Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros jūlijā pievienoti divi Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Tiesas sprieduma vai lēmuma, ar kuru tiek pabeigta tiesvedība, pieejamības diena ir diena, kad spriedums vai lēmums vai sprieduma vai lēmuma tulkojums ir saņemams tiesas kancelejā. Apstāklis, ka apelācijas instances tiesa atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 13.1pantam pakalpojumus sniedz attālināti, nemaina Kriminālprocesa likuma 321.1panta pirmajā daļā noteikto tiesas nolēmuma pieejamības dienu un neietekmē kasācijas sūdzības un protesta iesniegšanas termiņu, ja vien persona saskaņā ar  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 13.pantu nav lūgusi tiesai nosūtīt tai spriedumu.

Tēze:
Lai personu sauktu pie kriminālatbildības par narkotisko vai psihotropo vielu iegādāšanos, obligāti konstatējams konkrētās vielas valdījums. Narkotiskās vai psihotropās vielas iegādes vieta un laiks, kādos apsūdzētais to ieguvis valdījumā, ir papildu apstākļi, kas nenosaka šī noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju.