• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secība

07.10.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1057/2022 Subjektīvās tiesības prasīt iepirkuma līguma atzīšanu par prettiesisku; Neatgriezeniski pagaidu noregulējumi publisko iepirkumu procedūrās

Lejupielādēt

06.10.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-335/2022 Aizlieguma reģistrēt maldinošu reliģiskās organizācijas nosaukumu piemērošana; Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai nav atzīstamas ekskluzīvas tiesības uz vārdu „evaņģēliski luterisks” lietošanu

Lejupielādēt

12.08.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-948/2022 Publisko tiesību jomā ietilpst un administratīvās tiesas kompetencē ir izskatīt pieteikumu par to, vai pastāv nepārvarami vai nesamērīgi šķēršļi pieslēguma izveidošanai pie konkrētās pašvaldības kanalizācijas sistēmas un vai personai ir tiesības prasīt šo šķēršļu novēršanu

Lejupielādēt

10.08.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-483/2022 Prasījums par pašvaldības deputāta iesniegtā lēmuma projekta virzīšanu izskatīšanai domes sēdē nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā; Administratīvā procesa likums neregulē termiņu aprēķināšanas kārtību pašvaldībā

Lejupielādēt

09.08.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2022 Komercsabiedrības bijušā valdes locekļa iekļaušana riska personu sarakstā; Ar nokavētiem nodokļu maksājumiem ir saprotams gan nodokļa maksājums (pamatparāds), gan ar to saistītā nokavējuma nauda

Lejupielādēt

29.07.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-842/2022 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetence, īstenojot pārraudzības funkciju

Lejupielādēt

29.07.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-950/2022 Jautājuma par pārrakstīšanās kļūdas labošanu un papildsprieduma taisīšanu izlemšanas ietekme uz sprieduma pārsūdzēšanas termiņu

Lejupielādēt

26.07.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-209/2022 Sojas spraukumu klasifikācija muitas nodokļa aprēķinam; Kombinētās nomenklatūras pozīciju piemērošana

Lejupielādēt

26.07.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-657/2022 Izvērtējuma secība, lemjot par atlīdzības izmaksu no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

22.07.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-945/2022 Valsts sociālais atbalsts neatbrīvo personu no pienākuma gūt ienākumus

Lejupielādēt

22.07.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-952/2022 Padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžas uzraudzība

Lejupielādēt

19.07.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-922/2022 Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji mobilo sakaru nozarē; Publiskā iepirkuma pakalpojumu kvalitātes kontroles grūtības

Lejupielādēt

08.07.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2022 Kompensācija par mikroliegumu teritoriju nav piešķiramas grūtībās nonākušam uzņēmumam

Lejupielādēt

08.07.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-182/2022 Darba tiesiskās attiecības regulējošās tiesību normas ir attiecināmas uz zemessargu, kas pilda dežūras apsarga pienākumus

Lejupielādēt

05.07.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-272/2022 Pansijas pakalpojumu pieejamība personām ar garīgiem traucējumiem; Būvnormatīvu un vides pieejamības prasības ēkā, kurā paredzēts sniegt pansijas pakalpojumus

Lejupielādēt

01.07.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-7/2022 Skujkoku koksnes iekšdurvju ar kārbām un aplodām klasifikācija muitas nodokļa aprēķinam

Lejupielādēt

01.07.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-211/2022 Personai ir tiesības prasīt izdienas pensijas piešķiršanu tikai pirms vecuma pensijas vecuma sasniegšanas

Lejupielādēt

01.07.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-219/2022 Pašvaldības pirmpirkuma tiesības uz tās autonomo funkciju izpildei nepieciešamu nekustamo īpašumu

Lejupielādēt

30.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2022 Sabiedrības drošības interešu un intereses uz kultūrvēsturisko ēku un būvju saglabāšanu nākamajām paaudzēm samērošana

Lejupielādēt

30.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-348/2022 Remigrācijas atbalsta pasākuma mērķis; Ilgstošas prombūtnes fakta pierādīšana, ja remigrantam nav ieraksta Iedzīvotāju reģistrā par ārvalsts deklarēto adresi

Lejupielādēt

28.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-368/2022 Dzimtsarakstu nodaļas kompetence, reģistrējot vēlāk identificētas personas miršanas faktu

Lejupielādēt

27.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-117/2022 Pamatojums pierādījumu neatzīšanai vai nepieņemšanai; Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana darījuma tirgus vērtībai

Lejupielādēt

22.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2022 Fiziskās sāpes kā kaitējums pacienta veselībai

Lejupielādēt

22.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2022 Soda izciešanas režīma maiņa

Lejupielādēt

21.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2022 Ceļu pārvaldītāja noteikšana piespiedu dalītā īpašuma gadījumā

