• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Faktiskā rīcība

03.09.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1218/2021 Augstskolas diploma izsniegšanas formāta pārkāpums kā faktiskā rīcība

Lejupielādēt

08.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1017/2021 Bāriņtiesas rīcība, iesniedzot pieteikumu civillietā par sprieduma izpildes atlikšanu bērna interesēs, nav atzīstama par faktisko rīcību administratīvā procesa izpratnē

Lejupielādēt

15.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-773/2021 Bāriņtiesas faktiskā rīcība saskarsmes tiesību īstenošanas procesa nodrošināšanā

Lejupielādēt

14.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-689/2021 Izziņas izsniegšana kā iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

05.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1079/2020 Ieraksta par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiesiskā daba

Lejupielādēt

02.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1444/2019 Informācijas nesniegšana vecākiem un mācību procesa organizēšana kā izglītības iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

02.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1444/2019 Emocionālā vardarbība pret bērnu vai tās pieļaušana kā izglītības iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-359/2019 Atteikums pieņemt mutvārdu iesniegumu, novirzot klientu uz apkalpošanas centru, tiesiskā daba

Lejupielādēt

31.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-804/2018 Informācijas pieprasījums resoriskās pārbaudes ietvaros nav pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

09.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-291/2018 Efektīva tiesību aizsardzība lietā par faktiskās rīcības atzīšanu par prettiesisku

Lejupielādēt

23.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2017 Policijas veiktas transportlīdzekļa apturēšanas, alkohola kontroles pārbaudes, kā arī transportlīdzekļa apskates tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

19.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2016 Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

Lejupielādēt

23.12.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1527/2015 Personas reģistrēšanas nodokļu (nodevu) parādnieku reģistrā tiesiskā daba

Lejupielādēt

10.01.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-192/2014 Iestādes bezdarbība, nepiemērojot tehniskās apskates liegumu, nav faktiskā rīcība

Lejupielādēt

07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-957/2011 Ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

08.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-635/2010 Piekļuves nodrošināšana personai ratiņkrēslā pašvaldībai piederošā ārstniecības iestādē; ārstniecības iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

11.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-406/2010 Faktiskās rīcības veidi: apzināta iestādes rīcība un nejauša rīcība; personas tiesību vai tiesisko interešu aizskāruma noteikšanas kritēriji

Lejupielādēt

14.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-916/2009 Valsts Prezidenta rīcības, neatbildot uz iesniegumu, pārsūdzēšana tiesā

Lejupielādēt

04.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-897/2009 Prokuratūras faktiskā rīcība

Lejupielādēt

24.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-318/2009 Par iestādes rīcību, sagatavojot uzziņu

Lejupielādēt

30.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-49/2009 Tehniskās inventarizācijas lietas tiesiskā daba

Lejupielādēt

16.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2009 Par pašvaldības faktisko rīcību; pienākums nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus

Lejupielādēt

13.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2009 Policijas faktiskā rīcība, piespiedu kārtā nogādājot personu psihiatriskajā slimnīcā; atlīdzinājuma prasījums par šo rīcību

Lejupielādēt

23.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2009 Pilna tiesas sprieduma jēdziens; administratīvā akta izpildes tiesiskā daba

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-837/2008 Administratīvā akta paziņošana nav faktiskā rīcība

Lejupielādēt

30.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-558/2008 Administratīvā akta izpilde nav faktiskā rīcība

Lejupielādēt

03.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2008 Faktiskās rīcības nošķiršana no starpdarbībām (starplēmuma); administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros pieņemta lēmuma par dokumentu izņemšanu tiesiskā daba; cietušais administratīvā pārkāpuma lietā muitas jomā

Lejupielādēt

26.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2008 Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

Lejupielādēt

04.03.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-140/2008 Lēmumi un darbības, kas veikti noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procesa ietvaros, nav pakļauti kontrolei administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

31.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2007 Par zemes piešķiršanas pastāvīgā lietošanā regulējumu; par labvēlīga administratīvā akta neizdošanas pārsūdzēšanu un par iestādes faktiskās rīcības jēdzienu

Lejupielādēt

21.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2007 Tas, ka ar iestādes darbībām privātpersonai radītās nelabvēlīgās sekas ir atgriezeniskas un ar tiesas nolēmumu tiek novērstas, neizslēdz personas tiesības uz nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu; administratīvā akta izdošans procesā veiktās darbības nav vērtējamas kā iestādes faktiskā rīcība; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izlemšana

Lejupielādēt

29.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-498/2006 Faktiskās rīcības jēdziens (pazīmes) un cietuma administrācijas rīcības saistībā ar ieslodzīto uzturu tiesiskā daba

Lejupielādēt

14.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-399/2006 Izloze, ar kuru nosaka, kuram no pretendentiem piešķiramas zemes lietošanas tiesības, nav faktiskā rīcība; faktiskās rīcības jēdziens

Lejupielādēt

15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-353/2006 Faktiskās rīcības pazīmes, iekšēja lēmuma nošķiršana no politiskā lēmuma un vienlīdzības principa piemērošana, kā arī Ministru kabineta rīkojuma nodot pārdošanai valstij piederošu zemes gabalu tiesiskā daba

Lejupielādēt

26.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-199/2005 Par tiesneša, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, pieņemtā lēmuma juridisko dabu, kā arī par Senāta pilnvaru apjomu, izskatot blakus sūdzību

Lejupielādēt

12.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-152/2005 Par publiski tiesisko attiecību konstatēšanu un par atbildes nesniegšanu uz iesniegumu juridisko dabu

Lejupielādēt

15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-148/2005 Par iekšējiem un pārvaldes lēmumiem, par faktiskās rīcības jēdzienu un par tiesas pienākumu norādīt iestādi, kuras kompetencē ir attiecīgās lietas izskatīšana

Lejupielādēt