Par Tieslietu padomes 25.marta sēdē skatītajiem jautājumiem

Tieslietu padomes reglaments. Ņemot vērā normatīvā regulējuma izmaiņas, kā arī pēdējo gadu darba organizācijas formu maiņu, Tieslietu padome aktualizēja padomes reglamentu, apstiprinot to jaunā redakcijā. Tieslietu padomes reglaments nosaka padomes darbības kārtību – padomes darba organizēšanu, padomes sēžu organizēšanu un norisi, padomes lēmumu pieņemšanas kārtību sēdē un rakstveida procedūrā.

Tiesnešu amata kandidātu atlase. Tieslietu padome uzklausīja Tiesneša amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētājas Dzintras Baltas informāciju par tiesneša amata kandidātu atlases aktuālajiem jautājumiem un komisijas secinājumiem pēc jaunās atlases pirmā darbības gada. Komisijas priekšsēdētāja iezīmēja galvenos virzienus, kam Tieslietu padomei jāpievērš uzmanība, pilnveidojot tiesnešu atlasi: atlašu izsludināšanas regulējums, vakanču aizpildīšanas nepieciešamības izvērtēšana, amata kandidātu un jauno tiesnešu apmācība un mehānismi, kā piesaistīt labākos pretendentus piedalīties konkursos uz tiesnešu amata vietām.

Savukārt Tiesu administrācijas pārstāvji informēja, kā tiek izvērtēta tiesnešu slodze un vakances aizpildīšanas nepieciešamība.

Tieslietu padomes darba uzdevumi. Tieslietu padome akceptēja darba uzdevumu plānu 2022.gadam, ko sekretariāts sagatavojis atbilstoši Tieslietu padomes noteiktajiem prioritārajiem darbības virzieniem šajā gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211