Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) Ģenerālās asamblejas ārkārtas sēdē Viļņā 28.oktobrī pieņemts lēmums izslēgt no asociācijas Polijas Tieslietu padomi, norādot, ka tā neatbilst asociācijas noteikumiem attiecībā uz neatkarību no politiskajām varas institūcijām.

ENCJ Ģenerālajā asamblejā tika spriests par Polijas Tieslietu padomes situāciju pēdējo gadu laikā un turpmāko statusu organizācijā. Kopš 2018.gada septembra, kad Polijas Tieslietu padome tika atstatīta no darbības ENCJ (liedzot tai vēlēšanu tiesības un aktīvu dalību ENCJ ikgadējās aktivitātēs), notikusi pastāvīga situācijas analīze un monitorings. Šo gadu laikā ENCJ valde nav pārliecinājusies par situācijas uzlabošanos Polijas Tieslietu padomē. Priekšnoteikums dalībai ENCJ ir attiecīgās valsts tieslietu padomes neatkarība no izpildvaras un likumdevēja varas, kā arī atbildība par atbalstu tiesu varai neatkarīgu lēmumu pieņemšanā. ENCJ ir secinājusi, ka Polijas Tieslietu padome neatbilst šim kritērijam un neaizsargā tiesu varu un tiesnešus individuāli.

ENCJ dalībvalstis balsojumā lēma atbalstīt organizācijas valdes priekšlikumu izslēgt Polijas Tieslietu padomi (vienu no ENCJ dibinātājorganizācijām) no savu biedru loka. Vienlaikus atzīmēts, ka šāds lēmums ir īpaši nepatīkams, ņemot vērā, ka Polijas pārstāvji ilggadēji bijuši augstu novērtēti kolēģi ENCJ darbībā. Lēmums par izslēgšanu nav ticis pieņemts viegli. Visas par Polijas kolēģu izslēgšanu balsojušās tieslietu padomes to darījušas, aizsargājot ENCJ un tās vērtības: tiesu varas neatkarību un tiesiskumu Eiropā. Eiropas tiesu sistēmām ir kopīgs pienākums skaidri reaģēt uz situācijām, kurās tiek apdraudēta tiesu neatkarība.

Vienlaikus ENCJ uzsver, ka tā turpinās sadarboties ar visām pusēm, lai aizsargātu un pēc iespējas drīz atjaunotu tiesu varas neatkarību Polijā. Kā norādīja ENCJ prezidents Filipo Donati, tiklīdz Polijas Tieslietu padome atbildīs ENCJ dalības priekšnoteikumiem, tā ar gandarījumu tiks atpakaļuzņemta kā pilntiesīgs biedrs.

ENCJ darba kārtībā Viļņā bija arī diskusija par nākamo gadu darbiem ENCJ 2022.–2025.gada stratēģijas kontekstā. Dalībvalstīm tika dota iespēja apspriest arī jaunu priekšlikumu – vienota Eiropas Tieslietu padomju uzvedības kodeksa izstrādes nepieciešamību.

ENCJ pārstāvji informēti par nākamo Eiropas tiesnešu neatkarības aptauju, kas tiks organizēta 2022.gada sākumā. Elektroniskā aptauja notiks centralizēti, tādējādi katram Eiropas tiesnesim tiks dota vienlīdzīga iespēja sniegt savu redzējumu par tiesu neatkarības aspektiem savā valstī.

Latvijas Tieslietu padomi Viļņā pārstāvēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja padomniece Tieslietu padomes jautājumos Solvita Harbaceviča un Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane.

 

Informāciju sagatavoja

Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane

E-pasts: dace.sulmane@at.gov.lv, tālrunis: 67020352