Lejupielādēt

17.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-317/2022 Pierādījumu novērtēšana kopsakarā un pierādījumu nozīmes pamatošana

Lejupielādēt

07.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-280/2022 Kritēriji, kas jākonstatē, lai atzītu, ka būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas gadījumā ir pieļaujamas atkāpes no vides pieejamības prasību pilnīgas nodrošināšanas; Atbildētāja pusē pieaicinātās iestādes un atbildētāja nomaiņa tiesā; Vides pieejamības prasību nodrošināšana būves ekspluatācijas laikā; Būvvaldes kompetence vides pieejamības prasību izpildes uzraudzībā; Augstākās izglītības iestāde kā atbildētājas pusē aicināma iestāde vides pieejamības nodrošināšanas strīdā

Lejupielādēt

07.06.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-793/2022 Pierādījumu izprasīšanas neattiecināšana uz komerciāli sensitīvu informāciju; Konkurences padomes atbrīvošana no tiesas izdevumiem

Lejupielādēt

06.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-48/2022 Pašvaldības tiesības saistošajos noteikumos noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes par valstij piederošu nekustamo īpašumu

Lejupielādēt

06.06.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-851/2022 Personas pienākums, lūdzot atbrīvot no drošības naudas iemaksas, sniegt ziņas tiesai par savu mantisko stāvokli

Lejupielādēt

01.06.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-754/2022 Tiesības pieteikties dīkstāves atbalstam un tiesības pārsūdzēt nodokļu administrācijas atteikumu par šī atbalsta izmaksāšanu

Lejupielādēt

31.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-179/2022 Ārstniecības personas rīcības atzīšana par neprofesionālu un kaitējuma atzīšana par novēršamu; Attaisnojama profesionālā riska rezultātā radušais kaitējums nav atlīdzināms

Lejupielādēt

31.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2022 Licences nepieciešamība derīgo izrakteņu – smilts – ieguvei

Lejupielādēt

31.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-232/2022 Dzīvojamās mājas pārvaldnieks nav atbildīgs par ugunsdrošību atsevišķā objektā, kas nav kopīpašuma daļa

Lejupielādēt

27.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-727/2022 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma par bērnu mērķis un saistīto strīdu izšķiršana

Lejupielādēt

26.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2022 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par valstij piederošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja pārvaldnieks nav pieteicies pašvaldībā kā nodokļa maksātājs

Lejupielādēt

26.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-197/2022 Nodokļa, kas aprēķināts par periodu pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, bet kura aprēķināšanas un maksāšanas pienākums parādniekam iestājas maksātnespējas procesa laikā pēc tam, kad ir izbeidzies kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš, atgūšana fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

26.05.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-514/2022 Saeimas deputātam noteikto ierobežojumu piedalīties Saeimas sēdēs pamatotības izvērtējums ir Satversmes tiesas kompetencē

Lejupielādēt

23.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-596/2022 Hipotētiskas notikumu gaitas izvērtējuma nozīme atlīdzinājuma noteikšanā

Lejupielādēt

23.05.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-794/2022 Ārvalstīs noslēgta laulība starp viena dzimuma personām nav šķērslis šīm personām iesniegt pieteikumu administratīvajā tiesā par ģimenes attiecību publiski tiesisku atzīšanu Latvijā

Lejupielādēt

18.05.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-821/2022 Disciplinārā atbildība par rīcību ārpus dienesta pienākumu izpildes

Lejupielādēt

17.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2022 Saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtības noteikšana; Darījumdarbības plāns, tā izvērtēšana un apstiprināšana

Lejupielādēt

17.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-136/2022 Negodīga komercprakse kā parāda atgūšanas darbību uzsākšana parādam, kas nav parāds Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 1.panta 1.punkta izpratnē; Jēdziena „judikatūra” un „tiesu prakse” nošķiršana

Lejupielādēt

10.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-471/2022 Publisko iepirkumu procedūras pārtraukšanas pieļaujamība, ja pastāv objektīvs pamatojums; Pretendenta tiesības ietvert atlaidi publiskā iepirkuma piedāvājumā; Zaudējumu atlīdzība publisko iepirkumu procedūrā iestādes pieļauta pārkāpuma dēļ; Zaudējumi neiegūtās peļņas veidā publisko iepirkumu procedūrā

Lejupielādēt

03.05.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-429/2022 Pieteicēja zvērests administratīvajā procesā un priekšnoteikumi tā pieļaujamībai tiesā

Lejupielādēt

02.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-207/2022 Ēkas pārbūves gadījumā novērtējamie apstākļi, lai lemtu par publiskā finansējuma piešķiršanu privātpersonai; Tiesiskās paļāvības aizsardzības principa piemērošana atbalsta izmaksu lietās

Lejupielādēt

29.04.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-133/2022 Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem kā valsts atbalsts

