• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Judikatūras nolēmumu arhīvs

-

 

 

Par Judikatūras nolēmumu arhīvu

Satversmes tiesa norādījusi, ka „tieši ar judikatūras palīdzību personas gūst svarīgu informāciju par tiesību normu piemērošanas praktiskajiem aspektiem un tādējādi spēj gan efektīvāk aizstāvēt savas tiesības, gan arī labāk izprast savus pienākumus” (Satversmes tiesas 2012.gada 1.novembra spriedums lietā Nr. 2012-06-01, 7.2.punkts).

 

Judikatūras arhīva mērķis

Judikatūras nolēmumu arhīvā sistēmiski apkopoti Senāta departamentu nolēmumi:

 • kuru atziņas veido judikatūru noteiktos tiesību jautājumos

 • kuri rada juridisku interesi

 • kuri palīdz izprast tiesību normu piemērošanu

 • kuri palīdz izzināt tiesu praksi

Nolēmumu atlase, virsrakstu un tēžu veidošana

 • Nolēmumu izvēle publicēšanai klasifikatoros notiek, Judikatūras un zinātniski analītiskajai nodaļai sadarbojoties ar senatoriem un departamentu zinātniski analītiskajiem padomniekiem

 • Virsraksti un tēzes tiek veidotas, izmantojot konkrētajā nolēmumā paustās atziņas

 • Ja ar nolēmumu tiek mainīta vai grozīta līdzšinējā tiesību normas interpretācija, tas tiek papildus norādīts ar atzīmi “Judikatūras maiņa”

 • Tiek norādīts, ja nolēmumam pievienotas senatora atsevišķās domas. Tās tiek pievienotas pēc nolēmuma teksta

Meklētāja piedāvātās iespējas

Judikatūras nolēmumu arhīvam pievienota meklēšanas iespēja. Tā ļauj precizēt meklēšanas kritērijus, izvēloties vienu vai vairākus.

Visās sadaļās lietotājam ir iespēja izvēlēties, lai tiek atlasīti:

 • Visi klasifikatoros iekļautie nolēmumi (šajā skatā būs redzami tikai virsraksti)

 • Tikai “Judikatūras nolēmumi” (šajā skatā klasifikatoros pēc lietu kategorijām būs redzami virsraksti un tēzes)

Apzīmējums “Judikatūras nolēmums” jeb  tiek lietots attiecībā uz:

 • Senāta nolēmumiem, kuri pievienoti krājumam līdz 2016.gada 1.janvārim

 • Nolēmumiem, kuri pievienoti pēc 2016.gada 1.janvāra, ja tiem pievienota tēze – nolēmumā paustā galvenā atziņa, kas nozīmīga tiesību vienotai izpratnei un piemērošanai

Nolēmumu arhīva papildināšana

Publicētais nolēmumu krājums pastāvīgi tiek papildināts:

 • Regulāri un iespējami operatīvi pievienoti jaunākie nolēmumi

 • Pievienoti par juridiski vērtīgiem atzīti senāki nolēmumi

 • Pievienota informācija par Senāta 1995.–2004.gada nolēmumu Gadagrāmatās pievienotajiem nolēmumiem

Lai atvieglotu nolēmumu meklēšanu, pēc nepieciešamības tiek pilnveidota arī klasifikatoru struktūra.

Atrunas

 • Publicētie nolēmumi nav uzskatāmi par spriedumu un lēmumu norakstiem, tajos var būt izdarītas redakcionālas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Nolēmumiem ir mainīts noformējums.

 • Tiesas nolēmumā tiesību normas piemērošana notikusi atbilstoši konkrētās lietas faktiskajiem apstākļiem.

 • Senāta atziņu aktualitāti var būt ietekmējušas arī vēlāki starptautisko un pārnacionālo tiesu nolēmumi.

 

Nolēmumi publicēti vairāku veidu klasifikatoros

HRONOLOĢISKIE RĀDĪTĀJI 

Katram Senāta departamentam nolēmumi sakārtoti pa gadiem to pieņemšanas secībā.

PĒC LIETU KATEGORIJĀM

Katram Senāta departamentam nolēmumi sakārtoti pēc lietu kategorijām (tiesību jautājumiem).

Nolēmumi atlasīti nolūkā dot lietotājiem vispusīgu priekšstatu par Senāta viedokli konkrētā tiesību jautājumā.

Ja konkrētais nolēmums skar tiesību jautājumus, kas attiecas uz vairākām klasifikatora apakšsadaļām, nolēmums tiek pievienots katrā attiecināmajā klasifikatora apakšsadaļā.

Nolēmumi šajā klasifikatorā attiecīgajās sadaļās sakārtoti pa gadiem un augošā secībā pēc lietu numuriem.

Katrai nolēmuma norādei pievienota saite ar datni.

TIESĪBU AKTU RĀDĪTĀJS

Rādītājā sistematizēti Latvijas Republikas tiesību akti un starptautiskie tiesību akti, kuri izmantoti Senāta nolēmumu argumentācijā.

Pie konkrētā normatīvā akta vai normas norādīts lietas numurs, kuras nolēmumā normatīvais akts izmantots, un pievienota arī saite ar konkrētā nolēmuma datni.

Tiesību aktu rādītājs ir kopīgs visiem trīs Senāta departamentiem.

CITĒTO NOLĒMU RĀDĪTĀJS

Rādītājā sistematizēti Senāta nolēmumu argumentācijā izmantotie starptautisko un pārnacionālo tiesu, Satversmes tiesas un arī Senāta nolēmumi.

Šis rādītājs tiek veidots kopš 2017.gada un ir kopīgs visiem trīs Senāta departamentiem.

 

Kur vēl meklēt Senāta nolēmumus

 • Senāta nolēmumi (kopš 2013.gada) pieejami portālā www.manas.tiesas.lv (meklējot pēc Arhīva Nr., Senāta nolēmumu pieraksts pēc šāda parauga: SKC-0015-18)

 • Senāta nolēmumi (kopš 2016.gada) pieejami portālā www.likumi.lv pie tēzē minētās tiesību normas

 • Pēdējo 15 gadu nolēmumi - Augstākās tiesas arhīvā, vecāki - Valsts arhīvā