• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secība

26.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-197/2022 Nodokļa, kas aprēķināts par periodu pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, bet kura aprēķināšanas un maksāšanas pienākums parādniekam iestājas maksātnespējas procesa laikā pēc tam, kad ir izbeidzies kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš, atgūšana fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

26.05.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-514/2022 Saeimas deputātam noteikto ierobežojumu piedalīties Saeimas sēdēs pamatotības izvērtējums ir Satversmes tiesas kompetencē

Lejupielādēt

18.05.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-821/2022 Disciplinārā atbildība par rīcību ārpus dienesta pienākumu izpildes

Lejupielādēt

27.04.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-711/2022 Tiesā iesniegts pieteikums kā priekšnoteikums jautājuma par pieteikuma pieļaujamību izlemšanai

Lejupielādēt

26.04.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-680/2022 Strīdi par rakstveida līguma pārtraukšanu, kas noslēgts starp bērna vecāku un bērnudārzu, ir izskatāmi civiltiesiskā kārtībā un nav pakļauti administratīvajai tiesai

Lejupielādēt

19.04.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-199/2022 Secīgu darījumu patiesās struktūras un būtības izvērtējums pievienotās vērtības nodokļa atmaksai

Lejupielādēt

12.04.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-750/2022 Pamats personas atbrīvošanai no drošības naudas iemaksas

Lejupielādēt

04.04.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-226/2022 Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība kā atbildētājs publisko iepirkumu lietā

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-6/2022 Priekšnoteikumi iestādes novērtējuma brīvības atzīšanai; Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai nav novērtējuma brīvības, pieņemot lēmumu par invaliditātes grupas noteikšanu personai

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2022 Konkrētās lietas ietvaros veiktās datu apstrādes tiesiskums ir izvērtējams lietas pēc būtības izskatīšana procesā

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2022 Ierobežojums piemērot atvieglojumus par apgādībā esošām personām mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – darbiniekiem attiecas uz visiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja gada apliekamajiem ienākumiem tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis mikrouzņēmuma darbinieks

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-248/2022 Būves ekspluatācijas aizlieguma piemērošana nedrošajai būves daļai, ja pārējā būve ir ekspluatējama

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-683/2022 Vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetencē ir strīdu izšķiršana par pacientam bez viņa piekrišanas sniegto psihiatrisko palīdzību

Lejupielādēt

30.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2022 Amatpersonai nav tiesības uz izdienas pabalstu, ja tā ir bijusi atstādināta no amata pienākumu pildīšanas

Lejupielādēt

28.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-57/2022 Paļaušanās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām un profesionālajām un tehniskajām spējām publiskā iepirkuma procedūrā

Lejupielādēt

28.03.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-682/2022 Lēmuma par būves grupas maiņu būvatļaujā tiesiskā daba

Lejupielādēt

25.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2022 Eiropas Lauksaimniecības fondu atbalsta maksājumi nav paredzēti saimnieciskās darbības ierobežojumiem purvos

Lejupielādēt

17.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-334/2022 0 procentu nodokļa likmes piemērošana jaunu transportlīdzekļu piegādēm uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti

Lejupielādēt

11.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-220/2022 Apsarga tiesības aizturēt personu, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu, lai personu nodotu policijai

Lejupielādēt

09.03.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-678/2022 Nepieciešamības konstatēšana kā priekšnoteikums jautājuma izlemšanai par administratīvā akta izpildes seku novēršanu

Lejupielādēt

04.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-49/2022 Darba ņēmēja statusa esība nav pietiekama, lai atzītu personas apdrošināšanas stāža pastāvēšanu

Lejupielādēt

03.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2022 Pašvaldības tiesības teritorijas plānošanas dokumentos noteikt īpašuma izmantošanas ierobežojumus nolūkā pasargāt apkārtnes teritorijas no derīgo izrakteņu ieguves vietu potenciālā apdraudējuma

Lejupielādēt

28.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2022 Avansa norēķins un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības

Lejupielādēt

25.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-188/2022 Administratīvās tiesas kompetencē nav vērtēt lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību; Iedibināto stāvu skaita tiesību institūts un tā noteikšanas nozīme

Lejupielādēt

25.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-254/2022 Nemantiskā kaitējuma kompensācija par publikāciju saturu plašsaziņas līdzekļos