Lejupielādēt

28.04.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-734/2022 Rājiena piemērošana datu subjektam kā korektīvs līdzeklis par pieļautu maznozīmīgu datu apstrādes pārkāpumu; Tiesību uz sūdzības izskatīšanu pēc būtības un atbildes saņemšanu par lietas virzību nošķiršana un lēmuma par lietas ierosināšanu pieņemšanas termiņa skaitīšana

Lejupielādēt

27.04.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-711/2022 Tiesā iesniegts pieteikums kā priekšnoteikums jautājuma par pieteikuma pieļaujamību izlemšanai

Lejupielādēt

26.04.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-661/2022 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kvalifikācijas komisijas atteikuma izsniegt atļauju būt par bāriņtiesas locekli pārsūdzēšana

Lejupielādēt

26.04.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-680/2022 Strīdi par rakstveida līguma pārtraukšanu, kas noslēgts starp bērna vecāku un bērnudārzu, ir izskatāmi civiltiesiskā kārtībā un nav pakļauti administratīvajai tiesai

Lejupielādēt

20.04.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-46/2022 Būtisks lēmuma pamatojuma trūkums kā pamats iestādes lēmuma atzīšanai par patvaļīgu

Lejupielādēt

19.04.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-192/2022 Atšķirīgu prasību piemērošana atzītā uzņēmēja statusam un vienkāršoto procedūru atļaujām muitā

Lejupielādēt

19.04.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-199/2022 Secīgu darījumu patiesās struktūras un būtības izvērtējums pievienotās vērtības nodokļa atmaksai

Lejupielādēt

12.04.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-603/2022 Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto līdzekļu maksātnespējas procesa izdevumu segšanai izlietošanas kontrole un atmaksas pienākums

Lejupielādēt

12.04.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-750/2022 Pamats personas atbrīvošanai no drošības naudas iemaksas

Lejupielādēt

04.04.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-226/2022 Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība kā atbildētājs publisko iepirkumu lietā

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-6/2022 Priekšnoteikumi iestādes novērtējuma brīvības atzīšanai; Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai nav novērtējuma brīvības, pieņemot lēmumu par invaliditātes grupas noteikšanu personai

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2022 Konkrētās lietas ietvaros veiktās datu apstrādes tiesiskums ir izvērtējams lietas pēc būtības izskatīšana procesā

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2022 Ierobežojums piemērot atvieglojumus par apgādībā esošām personām mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – darbiniekiem attiecas uz visiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja gada apliekamajiem ienākumiem tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis mikrouzņēmuma darbinieks

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-248/2022 Būves ekspluatācijas aizlieguma piemērošana nedrošajai būves daļai, ja pārējā būve ir ekspluatējama

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-683/2022 Strīds par pacientam bez viņa piekrišanas sniegto psihiatrisko palīdzību nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

30.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2022 Amatpersonai nav tiesības uz izdienas pabalstu, ja tā ir bijusi atstādināta no amata pienākumu pildīšanas

Lejupielādēt

28.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-57/2022 Paļaušanās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām un profesionālajām un tehniskajām spējām publiskā iepirkuma procedūrā

Lejupielādēt

28.03.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-682/2022 Lēmuma par būves grupas maiņu būvatļaujā tiesiskā daba

Lejupielādēt

25.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2022 Eiropas Lauksaimniecības fondu atbalsta maksājumi nav paredzēti saimnieciskās darbības ierobežojumiem purvos

Lejupielādēt

17.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-334/2022 0 procentu nodokļa likmes piemērošana jaunu transportlīdzekļu piegādēm uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti

Lejupielādēt

11.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-220/2022 Apsarga tiesības aizturēt personu, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu, lai personu nodotu policijai

Lejupielādēt

09.03.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-678/2022 Nepieciešamības konstatēšana kā priekšnoteikums jautājuma izlemšanai par administratīvā akta izpildes seku novēršanu

Lejupielādēt

04.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-49/2022 Darba ņēmēja statusa esība nav pietiekama, lai atzītu personas apdrošināšanas stāža pastāvēšanu

Lejupielādēt

03.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2022 Pašvaldības tiesības teritorijas plānošanas dokumentos noteikt īpašuma izmantošanas ierobežojumus nolūkā pasargāt apkārtnes teritorijas no derīgo izrakteņu ieguves vietu potenciālā apdraudējuma

Lejupielādēt

28.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2022 Avansa norēķins un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības

Lejupielādēt

25.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-188/2022 Administratīvās tiesas kompetencē nav vērtēt lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību; Iedibināto stāvu skaita tiesību institūts un tā noteikšanas nozīme

Lejupielādēt

25.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-254/2022 Nemantiskā kaitējuma kompensācija par publikāciju saturu plašsaziņas līdzekļos

