• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Personas subjektīvās tiesības

11.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-770/2021 Personas subjektīvās tiesības prasīt publiskas lietas sevišķu lietošanu

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1110/2020 Personas subjektīvās tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts kontroles revīzijas ziņojumu

Lejupielādēt

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2020 Personas subjektīvās tiesības prasīt iekļaušanu Datu aizsardzības speciālistu sarakstā

Lejupielādēt

18.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-830/2020 Subjektīvās tiesības privātpersonai apstrīdēt kredītiestādei noteiktos ierobežojumus

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2020 Personas subjektīvās tiesības prasīt cieņpilnu izturēšanos pret miruša radinieka ķermeni

Lejupielādēt

26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1460/2019 Aizgādnībā nododamās personas laulātā un tuvāko radinieku subjektīvās tiesības prasīt iecelt viņus par aizgādņiem

Lejupielādēt

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1408/2019 Iestādes vadītāja subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par atbrīvošanu no amata sakarā ar termiņa izbeigšanos

Lejupielādēt

30.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1233/2019 Dzīvokļa īpašnieka tiesības pārsūdzēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu

Lejupielādēt

29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1168/2019 Zemesgabala kopīpašnieka subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmaiņām

Lejupielādēt

31.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1161/2019 Zemesgabala īpašnieka subjektīvās tiesības prasīt uzlikt pienākumu atkritumu radītājam nodot atkritumus apsaimniekotājam

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2019 Personas subjektīvās tiesības prasīt iecelšanu par mantojuma aizgādni

Lejupielādēt

15.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-922/2019 Personu tiesības prasīt būves bīstamības konstatēšanu

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā

Lejupielādēt

21.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1588/2018 Audžuģimenes subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas lēmumus par audžuģimenē nodoto bērnu

Lejupielādēt

07.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1372/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Tirgus dalībnieku subjektīvās tiesības prasīt Konkurences padomes lēmuma par tirgus dalībnieku apvienošanos pārbaudi tiesā

Lejupielādēt

23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-989/2018 Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt publisko tiesību līgumu

Lejupielādēt

27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-888/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Pašvaldības domes deputāta tiesības saņemt domes rīcībā esošo informāciju; Pašvaldības domes deputāta subjektīvās tiesības uz vienlīdzīgu pieeju publiski finansētiem komunikācijas līdzekļiem

Lejupielādēt

03.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-858/2018 Ierobežotas pieejamības informācijas statuss neatņem personai subjektīvās tiesības šādu informāciju pieprasīt

Lejupielādēt

03.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-858/2018 Piemērojamās tiesību normas, skatot jautājumu par Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanu

Lejupielādēt

11.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-755/2018 Kopīpašnieka subjektīvās tiesības iebilst pret būvdarbu veikšanu īpašumā

Lejupielādēt

16.07.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-696/2018 Pamats iebilst pret adreses maiņu

Lejupielādēt

31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2018 Saeimas deputāta kandidāta subjektīvās tiesības pārsūdzēt Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas lēmumu par balsu skaitīšanas protokola rezultātu apstiprināšanu

Lejupielādēt

13.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-613/2017 Publiskas personas izdota plašsaziņas līdzekļa tiesības darboties reklāmas tirgū

Lejupielādēt

14.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-589/2017 Aizgādņa subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas norādījumus

Lejupielādēt

30.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Valdes un padomes locekļu subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par komercsabiedrības amatpersonu sastāva izmaiņu reģistrēšanu

Lejupielādēt

07.11.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1318/2016 Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā kaitējuma vai kaitējuma draudu videi gadījumā

Lejupielādēt

15.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1150/2016 Trešās personas tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt atceļošu administratīvo aktu

Lejupielādēt

19.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2016 Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

Lejupielādēt

05.09.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-999/2016 Uz lietu vērsts vispārīgais administratīvais akts, ar kuru nekustamajam īpašumam tiek mainīta adrese, un adresācijas objekta īpašnieka tiesības uz tā kontroli