Lejupielādēt

24.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2022 Valsts sociālā pabalsta piešķiršana Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka atraitnim

Lejupielādēt

22.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-21/2022 Nodokļu maksātāja tiesības apliekamā ienākuma noteikšanai ņemt vērā saimnieciskās darbības izdevumus

Lejupielādēt

22.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2022 Šķīrējtiesa nav pielīdzināma valsts tiesai un tās spriedumiem nav vispārsaistoša, likumam pielīdzināma juridiskā spēka; Ierakstu izdarīšana Latvijas kuģu reģistrā, pamatojoties uz tiesas spriedumu

Lejupielādēt

18.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-568/2022 Veselības inspekcijas lēmums, ar kuru noteikts aizliegums izplatīt tiesību normām neatbilstošu reklāmu, ir administratīvais akts

Lejupielādēt

15.02.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-556/2022 Apstrīdēšanas procesā no jauna aprēķinātam nodoklim soda naudu vairs nedrīkst aprēķināt

Lejupielādēt

10.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-276/2022 Policija kā institūcija, kam ir vispārīga kompetence reaģēt uz tiesību normu pārkāpumiem

Lejupielādēt

08.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-605/2022 Personas subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu tiesā par pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta nepieciešamību

Lejupielādēt

07.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-163/2022 Precizēto aprēķinu rezultātā noteiktā pārkompensācijas koeficienta piemērošana nav iespējama ar atpakaļejošu datumu

Lejupielādēt

07.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-165/2022 Atlasot projektus Eiropas Savienības atbalsta pasākumam, punktu skaita piešķiršana projektam atkarībā no īpašumā esošās meža platības atbilst vienlīdzības principam

Lejupielādēt

04.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-265/2022 Personas datu izmantošana bez tās piekrišanas uzdevuma izpildei sabiedrības interesēs

Lejupielādēt

01.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2022 Mazumtirgotāju iepirkumu vara un tās nozīme pārkāpuma konstatēšanā; Noteikta apmēra un pieaugošs līgumsods (Civillikuma 1716.pants); Līgumsoda konkrēti noteiktā naudas summā samērīguma vērtēšana

Lejupielādēt

01.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-564/2022 Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs kā iestāde; Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmums par apdrošināšanas sabiedrības uzņemšanu par biroja biedru vai izslēgšanu no tā atzīstams par administratīvo aktu; Augstāka iestāde Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanai; Biedrības pieņemto lēmumu privāto un publisko tiesību jomā nošķiršana un pārsūdzība tiesā

Lejupielādēt

31.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2022 Citas Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļa maksātāja tiesības saņemt pievienotās vērtības nodokļa atmaksu par iekšzemē sniegtajiem pakalpojumiem

Lejupielādēt

31.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-264/2022 Disciplinārlietas izskatīšanas termiņš un tā pagarināšana; Disciplinārlietā pieņemtā iestādes lēmuma savlaicīguma pārbaude

Lejupielādēt

28.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2022 Nodokļu parāda esība kā pretendenta izslēgšanas noteikums publiskā iepirkuma procedūrā

Lejupielādēt

25.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2022 Lauksaimnieka tiesību ierobežojums saņemt vienlaicīgi divus atbalstus lauku saimniecību attīstībai

Lejupielādēt

24.01.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-387/2022 Pašvaldības pienākuma – nodrošināt bērna nokļūšanu skolā – robežas

Lejupielādēt

18.01.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-548/2022 Nacionālo bruņoto spēku tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā zaudējumu piedziņai no karavīra par neatmaksātajiem mācību izdevumiem

Lejupielādēt

17.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2022 Sociāli neaktīva Eiropas Savienības pilsoņa tiesības piekļūt Latvijas kā uzņemošās dalībvalsts publiskajai veselības apdrošināšana sistēmai

Lejupielādēt

17.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-343/2022 Bērna uzvārda maiņa pēc bērna reģistrācijas; Lēmuma par bērna uzvārda maiņu tiesiskuma pārbaude tiesā; Bērna viedokļa noskaidrošana tiesā

Lejupielādēt

2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-[A]/2022 Atbalsta bērniem, kuriem nav izteikti funkcionāli traucējumi, nepiešķiršana; Izglītības iestādes pienākums nodrošināt nepieciešamo atbalstu bērnam ar īpašām vajadzībām, kas uzsācis mācības vispārējās izglītības programmā

Lejupielādēt