• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dalībnieki

16.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1249/2018 Pārstāvības noformēšana personu apvienībai

Lejupielādēt

06.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-1201/2018 Pieteicēja un trešās personas interešu nošķiršana pēc nekustamā īpašuma izsoles

Lejupielādēt

20.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-564/2018 Fiziskās personas pārstāvja pilnvarošana mutvārdos

Lejupielādēt

29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2018 Advokāta kā juridiskās palīdzības sniedzēja pieaicināšana

Lejupielādēt

12.02.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-639/2016 Procesuālo tiesību pārņemšana pēc pieteicēja nāves lietās par sociālās drošības jautājumiem

Lejupielādēt

11.03.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-622/2015 Komersanta tiesības prasīt piešķirt trešās personas statusu lietā komercnoslēpuma aizsardzībai

Lejupielādēt

22.05.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-691/2014 Maksātnespējas administratora statuss administratīvajā procesā

Lejupielādēt

08.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-784/2013 Priekšnoteikumi trešās personas atzīšanai administratīvajā procesā tiesā

Lejupielādēt

01.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-368/2013 Pasūtītāja pieaicināšana administratīvajā procesā tiesā

Lejupielādēt

11.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2013 Valsts funkcijas deleģēšana un valsts atbildība šādā gadījumā

Lejupielādēt

05.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-510/2012 Līdzpieteicēja dalība administratīvajā procesā tiesā; augstākas instances tiesas rīcība gadījumā, ja lietā nav pilna tiesas sprieduma

Lejupielādēt

14.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-366/2012 Publisko iepirkumu konkursa nolikumā iekļaujamie objektīvie kritēriji; pasūtītāja statuss administratīvajā procesā tiesā

Lejupielādēt

04.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-177/2012 Valsts kā juridiskā persona; prokuratūras juridiskais statuss; strīda starp valsts iestādēm pakļautība tiesai; atbildētājs tiesā

Lejupielādēt

31.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-855/2011 Mirušas fiziskās personas tiesību un saistību pārņēmēja tiesības administratīvajā procesā

Lejupielādēt

12.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-253/2010 Procesa dalībnieka aizstāšanas pamats

Lejupielādēt

22.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2010 Patvaļas aizlieguma princips un iestādes lēmuma pamatojums; atbildētāju pārstāvošās iestādes pieaicināšana lietā

Lejupielādēt

24.07.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-594/2009 Mantojums kā pieteicējs administratīvajā procesā

Lejupielādēt

30.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-569/2009 Tiesību pārņemšana procesā

Lejupielādēt

20.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-165/2009 Tiesas lēmuma, ar kuru noraidīts lūgums par trešās personas iestāšanos vai pieaicināšanu lietā, pārsūdzēšanas kārtība, ja lēmums pieņemts ārpus tiesas sēdes un nepaziņojot personām par tā pieņemšanu; trešā persona

Lejupielādēt

12.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-140/2009 Par apgabaltiesas lēmumu atcelt rajona tiesas spriedumu, ja tiesa lietu izskatījusi, nepaziņojot par tiesas sēdes laiku un vietu administratīvā procesa dalībniekiem; par tiesību pārņemšanu procesā

Lejupielādēt

06.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-5-5/6-2009 Trešā persona bez patstāvīgiem prasījumiem

Lejupielādēt

10.01.2008. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-66/2008 Bērna pieaicināšana trešās personas statusā lietā par aprūpes tiesību atņemšanu un aizbildņa iecelšanu

Lejupielādēt

25.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-414/2007 Trešās personas jēdziens administratīvajā procesā

Lejupielādēt

31.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-76/2007 Ja tiesnesis saņem apelācijas sūdzību, ko privātpersonas vārdā parakstījis pārstāvis, kura pilnvarojums nav noformēts atbilstoši likumam, tiesnesim vispirms jāizmanto iespējas, lai pārliecinātos par attiecīgās privātpersonas patieso gribu saistībā ar attiecīgās apelācijas sūdzības iesniegšanu

Lejupielādēt

12.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-491/2006 Attiecībā uz individuālā komersanta pārstāvības noformēšanu pēc analoģijas ir piemērojama Administratīvā procesa likuma 38.panta trešā daļa par juridiskās personas pārstāvības noformēšanu

Lejupielādēt

20.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-364/2006 Procesa dalībnieka piedalīšanās procesā ar pārstāvja starpniecību, tam nepieciešamais pilnvarojums

Lejupielādēt

14.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-196/2006 Par nepārreģistrējušās sabiedriskās organizācijas, kas iesniegusi pieteikumu tiesā kā Administratīvā procesa likuma 29. panta tiesību subjekts, tiesībām iesniegt blakus sūdzību un par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt strīdus par pašvaldības noteiktajām īres maksām un apsaimniekošanas maksas tarifiem

Lejupielādēt

15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-124/2006 Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu

Lejupielādēt

17.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2006 Par tiesvedības izbeigšanu, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā; par Administratīvā procesa likuma 29.panta subjektu

Lejupielādēt