• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

BĒRNU TIESĪBAS / VECĀKU TIESĪBAS

17.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-343/2022 Bērna uzvārda maiņa pēc bērna reģistrācijas; Lēmuma par bērna uzvārda maiņu tiesiskuma pārbaude tiesā; Bērna viedokļa noskaidrošana tiesā

Lejupielādēt

29.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1209/2021 Ar tiesas nolēmumu noteiktu saskarsmes tiesību īstenošanas pienākums; Aizgādības tiesību pārtraukšana, ja vecāks ļaunprātīgi nepilda tiesas nolēmumu

Lejupielādēt

29.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-797/2021 Bāriņtiesas kompetence jautājumā par bērna personu apliecinoša dokumenta noformēšanu, ja starp vecākiem par šo jautājumu ir strīds

Lejupielādēt

15.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-773/2021 Bāriņtiesas faktiskā rīcība saskarsmes tiesību īstenošanas procesa nodrošināšanā

Lejupielādēt

05.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1471/2020 Aktuālās faktiskās situācijas novērtējums lietā par aizgādības tiesību atjaunošanu

Lejupielādēt

05.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1471/2020 Nepilngadīga jaunieša psihoemocionālā stāvokļa vērtējuma nozīme lietās par aizgādības tiesībām; Nepilngadīga jaunieša viedokļa vērtēšana lietās par aizgādības tiesībām

Lejupielādēt

17.09.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1345/2020 Bērna vecāku savstarpējā komunikācija lietās, kas saistītas ar bērna tiesību ievērošanu, un ārpustiesas strīdu risināšanas līdzekļu izmantošana šīs komunikācijas veicināšanai

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1339/2020 Tiesiskā daba nodarbinātības attiecībām starp pašvaldības domi un bāriņtiesas priekšsēdētāju

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1314/2020 Nepamatotu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nošķiršana no bērna vecāku savstarpējiem strīdiem par faktisko bērna uzturēšanas pienākumu pildīšanu

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-857/2020 Faktiskās ģimeniskās attiecībās dzīvojošas personas subjektīvās tiesības tikt ieceltai par bērna aizbildni

Lejupielādēt

08.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-815/2020 Pēc bāriņtiesas vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas secīgi pieņemtā bāriņtiesas koleģiālā lēmuma par aizgādības tiesību neatjaunošanu tiesiskā daba; Pieteikuma priekšmets un pārbaudāmo apstākļu loks lietās par bērna aizgādības tiesībām

Lejupielādēt

17.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-700/2020 Saskarsmes tiesību ierobežošanā vērā ņemamie aspekti

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020 Bērna saskarsmes tiesību ierobežošanas nosacījumi

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020 Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2020 Vecāku tiesības noteikt bērna uzturu un šo tiesību robežas

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2020 Tikai veģetāra uztura nodrošināšana skolā

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020 Personas, kura iepriekš ir bijusi sodīta par noziedzīga nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību, kā adoptētāja izvērtējums

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020 Kolīzijas starp bērna tiesībām uz aizsardzību no vardarbības un tiesībām uzaugt ģimeniskā vidē risināšana

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020 Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības

Lejupielādēt

15.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1531/2019 Bāriņtiesas lēmuma izbeigt administratīvo lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam pārsūdzēšanas administratīvajā tiesā pieļaujamība

Lejupielādēt

21.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1598/2018 Bāriņtiesas amatpersonas vienpersoniska lēmuma par aizgādības tiesību pārtraukšanu un bāriņtiesas koleģiāla lēmuma par aizgādības tiesību atjaunošanu vai neatjaunošanu tiesiskā daba un mijiedarbība

Lejupielādēt

21.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1598/2018 Aizgādības tiesību pārtraukšana, ja vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu; Aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam, kas ļaunprātīgi izmanto savas tiesības un aizgādības tiesību pārtraukšana pret bērnu, pieļautas emocionālas vardarbības dēļ; Ļaunprātīgas vecāka tiesību izmantošanas tvērums

Lejupielādēt

21.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1588/2018 Audžuģimenes subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas lēmumus par audžuģimenē nodoto bērnu

Lejupielādēt

08.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-885/2018 Adoptētāju pienākumu un tiesību apjoms pirmsadocijas periodā

Lejupielādēt

08.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-885/2018 Bāriņtiesas kompetence pirmsadopcijas periodā

Lejupielādēt

08.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-885/2018 Adopcijas mērķis un adoptētāju pienākums līdzsvarot ģimenē augoša bērna intereses ar adoptējamā bērna interesēm

Lejupielādēt

21.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-861/2018 Administratīvās lietas ierosināšanas pamata nošķiršana lietā par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērna vecākam

Lejupielādēt

16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SKA-681/2018 Oficiālais darba laiks bāriņtiesas darbības nodrošināšanā

Lejupielādēt

16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SKA-681/2018 Pamats bāriņtiesas amatpersonai pieņemt vienpersonisku lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un bērna šķiršanu no ģimenes

