Lai iegūtu izvērstu un pamatotu redzējumu par tiesu darba novērtējumu, mērķtiecīgi jāsasniedz auditorija, kas reāli ir saskārusies ar tiesu darbu un var sniegt objektīvu un jēgpilnu novērtējumu. Par to liecina sabiedriskā politikas centra “Providus” veiktie pilotprojekti Latvijas tiesās, ar kuru rezultātiem un secinājumiem pētnieki iepazīstināja Tieslietu padomi.

Pilotpētījumos, ko “Providus” sāka 2019.–2020.gadā, veiktas divu veidu aptaujas – tiesu apmeklētāju aptauja, kas norisinājās Rīgas rajona tiesā un Rīgas apgabaltiesā, kā arī tieslietu jomas speciālistu aptauja portālā manas.tiesas.lv.

Tiesu apmeklētāju aptauja parādīja, ka kopējais apmeklētāju apmierinātības līmenis ar tiesu darbu ir bijis augsts: vidējais vērtējums ir 4,4 balles no 5. No novērtētajiem tiesu darbu aspektiem 86% saņēmuši vērtējumus 4 un 5.

Šie rādītāji ir salīdzinoši daudz augstāki nekā Latvijas tiesu vērtējums SKDS sabiedriskās domas aptaujās, kurās tiek aptaujāti arī tādi respondenti, kas personīgi nav saskārušies ar tiesu darbu.  

Turklāt, noskaidrojot reālu tiesas klientu viedokli, var ne tikai objektīvāk novērtēt tiesu apmeklētāju apmierinātības līmeni ar tiesu darbu, bet arī uzzināt lietu dalībnieku viedokli par konkrētu tiesu procesu kvalitāti.

Savukārt tieslietu jomas speciālistu (advokātu, juristu, prokuroru) anketēšana dod iespēju noskaidrot tieši tiesas procesos iesaistīto juristu viedokli gan par tiesu nolēmumu kvalitāti, gan par tieslietu jomas vajadzībām, piemēram, par kuriem jautājumiem būtu noderīgi apkopot tiesu praksi un judikatūru.

Tieslietu padome atzina, ka abas pilotprojektos izstrādātās anketas ir vērtīgas, jo mērķtiecīgi tiek uzrunāti adresāti – tiesas klienti un tieslietu jomas speciālisti. Saņemts jēgpilns rezultāts, kas ļauj gan tiesu priekšsēdētājiem, gan Tieslietu padomei, Tieslietu ministrijai un Tiesu administrācijai uzzināt tiesu klientu vajadzības un saprast tiesu izaicinājumus.

Tā kā šie ir bijuši tikai pilotpētījumi atsevišķās tiesās, to rezultāti nevar reprezentēt visu tiesu darbu. Taču tajos izveidotā metodoloģija, kādā veicama mērķtiecīga anketēšana un rezultātu analīze, būtu noderīga pētījumu veikšanai turpmāk arī visa Latvijas teritorijā. Tieslietu padome atzīnīgi vērtē pētnieku ieguldīto darbu un rekomendē Tiesu administrācijai turpināt tiesu darba izpēti, veicot gan tiesu klientu anketēšanu, kad atsāksies tiesu darbs klātienē, gan tiesu ekspertu anketēšanu elektroniskā formā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211