• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secība

12.01.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2023 Loga pārbūves saskaņošana ar kaimiņos esošā zemesgabala īpašnieku; Tiesas kontroles robežas būvniecības procesā pieņemta lēmuma tiesiskuma izvērtējumā

Lejupielādēt

10.01.2023. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-420/2023 Eiropas Savienības Tiesas spriedumā sniegtā tiesību normu interpretācija nav atzīstama par jaunatklātu apstākli Administratīvā procesa likuma izpratnē

Lejupielādēt

10.01.2023. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-428/2023 Būvniecības veicēja tiesības iebilst pret patvaļīgas būvniecības fakta konstatēšanu

Lejupielādēt