• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Zaudējumi

18.01.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-548/2022 Nacionālo bruņoto spēku tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā zaudējumu piedziņai no karavīra par neatmaksātajiem mācību izdevumiem

Lejupielādēt

18.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-471/2021 Tiesības saņemt atlīdzinājumu, ja rēķinu par juridiskās palīdzības sniegšanu ir apmaksājusi cita persona

Lejupielādēt

22.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-360/2021 Neiegūtās peļņas noteikšana mantiskā zaudējuma aprēķinā; Pasūtītāja rīcība nepamatoti lēta piedāvājuma gadījumā un kaitējuma atlīdzinājuma prasījums

Lejupielādēt

30.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-348/2021 Privātpersonas tiesības izdarīt izvēli par ērtāko un piemērotāko līdzekli savu aizskarto tiesību aizsardzībai un zaudējumu atgūšanai

Lejupielādēt

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-603/2019 Atlīdzinājuma par kriminālprocesā izņemto īpašumu noteikšana

Lejupielādēt

29.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-461/2019 Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšanas pamats

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-227/2019 Atlīdzinājums par juridisko palīdzību tiesas procesa laikā var tikt atlīdzināts tā paša procesa ietvaros

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2019 Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšana

Lejupielādēt

23.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-131/2019 Personas tiesības prasīt atlīdzināt nākotnē sagaidāmos izdevumus par juridisko palīdzību

Lejupielādēt

27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1559/2018 Personas tiesības prasīt naudas vērtības krituma radīta mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu par laikus nesaņemto bezdarbnieka pabalstu

Lejupielādēt

22.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-558/2017 Neiegūtās peļņas novērtēšana un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma uzlikšana publiskajos iepirkumos

Lejupielādēt

20.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-463/2017 Zvērināta advokāta tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu par saņemto juridisko palīdzību

Lejupielādēt

27.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-335/2017 Personas tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu par sniegtu juridisko palīdzību kriminālprocesā, kas vēlāk izbeigts reabilitējošu apstākļu dēļ

Lejupielādēt

06.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-302/2017 Ar prettiesiska administratīvā akta izpildi saistīto zaudējumu atlīdzināšana

Lejupielādēt

07.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-711/2016 Personas tiesības uz laikā, kamēr persona atrodas apcietinājumā, mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību

Lejupielādēt

21.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-567/2015 Pašvaldības pienākums uzturēt autoceļu braukšanai atbilstošā kārtībā un personas tiesības prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies tās īpašumtiesību aizskāruma dēļ

Lejupielādēt

22.10.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-807/2014 Prasījums par neiegūtās peļņas atlīdzinājumu publiskā iepirkuma lietā

Lejupielādēt

28.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-547/2014 Pamats izmaksāt nesaņemto darba algu par apcietinājumā pavadīto laiku

Lejupielādēt

21.08.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-314/2014 Pašnodarbinātas personas tiesības pieprasīt atlīdzību par piedalīšanos kriminālprocesuālās darbībās

Lejupielādēt

11.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-316/2013 Tiesības saņemt zaudējumu atlīdzinājumu par neiegūto peļņu īpašuma vērtības izmaiņu gadījumā

Lejupielādēt

11.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2013 Valsts funkcijas deleģēšana un valsts atbildība šādā gadījumā

Lejupielādēt

01.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2013 Valsts pienākums atlīdzināt zaudējumus privātpersonai nepamatoti piedzītu nodokļu gadījumā

Lejupielādēt

10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-486/2012 Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

Lejupielādēt

06.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2012 Saskaņā ar likuma „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” atlīdzināmie zaudējumi

Lejupielādēt

17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-301/2012 Plānošanas un arhitektūras uzdevuma tiesiskā daba; zaudējumu atlīdzināšana administratīvajam aktam pielīdzināma starplēmuma atcelšanas gadījumā

Lejupielādēt

24.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-213/2012 Zaudējumu atlīdzināšanas par juridisko palīdzību ierobežojumi krimināllietā attaisnotai personai

Lejupielādēt

04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2012 Prasījums par nesaņemtās darba samaksas atlīdzināšanu; nesaņemtās darba samaksas apmēra noteikšana

Lejupielādēt

08.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2012 Ar normatīvo aktu nodarīto zaudējumu kompensācija

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-191/2011 Ierēdņu sociālās garantijas; ierēdņu novērtēšanas tiesiskā daba; privāto finanšu līdzekļu atmaksa darbiniekiem

Lejupielādēt

06.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2011 Juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšana administratīvajā procesā

Lejupielādēt

09.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-35/2010 Tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; īpašuma tiesību ierobežojums; taisnīgs atlīdzinājums

Lejupielādēt

30.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-183/2009 Zaudējumu, kas radušies, tiesai glabājot kriminālprocesā izņemtos lietiskos pierādījumus, izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

02.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-466/2008 Par atlīdzinājuma saņemšanu

Lejupielādēt

08.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2007 Ar administratīvo aktu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pamats; valsts atbildība par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras veiktajiem pensiju izmaksas ieturējumiem; tiesību normu intertemporālā piemērošana lietās par labvēlīga administratīvā akta izdošanu

Lejupielādēt