Senāta Administratīvo lietu departaments 28.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesa spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par slimības pabalsta piešķiršanu. Senāts atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka pieteicējs nebija pakļauts slimības apdrošināšanai, kā arī slimības dēļ viņš nebija zaudējis ienākumus.

Izskatāmajā lietā pieteicēja darba ņēmēja statuss bija reģistrēts kā kapitālsabiedrības valdes loceklim un viņš savus pienākumus kapitālsabiedrībā veica bez atlīdzības.

Senātā bija izšķirams jautājums par to, kādiem priekšnoteikumiem ir jāpastāv, lai personai būtu tiesības uz slimības pabalstu.

Tā kā pieteicējs pienākumus kapitālsabiedrībā veica bez atlīdzības, nepastāvēja viens no priekšnoteikumiem slimības pabalsta piešķiršanai – nav konstatējams ienākumu zaudējums darbnespējas dēļ. Senāts atzīst, ka apgabaltiesa pareizi secināja, ka pieteicējam nav tiesību uz slimības pabalstu, jo pieteicējs neatbilst kritērijam par ienākumu zaudējumu darbnespējas dēļ (kas pats par sevi jau ir šķērslis slimības pabalsta piešķiršanai), kā arī pieteicējs nebija sociāli apdrošināts slimībai strīdus darbnespējas laikā.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-234/2023 (A420231320)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv