procesā, it īpaši apelācijas instances tiesā. Tāpat tiesneši norādīja, ka vēl joprojām būtu nepieciešami e-lietas tehniskie uzlabojumi, kā arī regulāras praktiskās apmācības e-lietas platformas lietošanā.

Diskusijas noslēgumā Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Alla Šilova atzinīgi izteicās par Tieslietu padomes tiešā dialoga uzturēšanu ar tiesu sistēmas pārstāvjiem, kā arī Tieslietu padomes locekļi ar tiesnešiem vienojās par labākajiem risinājumiem, kā tiesnešus informēt par Tieslietu padomes aktualitātēm.

Nākamā Tieslietu padomes locekļu reģionālā vizīte ieplānota 2022.gada 23.maijā ar Zemgales apgabaltiesas tiesnešiem, bet 30.maijā ar Vidzemes apgabaltiesas tiesnešiem.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380