Piektdien, 7. oktobrī, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tikās ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem, lai pārrunātu Tieslietu padomes un Rīgas apgabaltiesas darba aktualitātes.

Tikšanās laikā Tieslietu padomes priekšsēdētājs A.Strupišs informēja Rīgas apgabaltiesas tiesnešus par Tieslietu padomes darbības stratēģiskajiem virzieniem, kā arī Tieslietu padomes šī gada darba plāna izpildi.

Tāpat Tieslietu padomes locekļi ar tiesnešiem pārrunāja tiesu darbinieku atalgojumu un profesionālās darbības kvalitāti. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone uzsvēra nepieciešamību risināt jautājumu par tiesu darbinieku atalgojuma palielināšanu. Savukārt Tieslietu padomes priekšsēdētājs A.Strupišs norādīja, ka kontekstā ar šī jautājuma izpildi, paralēli ir jāstiprina Tieslietu padomes loma tiesu budžeta veidošanā.

Tieslietu padomes locekļi ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem apsprieda apgabaltiesu apvienošanas nepieciešamību un iespējamos ieguvumus vai riskus. Puses vienojās uzsākt plašāku diskusiju par minēto jautājumu.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta informēja par aktualitātēm tiesnešu atlases procesā. Tieslietu padomes locekļi ar tiesnešiem diskutēja arī par jauno tiesnešu atlases kārtību un tiesnešu atlasi uz apgabaltiesām.

Tieslietu padomes locekļi un tiesneši pārrunāja arī “lietu svēršanas” pilotprojektu un tā rezultātus, kā arī iespējamību atsevišķos gadījumos apgabaltiesās lietas arī turpmāk skatīt rakstveida procesā.

Diskutējot par Tieslietu padomes komunikāciju ar tiesu, Tieslietu padomes priekšsēdētājs A.Strupišs aicināja tiesnešus aktīvi vērsties Tieslietu padomes sekretariātā ar interesējošiem jautājumiem vai iniciatīvu. Tiesneši bija vienisprātis, ka šādas klātienes tikšanās ir nozīmīgas Tieslietu padomes un tiesnešu dialoga uzturēšanā. 

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi tikušies arī ar Latgales, Zemgales, Vidzemes un Kurzemes apgabaltiesu tiesnešiem. Tieslietu padomes locekļi plāno tikties arī ar Administratīvās apgabaltiesas un rajona (pilsētu) tiesu tiesnešiem.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380