• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Paziņošana

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-364/2019 Dokumentu paziņošanas juridiskā fikcija

Lejupielādēt

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-364/2019 Personas ar patversmē deklarētu dzīvesvietu sasniedzamība

Lejupielādēt

13.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1023/2015 Personas pienākums būt sasniedzamai

Lejupielādēt

25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-848/2015 Dokumentu paziņošanas prezumpcija; dokumenta tiesiska un faktiska saņemšana

Lejupielādēt

12.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-538/2012 Pastāvīgās dzīvesvietas un dzīvesvietas deklarācijas ietekme uz nodokļu maksāšanas pienākumu Latvijas Republikā

Lejupielādēt

20.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-795/2010 Administratīvā akta iekšējā un ārējā spēkā esība; iestādes lēmuma apstrīdēšanas termiņš lēmuma nepaziņošanas gadījumā

Lejupielādēt

08.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-656/2010 Administratīvo aktu pārsūdzības termiņi; paziņošanas prezumpcijas; vispārīgo administratīvo aktu pārsūdzēšana

Lejupielādēt

20.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-165/2009 Tiesas lēmuma, ar kuru noraidīts lūgums par trešās personas iestāšanos vai pieaicināšanu lietā, pārsūdzēšanas kārtība, ja lēmums pieņemts ārpus tiesas sēdes un nepaziņojot personām par tā pieņemšanu; trešā persona

Lejupielādēt

12.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-140/2009 Par apgabaltiesas lēmumu atcelt rajona tiesas spriedumu, ja tiesa lietu izskatījusi, nepaziņojot par tiesas sēdes laiku un vietu administratīvā procesa dalībniekiem; par tiesību pārņemšanu procesā

Lejupielādēt

12.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-872/2008 Par administratīvā akta paziņošanas prezumpciju

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-837/2008 Administratīvā akta paziņošana nav faktiskā rīcība

Lejupielādēt

22.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-650/2007 Dokumentu paziņošana procesa dalībnieku norādītajā adresē; procesuālā termiņa nokavējuma attaisnojošie iemesli; jautājuma par procesuālā termiņa atjaunošanu izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

25.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-294/2007 Administratīvais akts var sastāvēt no vairākiem dokumentiem, un akta pamatojumam nav obligāti jābūt tajā pašā dokumentā, kurā ietverta lēmuma rezolutīvā daļa

Lejupielādēt

29.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-64/2007 Par prezumpciju, ka administratīvais akts adresātam paziņots (padarīts pieejams) un par jēdzienu „ticami iemesli” Administratīvā procesa likuma 70.panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

17.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2007 Uzturēšanās atļaujas pieprasītājam izvirzītās prasības attiecībā uz iztikas līdzekļiem un paziņojumu par dzīvesvietu; samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu

Lejupielādēt

22.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-390/2006 Senāts, izskatot blakus sūdzību par apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts rajona tiesas lēmums par atteikšanos atjaunot procesuālo termiņu, ir kompetents pārbaudīt, vai zemāko instanču tiesas pamatoti uzskatījušas, ka konkrētajā lietā vērtējams jautājums par procesuālā termiņa atjaunošanu

Lejupielādēt

03.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-229/2005 Par personas pienākumu paziņot par dzīvesvietu, kurā viņa sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti

Lejupielādēt