• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Tiesnešu disciplinārkolēģija

Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izskata lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem pārkāpumiem.

Darbības pamats:

Sastāvs:

 • Sastāvā 9 tiesneši: viens Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, viens apgabaltiesas Civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās rajona tiesas tiesnesis un divi rajona (pilsētas) tiesas tiesneši, no kuriem viens ir specializējies civillietu izskatīšanā, otrs krimināllietu izskatīšanā.

 • Ievēl – uz 4 gadiem Tiesnešu konferencē

 • Šībrīža sastāvs:

Tiesnešu diciplinārkolēģijas priekšsēdētājs

Valerijs MAKSIMOVS,  Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 2019.gada 5.novembrī)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietniece

Alla ŠILOVA, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja  (ievēlēta 2019.gada 13.novembrī)

Kolēģijas locekļi

Līvija SLICA, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese (ievēlēta 2019.gada 5.novembrī)

Aivars UMINSKIS, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 2021.gada 21.septembrī)

Inguna PREISA, Zemgales apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 2019.gada 13.novembrī)

Kaspars BERĶIS, Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis (ievēlēts 2019.gada 13.novembrī)

Ilze FREIMANE, Administratīvās rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 2019.gada 5.novembrī)

Ilona RŪĶE, Rīgas pilsētas  tiesas tiesnese (ievēlēta 2019.gada 5.novembrī)

Aija REITUPE, Rīgas pilsētas tiesas tiesnese (ievēlēta 2022.gada 28.septembrī)

 

Disciplinārlietu ierosināšana

 • Disciplinārlietas atbilstoši likumā noteiktajai kompetencei var ierosināt Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, tiesu priekšsēdētāji, Tiesnešu ētikas komisija

 • Tiesnesi var saukt pie disciplinārās atbildības par 1) tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā; 2) darba pienākumu nepildīšanu vai lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību; 3) necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu; 4) atteikšanos pārtraukt savu piederību pie partijām vai politiskajām organizācijām; 5) likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzēto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu

Lēmumu pārsūdzība

 • Tiesnešu disciplinārkolēģijas nelabvēlīgu lēmumu tiesnesis, par ko ierosināta disciplinārlieta, var pārsūdzēt Disciplinārtiesā

Informācijas pieejamība

 • Lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu un disciplinārlietas materiāli līdz brīdim, kad stājas spēkā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums disciplinārlietā, ir pieejami tikai personām, kurām šādas tiesības noteiktas likumā

 • Atklātā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija. Slēgtā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli kļūst par ierobežotas pieejamības informāciju 5 gadus pēc disciplinārlietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās

 • Disciplinārlietā pieņemto lēmumu nosūta visiem tiesu priekšsēdētājiem.

 • Disciplinārlietā pieņemto lēmumu, izņemot lēmumu nosūtīt disciplinārlietas materiālus Ģenerālprokuratūrai jautājuma lemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu, publicē tīmekļvietnē, aizsedzot to informācijas daļu, kas atklāj personas datus, tai skaitā sensitīvus personas datus. Publicējot disciplinārlietā pieņemto lēmumu, pie atbildības sauktās personas vārds un uzvārds netiek aizsegts.

 • ​Publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš pēc viena gada no tā spēkā stāšanās dienas. Ja disciplinārsods noņemts pirms termiņa, publicēto lēmumu dzēš vienas  darba dienas laikā no šā lēmuma pienemšanas. Ja Saeima nobalso pret tiesneša atcelšanu no amata un disciplinārlieta tiek nodota atpakaļ Tiesnešu disciplinārkolēģijai tās atkārtotai izskatīšanai, publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš vienas dienas laikā pēc disciplinārlietas materiālu saņemšanas Tiesnešu disciplinārkolēģijā.

Vairāk par Tiesnešu disciplinārkolēģiju

Adrese korespondences nosūtīšanai

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, e-pasts at@at.gov.lv

Saziņa ar medijiem

 • Tiesu administrācija: tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makarova: 29299565, inara.makarova@ta.gov.lv