• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Objektīvās izmeklēšanas princips

17.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-343/2022 Bērna viedokļa noskaidrošana tiesā

Lejupielādēt

22.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-760/2021 Objektīvās izmeklēšanas princips un pierādīšanas pienākuma sadalījums prasībā par atlīdzības izmaksu par personas veselībai nodarīto kaitējumu; Vienlīdzības principa ievērošana lietās par atlīdzību no Ārstniecības riska fonda.

Lejupielādēt

31.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-455/2021 Tiesas pienākumi pieteicēja norādīto apstākļu izvērtējumā

Lejupielādēt

12.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums ietā Nr. SKA-49/2021 Objektīvās izmeklēšanas princips administratīvajā procesā

Lejupielādēt

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1102/2020 Objektīvās izmeklēšanas principa saturs un šī principa robežas

Lejupielādēt

09.04.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-772/2018 Par objektīvās izmeklēšanas principa pārkāpumu var tikt atzīta tiesas rīcība formāli atsaucoties uz pierādījumu neesamību vai nepietiekamību

Lejupielādēt

03.11.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-206/2017 Objektīvās izmeklēšanas robežas vienlīdzības principa nodrošināšanā

Lejupielādēt

16.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2017 Emisijas limita projektā iekļaujamā informācija; piemērojamais smaku mērķlielums; benzola koncentrācijas solventā vidējās vērtības izmantošana piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos; operatora pienākums sniegt informāciju iepretim iestādes pienākumam iegūt informāciju, kas nepieciešama administratīvā akta pieņemšanai (objektīvās izmeklēšanas princips un labas pārvaldības princips)

Lejupielādēt

25.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2013 Lēmuma par radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi pārbaude tiesā

Lejupielādēt

09.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-681/2012 Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

Lejupielādēt

08.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2009 Objektīvās izmeklēšanas principa pārkāpums

Lejupielādēt

04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007 Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

Lejupielādēt

15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-124/2006 Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu

Lejupielādēt