Lejupielādēt

03.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2016 Nepilngadīgā tuvāko radinieku subjektīvās tiesības iebilst pret aizbildnības nenodibināšanu

Lejupielādēt

19.04.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2016 Kreditoru subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra

Lejupielādēt

25.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-824/2016 Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā

Lejupielādēt

18.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2016 Subjektīvās tiesības uz citas valodas personvārda oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā norādīšanu personas pasē vai dzimšanas apliecībā

Lejupielādēt

03.11.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1367/2015 Personas subjektīvās tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par administratīvā akta izdošanu

Lejupielādēt

26.06.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2015 Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu, ar kuru tā izslēgta no dalības pretendentu atlasē

Lejupielādēt

16.02.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-441/2015 Ierēdņa amata pretendenta tiesības

Lejupielādēt

02.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-646/2014 Personas tiesības pretendēt uz rūpnieciskās zvejas rīku limitu, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā

Lejupielādēt

10.01.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-192/2014 Iestādes bezdarbība, nepiemērojot tehniskās apskates liegumu, nav faktiskā rīcība

Lejupielādēt

12.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-759/2013 Privātpersonas subjektīvās tiesības prasīt pārmērīga vides piesārņojuma samazināšanu

Lejupielādēt

24.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-514/2013 Pretendenta uz ierēdņa amatu subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par cita pretendenta iecelšanu amatā

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-423/2013 Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-399/2013 Tiesības apstrīdēt administratīvo līgumu, kas tiek slēgts ar mērķi izbeigt tiesisku strīdu

Lejupielādēt

03.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-185/2013 Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tāda iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, kurš noslēgts, nepiemērojot likumā noteiktu iepirkuma procedūru

Lejupielādēt

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-911/2012 Akcionāru subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par Uzņēmumu reģistra lēmumiem

Lejupielādēt

06.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2012 Iepirkuma procedūras nepiemērošanas tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

15.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-727/2012 Ieslodzītā tiesības pieprasīt pamudinājuma piešķiršanu

Lejupielādēt

22.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-630/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Maksātnespējīga uzņēmuma darbinieku subjektīvās tiesības vērsties augstākā iestādē un tiesā, ja Maksātnespējas administrācija atteikusies piešķirt līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2012 Kases aparātu, kases sistēmu, specializētu ierīču vai iekārtu izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra)

Lejupielādēt

10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-486/2012 Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

Lejupielādēt

07.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-454/2012 Sabiedrisko pakalpojumu lietotāja subjektīvās tiesības prasīt tarifu pārskatīšanu

Lejupielādēt

28.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-424/2012 Pašvaldības tiesības pārsūdzēt Valsts vides dienesta trešajai personai izsniegtu atļauju piesārņojošām darbībām

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2012 Privātpersonas tiesības prasīt Konkurences padomei ierosināt lietu par tās lēmumā noteikto tiesisko pienākumu izpildes kontroles turpināšanu

Lejupielādēt

27.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2012 Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izpildi pakļautība tiesai; ierobežojums tiesai koriģēt likumdevēja gribas aktu pretēji likuma plānam

Lejupielādēt

07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-957/2011 Ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

28.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-177/2011 Tiesiskās noteiktības ievērošana, piešķirot zemi pastāvīgā lietošanā

Lejupielādēt

08.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-157/2011 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKA-1372/2018) Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus dalībniekiem dotu apvienošanās atļauju

Lejupielādēt

18.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-24/2011 Pasūtītāja – privāto tiesību juridiskās personas – tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumus

Lejupielādēt

17.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1032/2010 Privātpersonas subjektīvo publisko tiesību esamības priekšnoteikumi

Lejupielādēt

30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-641/2010 Termiņi lēmuma par zemesgabala atsavināšanu pieņemšanai; personas tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ja iestāde kavējas ar galīgā lēmuma pieņemšanu

Lejupielādēt

12.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-589/2010 Administratīvais akts par tiesneša neapstiprināšanu; tiesneša tiesības vērsties tiesā neapstiprināšanas gadījumā; tiesneša neatkarība

