Piektdien, 1. jūlijā, Tieslietu padome apstiprināja Tieslietu padomes sekretariāta izstrādātās vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu pārvaldībai tiesās un atbalstīja piedāvātos rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, Augstākās tiesas prioritāros pasākumus 2023. – 2025. gadam.

Vadlīnijas izstrādātas ar mērķi nostiprināt vienotu metodoloģiju lietu izskatīšanas termiņu standarta izstrādei un faktisko lietu izskatīšanas termiņu pārvaldībai. Atšķirībā no šobrīd spēkā esošajām vadlīnijām, kurās galvenais uzsvars bija uz lietu izskatīšanas termiņu prognozēm, jaunajā vadlīniju redakcijā plašāka uzmanība tiek veltīta arī tiesu darbības statistisko rādītāju apkopošanai un analīzei, tādējādi sniedzot priekšstatu ne vien par plānotajiem lietu izskatīšanas termiņiem, bet arī nodrošinot iespēju tos salīdzināt ar iepriekšējā gada tiesu darbības rādītājiem. Vadlīnijas tiesām jāpiemēro, iesniedzot plānotos lietu izskatīšanas termiņus Tieslietu padomei katra gada sākumā.

Tāpat Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas un Tieslietu ministrijas piedāvātos rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, Augstākās tiesas budžeta prioritāros pasākumus 2023. – 2025. gadam. Augstākās tiesas prioritārie pasākumi – konkurētspējīgs Augstākās tiesas darbinieku atalgojums, pilnvērtīgas veselības apdrošināšanas Augstākās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem, Tieslietu padomes mājaslapas izveide un konferences “Tiesu loma Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildē ”organizēšana. Savukārt rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu prioritārie pasākumi – tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšana un veselības apdrošināšanas polišu izdevumu segšana, tiesas sēžu zāļu aprīkošana ar moderniem tehniskiem līdzekļiem, e-lietas attīstīšana, darba vides uzlabošana tiesās, tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbības nodrošināšana, informācijas sistēmu pilnveide un centralizētā arhīva izveide Jēkabpilī.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380