• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgie jautājumi

11.12.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1306/2021 Spriedums administratīvajā lietā, ar kuru netiek konstatēts konkurences tiesību pārkāpums, neierobežo personas tiesības civillietā pierādīt pārkāpumu un saņemt atlīdzinājumu

Lejupielādēt

05.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-698/2021 Kaitējuma atlīdzinājums līdzatbildības apstākļos

Lejupielādēt

08.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-619/2021 Administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas tiesiskais pamats un administratīvās tiesas kompetence

Lejupielādēt

08.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-352/2021 Administratīvā aizturēšana un aizturēšanas termiņa pārkāpuma sekas

Lejupielādēt

31.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-350/2021 Atbilstīga atlīdzinājuma apmēra noteikšana vairāku pamattiesību nepamatotu ierobežojumu gadījumā

Lejupielādēt

20.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-219/2021 Tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu gadījumā, kad tiesību aizskārums nodarīts ar tiesiska labvēlīga administratīvā akta atcelšanu

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2021 Kompensācijas vērtības noteikšana padomju laikos nacionalizētu namīpašumu bijušajiem īpašniekiem, ja namīpašums sabiedrības interešu nodrošināšanai netiek atdots natūrā

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1024/2020 No totalitāro režīmu cietušo personu (mantinieku) pieteikuma par mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu iesniegšanas termiņš

Lejupielādēt

20.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1002/2020 Ārsta rīcības vērtējumam izmantojamie palīglīdzekļi

Lejupielādēt

24.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-790/2020 Ārstniecības personas neprofesionāla rīcība vai neatbilstoši apstākļi ārstniecības laikā kā priekšnoteikums atlīdzinājuma izmaksāšanai no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020 Administratīvo tiesu kompetences robežas izmaksājamo atlīdzību apmēra no Ārstniecības riska fonda noteikšanā

Lejupielādēt

23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020 Tiesas pienākums iegūt visus iespējamos pierādījumus cēloņsakarības esības konstatēšanā atlīdzības prasījuma gadījumā no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2019 Tiesības uz atlīdzinājumu par kriminālprocesā nodarītu kaitējumu, ja personai procesā nav noteikts statuss

Lejupielādēt

24.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1528/2019 Tiesības uz atlīdzinājumu īpašā upura dēļ

Lejupielādēt

30.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1409/2019 Tiesības uz atlīdzinājumu labvēlīga administratīvā akta atcelšanas gadījumā

Lejupielādēt

28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-943/2019 Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība atlīdzinājuma pieprasīšanas nolūkā (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkta piemērošana)

Lejupielādēt

27.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-890/2019 un senatoru Dzintras Amerikas, Andra Guļāna, Anitas Kovaļevskas, Daces Mitas un Normunda Salenieka atsevišķās domas Pakļautības (kompetentās tiesas) noteikšana par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma piešķiršanu

Lejupielādēt

23.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-534/2019 Izvērtējamie apstākļi un atlīdzinājuma apmēra noteikšana no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019 Pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019 Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

25.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1327/2018 Atlīdzinājuma prasījuma pieņemšanas atteikuma pamats

Lejupielādēt

07.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-859/2018 Mantojuma pieņemšana kā priekšnoteikums atlīdzinājuma piešķiršanai no Ārstniecības riska fonda par mirušā pacienta veselībai nodarītu kaitējumu

Lejupielādēt

09.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-291/2018 Atlīdzinājuma noteikšanā jāņem vērā faktiskās rīcības seku novēršanas iespējamība

Lejupielādēt

16.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-66/2018 Formālo kritēriju izmantošana atlīdzinājuma apmēra par personas tiesību aizskārumu noteikšanai

Lejupielādēt

28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-899/2017 Iestādes pieļautas procesuālas kļūdas kā atlīdzinājuma pamats

Lejupielādēt

10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-486/2012 Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

Lejupielādēt

20.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-372/2012 Atlīdzinājuma noteikšana par cilvēktiesību pārkāpumiem

Lejupielādēt

04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-205/2012 Atlīdzinājuma prasījuma iesniegšana tiesā

Lejupielādēt

24.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-124/2011 Atlīdzinājuma prasījuma pieļaujamība

Lejupielādēt

20.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-825/2009 Lēmuma pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu pārsūdzēšana

Lejupielādēt

18.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-599/2009 Termiņa aprēķināšana valsts pārvaldes iestādes nodarīto zaudējumu prasījuma iesniegšanai iestādē

Lejupielādēt

28.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-412/2009 Prasījums par atlīdzinājumu pēc administratīvās lietas izskatīšanas pēc būtības

Lejupielādēt

13.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2009 Policijas faktiskā rīcība, piespiedu kārtā nogādājot personu psihiatriskajā slimnīcā; atlīdzinājuma prasījums par šo rīcību

Lejupielādēt

13.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-690/2008 Atlīdzinājums par iestādes pieļautajiem procesuālajiem pārkāpumiem administratīvajā procesā

Lejupielādēt

21.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-760/2007  ''Saprātīgā pieteicēja'' princips; prasījums izvērtēt tiesības uz atlīdzinājumu

Lejupielādēt

01.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2007 Lai atlīdzinājums būtu atbilstīgs Satversmes 92.panta izpratnē, tam ir jābūt efektīvam tiesiskās aizsardzības līdzeklim; tiesības uz atlīdzinājumu par aizskārumu, kas nodarīts ar procesuāliem pārkāpumiem administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros, izvērtējamas vienlaikus ar gala lēmuma kontroli

Lejupielādēt