Izvērtējot vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešu un zemesgrāmatu tiesnešu noslodzi, Tieslietu padome ierosina palielināt kopējo tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās, pārceļot vakantās zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu amata vietas uz vispārējās jurisdikcijas tiesām. Rajonu (pilsētu) tiesās būtu 315 tiesneši, apgabaltiesās – 134 tiesneši, un zemesgrāmatu nodaļās – 80 tiesneši.

Šobrīd Saeimas noteiktais tiesnešu skaits apgabaltiesās ir 133 tiesneši, rajonu (pilsētu) tiesās 310 tiesneši, savukārt zemesgrāmatu nodaļās ir 86 tiesneši. Zemesgrāmatu nodaļās ir sešas tiesnešu amatu vakances.

Tieslietu ministrijas sagatavotā statistikas informācija parāda, ka no 2008. līdz 2010. gadam ir būtiski pieaudzis tiesās saņemto un izskatīto lietu skaits. Ja 2008. gadā rajonu (pilsētu) tiesās tika saņemtas 139 574 lietas un pabeigtas 120 244 lietas, tad 2010. gadā tiesas saņēma 155 432 lietas un izskatīja 150 372 lietas. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu vidējā noslogotība 2010. gadā bija 56,1 saņemtas lietas un 54,2 pabeigtas lietas vienam tiesnesim mēnesī. Vidējais lietu izskatīšanas ilgums 2010. gadā krimināllietām bija 2,4 mēneši un civillietām – 1,4 mēneši.

Līdzīga situācija ir arī apgabaltiesās, kur kopējais pirmajā un apelācijas instancē saņemto un izskatīto lietu skaits ir pieaudzis no 9095 saņemtām un 9165 izskatītām 2008. gadā līdz 12 796 saņemtām un 12 698 izskatītām lietām 2010. gadā. Visnoslogotākā ir Rīgas apgabaltiesa, kur 2010. gadā viens tiesnesis mēnesī vidēji izskatīja 23 civillietas un 6,3 krimināllietas.

Savukārt zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu noslogotība pēdējo četru gadu laikā ir samazinājusies no 360 000 pieņemtiem lēmumiem 2007. gadā līdz 176 000 lēmumiem 2010. gadā. Samazinājies arī vidējais lēmumu pieņemšanas laiks zemesgrāmatu nodaļās no 6,2 dienām 2008. gadā līdz 3,8 dienām 2010. gadā.

Izvērtējot tiesu noslodzi, Tieslietu padome secināja, ka lietu savlaicīgas izskatīšanas nodrošināšanai nepieciešams palielināt kopējo tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās, pārceļot vakantās zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu amata vietas un vispārējās jurisdikcijas tiesām. Šādu priekšlikumu Tieslietu padome izteiks Saeimai.

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” tiesnešu kopskaitu rajonu (pilsētu) tiesās, apgabaltiesās, zemesgrāmatu nodaļās un Augstākajā tiesā nosaka Saeima. Priekšlikumu par tiesnešu kopskaitu tiesās Saeimai iesniedz Tieslietu padome.

 

Tiesnešu pārcelšana un citi karjeras jautājumi

Tieslietu padome 27. janvāra sēdē Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi Ilonu Rūķi pārcēla darbā uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu.

Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā uzdeva pildīt Jēkabpils rajona tiesas tiesnesim Ramiro Grandānam, bet Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumus vakance laikā – Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesim Uldim Dangam.

Tieslietu padome pagarināja Tukuma rajona tiesas tiesneses Brigitas Baltraites atrašanos tiesneša amatā pēc likumā „Par tiesu varu” maksimālā vecuma sasniegšanas līdz 2013. gada 25. martam.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211