Lejupielādēt

24.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2022 Valsts sociālā pabalsta piešķiršana Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka atraitnim

Lejupielādēt

22.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-21/2022 Nodokļu maksātāja tiesības apliekamā ienākuma noteikšanai ņemt vērā saimnieciskās darbības izdevumus

Lejupielādēt

22.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2022 Šķīrējtiesa nav pielīdzināma valsts tiesai un tās spriedumiem nav vispārsaistoša, likumam pielīdzināma juridiskā spēka; Ierakstu izdarīšana Latvijas kuģu reģistrā, pamatojoties uz tiesas spriedumu

Lejupielādēt

18.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-568/2022 Veselības inspekcijas lēmums, ar kuru noteikts aizliegums izplatīt tiesību normām neatbilstošu reklāmu, ir administratīvais akts

Lejupielādēt

15.02.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-556/2022 Apstrīdēšanas procesā no jauna aprēķinātam nodoklim soda naudu vairs nedrīkst aprēķināt

Lejupielādēt

10.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-276/2022 Policija kā institūcija, kam ir vispārīga kompetence reaģēt uz tiesību normu pārkāpumiem

Lejupielādēt

08.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-605/2022 Personas subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu tiesā par pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta nepieciešamību

Lejupielādēt

07.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-163/2022 Precizēto aprēķinu rezultātā noteiktā pārkompensācijas koeficienta piemērošana nav iespējama ar atpakaļejošu datumu

Lejupielādēt

07.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-165/2022 Atlasot projektus Eiropas Savienības atbalsta pasākumam, punktu skaita piešķiršana projektam atkarībā no īpašumā esošās meža platības atbilst vienlīdzības principam

Lejupielādēt

04.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-265/2022 Personas datu izmantošana bez tās piekrišanas uzdevuma izpildei sabiedrības interesēs

Lejupielādēt

01.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2022 Mazumtirgotāju iepirkumu vara un tās nozīme pārkāpuma konstatēšanā; Noteikta apmēra un pieaugošs līgumsods (Civillikuma 1716.pants); Līgumsoda konkrēti noteiktā naudas summā samērīguma vērtēšana

Lejupielādēt

01.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-564/2022 Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs kā iestāde; Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmums par apdrošināšanas sabiedrības uzņemšanu par biroja biedru vai izslēgšanu no tā atzīstams par administratīvo aktu; Augstāka iestāde Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanai; Biedrības pieņemto lēmumu privāto un publisko tiesību jomā nošķiršana un pārsūdzība tiesā

Lejupielādēt

31.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2022 Citas Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļa maksātāja tiesības saņemt pievienotās vērtības nodokļa atmaksu par iekšzemē sniegtajiem pakalpojumiem

Lejupielādēt

31.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-264/2022 Disciplinārlietas izskatīšanas termiņš un tā pagarināšana; Disciplinārlietā pieņemtā iestādes lēmuma savlaicīguma pārbaude

Lejupielādēt

28.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2022 Nodokļu parāda esība kā pretendenta izslēgšanas noteikums publiskā iepirkuma procedūrā

Lejupielādēt

25.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2022 Lauksaimnieka tiesību ierobežojums saņemt vienlaicīgi divus atbalstus lauku saimniecību attīstībai

Lejupielādēt

24.01.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-387/2022 Pašvaldības pienākuma – nodrošināt bērna nokļūšanu skolā – robežas

Lejupielādēt

18.01.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-548/2022 Nacionālo bruņoto spēku tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā zaudējumu piedziņai no karavīra par neatmaksātajiem mācību izdevumiem

Lejupielādēt

17.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2022 Sociāli neaktīva Eiropas Savienības pilsoņa tiesības piekļūt Latvijas kā uzņemošās dalībvalsts publiskajai veselības apdrošināšana sistēmai

Lejupielādēt

17.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-343/2022 Bērna uzvārda maiņa pēc bērna reģistrācijas; Lēmuma par bērna uzvārda maiņu tiesiskuma pārbaude tiesā; Bērna viedokļa noskaidrošana tiesā

Lejupielādēt

2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-[A]/2022 Atbalsta bērniem, kuriem nav izteikti funkcionāli traucējumi, nepiešķiršana; Izglītības iestādes pienākums nodrošināt nepieciešamo atbalstu bērnam ar īpašām vajadzībām, kas uzsācis mācības vispārējās izglītības programmā

Lejupielādēt

2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[B]/2022 Vecāka spēju saskarsmē ar bērnu noskaidrošana; Saskarsmes tiesību īstenošanai ir jābūt vērstai uz bērna situācijas ilgtspējīgu risinājumu; Iestādes viedoklis nav pierādījums; Bāriņtiesas pienākumi saskarsmes kvalitatīvā atjaunošanā;Bērna viedoklis

Lejupielādēt