Lejupielādēt

24.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-293/2010 Nodarbinātības valsts aģentūras līguma par bezdarbnieku apmācību organizēšanu tiesiskā daba; personas, kurām ir subjektīvās tiesības sūdzēties par publiskā iepirkuma procedūru un rezultātu; direktīvas tiešā piemērojamība

Lejupielādēt

28.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-5-7/1-2010 Saeimas vēlēšanu deputāta kandidāta tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt vēlēšanu iecirkņu komisiju lēmumus par balsu skaitīšanas protokolu rezultātu apstiprināšanu; ārpustiesas kārtības ievērošana

Lejupielādēt

18.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-949/2009 Autoruzrauga (būvprojekta autora) subjektīvās publiskās tiesības pārsūdzēt būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā

Lejupielādēt

23.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-834/2009 Konsorcija (personu apvienības) dalībnieku tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras rezultātus

Lejupielādēt

16.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-144/2007 Par subjektīvajām tiesībām prasīt iecelšanu par aizbildni; par adopcijas procesu, ja potenciālie adoptētāji ir ārvalstnieki; par populārsūdzību iesniegšanas ierobežojumu pieļaujamību

Lejupielādēt

24.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-569/2006 Apstāklis, ka transportlīdzekļa īpašniekam ir pienākums samaksāt vadītāja nesamaksāto naudas sodu par transportlīdzekļa novietošanu neatļautā vietā, nerada tiesības transportlīdzekļa īpašniekam pārsūdzēt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā

Lejupielādēt

08.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-402/2006 Likums neparedz personām tiesības prasīt, lai tām tiktu rezervētas tiesības privatizēt to īrētos privātpersonām piederošos dzīvokļus arī tad, ja pastāv iespēja, ka nākotnē attiecīgais dzīvoklis nonāks pašvaldības īpašumā; personu tiesības iesniegt pieteikumu tiesā; lietas izskatīšanas atlikšana, pamatojoties uz APL 269.panta 1.punktu

Lejupielādēt

08.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-393/2006 Likumdevējs nav piešķīris privātpersonai subjektīvas tiesības prasīt tiesneša disciplināru sodīšanu, tiesības vērsties tiesā un valsts pārvaldes joma kā administratīvo tiesu kontroles objekts

Lejupielādēt

23.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-306/2006 Pasūtītājam nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par aizliegumu slēgt līgumu

Lejupielādēt

08.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-299/2006 Par bijušā aizbildņa tiesībām vērsties ar pieteikumu tiesā, lai aizsargātu bērnu tiesības un intereses, pārsūdzot bāriņtiesas lēmumu, ar kuru atjaunotas aprūpes tiesības vecākiem, un aizbildnības institūta jēgu un aizbildņa statusu

Lejupielādēt

25.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-259/2006 Subjektīvās tiesības pārsūdzēt Uzņēmumu reģistra lēmumu izdarīt ierakstu par sanācijas plāna pieņemšanu un revidenta iecelšanu, kā arī gadījumiem, kad tiesai ir pienākums vērtēt ne tikai administratīvā procesa iestādē pēdējā stadijā pieņemto lēmumu

Lejupielādēt

14.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-196/2006 Par nepārreģistrējušās sabiedriskās organizācijas, kas iesniegusi pieteikumu tiesā kā Administratīvā procesa likuma 29. panta tiesību subjekts, tiesībām iesniegt blakus sūdzību un par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt strīdus par pašvaldības noteiktajām īres maksām un apsaimniekošanas maksas tarifiem

Lejupielādēt

21.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-144/2006 Par subjektīvajām tiesībām pārsūdzēt lēmumu par adreses maiņu (piešķiršanu)

Lejupielādēt

17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-394/2005 Par tiesībām iesniegt pieteikumu administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-372/2005 Par ģenerālprokurora atbildes juridisko dabu un tiesībām iesniegt par to pieteikumu administratīvajā tiesā

Lejupielādēt