Lejupielādēt

29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1182/2017 Bāriņtiesas pienākums izmeklēt lietas par iespējamu vardarbību pret bērniem; Samērīguma principa ievērošana lēmumos par bērna šķiršanu no ģimenes un ārpusģimenes aprūpi

Lejupielādēt

27.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-639/2017 Aizgādības tiesību pārtraukšana/atjaunošana bērna vecākam atsevišķas aizgādības gadījumā

Lejupielādēt

30.12.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1553/2016 Vecāka tiesības aizsargāt bērna tiesības un tiesiskās intereses aizgādnības tiesību ierobežošanas vai atņemšanas gadījumā

Lejupielādēt

03.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2016 Nepilngadīgā tuvāko radinieku subjektīvās tiesības iebilst pret aizbildnības nenodibināšanu

Lejupielādēt

18.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2016 Subjektīvās tiesības uz citas valodas personvārda oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā norādīšanu personas pasē vai dzimšanas apliecībā

Lejupielādēt

30.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1181/2015 Labojumu dzimšanas reģistrā tiesiskā daba

Lejupielādēt

27.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1142/2015 Bērna piespiedu nodošanas process nogādāšanai atpakaļ uz viņa dzīvesvietas valsti

Lejupielādēt

25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-864/2015 Bāriņtiesas pienākums izšķirt vecāku strīdu par bērna fotogrāfiju publiskošanu

Lejupielādēt

07.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-236/2015 Bāriņtiesas kompetence jautājuma izlemšanā par bērna uzvārda maiņu; civillietas par bērna dzīvesvietas noteikšanu ietekme uz administratīvo lietu par bērna uzvārda maiņu

Lejupielādēt

26.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1032/2014 Aizbildņa atcelšana

Lejupielādēt

24.01.2014. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-338/2014 Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība

Lejupielādēt

04.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-775/2013 Viesģimenes institūta nošķiršana no ārpusģimenes aprūpē esoša bērna saskarsmes ar tuviem radiniekiem kārtības

Lejupielādēt

20.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-359/2013 Aprūpes tiesību atņemšana

Lejupielādēt

12.11.2012. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-870/2012 Emocionālā vardarbība pret bērnu un tās sekas

Lejupielādēt

12.11.2012. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-870/2012 Tiesas pienākums lietu izspriest atbilstoši bērna vislabākajām interesēm

Lejupielādēt

12.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-838/2012 Adopcijas procesa neuzsākšanas sekas

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-738/2012 Vecāka tiesības vienpusēji mainīt bērna uzvārdu atsevišķas aizgādības gadījumā

Lejupielādēt

10.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-523/2011 Civillikuma 203.panta pirmās daļas 3.punkta jēdziena „savas tiesības” saturs

Lejupielādēt

10.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-290/2011 Vecāku tiesības saņemt informāciju par bērna privāto dzīvi

Lejupielādēt

17.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-890/2010 Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība demokrātiskā sabiedrībā

Lejupielādēt

28.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-466/2010 Bērna dzīvesvietas noteikšana pēc uzturēšanās bērnu aprūpes iestādē; bāriņtiesas kompetence

Lejupielādēt

10.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-759/2009 Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

Lejupielādēt

03.07.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-428/2009 Nepilngadīgās personas pārstāvība lietās par aprūpes tiesību atņemšanu/atjaunošanu nepilngadīgās personas vecākiem

Lejupielādēt

12.03.2009. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-182/2009 Iespējamais kaitējums bērna interesēm kā pamats bērna viedokļa noskaidrošanai pastarpināti

Lejupielādēt

12.03.2009. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-182/2009 Priekšnoteikumi, lai bērnu varētu ievietot audžuģimenē

Lejupielādēt

23.09.2008. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-457/2008 Tiesas pienākums izvērtēt bērna viedokli

Lejupielādēt

10.01.2008. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-66/2008 15 gadus sasniegušas personas uzklausīšana lietā par aizbildnības nodibināšanu

Lejupielādēt

10.01.2008. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-66/2008 Bērna pieaicināšana trešās personas statusā lietā par aprūpes tiesību atņemšanu un aizbildņa iecelšanu

Lejupielādēt

12.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-512/2007 Morālais kaitējums, kas nodarīts ar iestādes lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes; morālā kaitējuma atlīdzināšanai vērtējamie apstākļi

Lejupielādēt

16.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-144/2007 Par subjektīvajām tiesībām prasīt iecelšanu par aizbildni; par adopcijas procesu, ja potenciālie adoptētāji ir ārvalstnieki; par populārsūdzību iesniegšanas ierobežojumu pieļaujamību

Lejupielādēt

08.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-299/2006 Par bijušā aizbildņa tiesībām vērsties ar pieteikumu tiesā, lai aizsargātu bērnu tiesības un intereses, pārsūdzot bāriņtiesas lēmumu, ar kuru atjaunotas aprūpes tiesības vecākiem, un aizbildnības institūta jēgu un aizbildņa statusu

Lejupielādēt