• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

BŪVNIECĪBAS TIESĪBAS

28.03.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-682/2022 Lēmuma par būves grupas maiņu būvatļaujā tiesiskā daba

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-248/2022 Būves ekspluatācijas aizlieguma piemērošana nedrošajai būves daļai, ja pārējā būve ir ekspluatējama

Lejupielādēt

25.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-188/2022 Iedibināto stāvu skaita tiesību institūts un tā noteikšanas nozīme

Lejupielādēt

21.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-932/2021 Strīdu par būvniecības procesā izmantotajiem būvizstrādājumiem izskatīšana

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-771/2021 Inženierbūves būvniecībai izsniegtās būvatļaujas pārsūdzēšana

Lejupielādēt

27.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-724/2021 Ēkas īpašnieka tiesības piespiedu dalītajā īpašumā veikt jaunu būvniecību

Lejupielādēt

01.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-645/2021 Detālplānojuma izstrādes nepieciešamība būvniecības ieceres piegulošās teritorijas infrastruktūras pārkārtošanai

Lejupielādēt

08.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-586/2021 Savstarpējās saskaņotības principa ievērošana un atbilstība teritorijas plānojuma mērķim nodrošināšana būvatļaujas izdošanā

Lejupielādēt

08.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-586/2021 Ilgtspējības principa nozīme teritorijas attīstības plānošanā

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-478/2021 Pieļaujamība bez licences vai noslēgta licences līguma klātienē iepazīties ar būvprojektiem pētniecības nolūkā

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-402/2021 Potenciāli nedrošas būves ekspluatācijas aizlieguma noteikšana

Lejupielādēt

08.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2021 Patvaļīga būvniecība nav dzīvokļu apvienošana – tā nevar radīt privātpersonai labvēlīgas sekas nodokļu jomā

Lejupielādēt

24.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-365/2021 Patvaļīgas būvniecības konstatēšana; Žogu būvniecība privātpersonu īpašumu robežās, neskarot publisko ārtelpu

Lejupielādēt

02.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-362/2021 Prettiesiskas rīcības rezultātā nojauktas būves atjaunošanas saskaņošana ar kopīpašniekiem; Ja konkrēta veida būvniecībai saskaņā ar tiesisko regulējumu nav nepieciešams būvniecību uzraugošās iestādes saskaņojums, kopīpašnieku strīds par šādu būvniecību ir privāttiesisks strīds un nav izšķirams administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

23.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-335/2021 Nepieciešamie saskaņojumi meliorācijas sistēmu vienkāršotai renovācijai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Lejupielādēt

17.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2021 Būvju iedalījums pastāvīgas un īslaicīgas lietošanas būvēs un šī iedalījuma nozīme; No saliekamiem elementiem būvētas būves saskaņošana krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē

Lejupielādēt

09.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-202/2021 Dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanas nepieciešamība atsevišķa dzīvokļa īpašuma pārbūvei

Lejupielādēt

09.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-136/2021 Minimālā sastāvā izstrādāta būvprojekta nozīme būvatļaujas izdošanai; Informācijas avoti teritorijas applūšanas draudu izvērtēšanai

Lejupielādēt

11.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-108/2021 Būvatļaujas nepieciešamība interjera projekta laikā konstatētu ēkas nesošo konstrukciju bojājumu labošanai

Lejupielādēt

26.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-94/2021 Rīgas satiksmes izsniegto tehnisko noteikumu tiesiskā daba; Ceļa inženierbūves pārvietošanas būvniecības vajadzībām izmaksu segšana

Lejupielādēt

29.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2021 Būvlaides noteikšana

Lejupielādēt

07.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-856/2020 Vides pieejamības (pienācīgas piekļuves) jautājumu risināšana

Lejupielādēt

04.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-412/2020 Jēdziens „publiskā ārtelpa”

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-411/2020 Atkārtots būvinspektora atzinums par patvaļīgu būvniecību

Lejupielādēt

27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-331/2020 Būvniecības pieļaujamība krasta kāpu aizsargjoslā; senas apbūves likumības novērtējums

Lejupielādēt

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2020 Teritorijas plānojuma un detālplānojuma savstarpējā mijiedarbība

Lejupielādēt

26.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-309/2020 Ievērojamās prasības, izvietojot īslaicīgas lietošanas būvi (kiosku) Rīgas vēsturiskajā centrā

Lejupielādēt

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-287/2020 Kopīpašnieka vai dzīvokļa īpašnieka piekrišana būvniecībai vēlāk nav atsaucama tikai tāpēc, ka kopīpašnieks vai dzīvokļa īpašnieks ir pārdomājis un vairs nevēlas konkrētās ieceres īstenošanu

Lejupielādēt

29.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2020 Būvatļaujas saņemšanai izvirzīto priekšnoteikumu vērtēšana tiesā

Lejupielādēt

05.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-207/2020 Detālplānojuma izstrādes prasība ēkas pārbūves gadījumā

Lejupielādēt

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-205/2020 Dzīvokļa īpašnieka pienākums saņemt pārējo kopīpašnieku piekrišanu būvdarbiem dzīvokļa īpašumā, ja plānotā būvniecība ietekmē pārējo kopīpašnieku domājamo daļu apmēru

Lejupielādēt

31.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2020 Atbildīgā persona piekļuves elektrisko tīklu objektam nodrošināšanā

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-144/2020 Interpretācija vārdkopai „ugunsaizsardzības sistēma”

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2020 Būves reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2020 Personas kā būves īpašnieka reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2020 Aprobežojumu, kas izriet no ūdens un kanalizācijas tīkla ekspluatācijas aizsargjoslas, ievērošana jaunas būvniecības gadījumā

Lejupielādēt

06.08.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1445/2019 Būvniecības ieceres izmaiņu veikšana būvvaldē

Lejupielādēt

30.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1233/2019 Dzīvokļa īpašnieka tiesības pārsūdzēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu

Lejupielādēt

15.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-922/2019 Personu tiesības prasīt būves bīstamības konstatēšanu

Lejupielādēt

06.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-664/2019 Valsts vides dienesta iesaiste patvaļīgas būves legalizēšanas procesā

Lejupielādēt

10.10.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-366/2019 Kompetentā institūcija lemt par būves vai atsevišķu telpu ekspluatācijas aizliegšanu un pienākuma uzlikšanu atjaunot iepriekšējo stāvokli

Lejupielādēt

10.10.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-366/2019 Lēmuma par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu pārbaudes kārtība

Lejupielādēt

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-262/2019 Patvaļīgas būvniecības novēršana primāri ir īpašnieka pienākums

Lejupielādēt

28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-254/2019 Atsevišķa dokumenta formā sniegta kopīpašnieka piekrišana būvniecībai

Lejupielādēt

18.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-249/2019 Personas tiesību administratīvā procesa kārtībā vērsties pret iespējami patvaļīgu būvniecību izmantošana

Lejupielādēt

28.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2019 Atkāpšanās no komunikācijas tīklu aizsargjoslu izveidē paredzētā pienākuma saskaņot būvdarbus ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju

Lejupielādēt

29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2019 Patvaļīgas būvniecības konstatēšana

Lejupielādēt

16.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-201/2019 Atbildīgā persona par patvaļīgas būvniecības novēršanu kopīpašumā

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-82/2019 Iestādes atbildība par teritorijas plānošanas procesā saistīto interešu aizsardzību, izsniedzot būvatļauju

Lejupielādēt

30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2019 Būvdarbu veikšana kopīpašumā bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas ar mērķi novērst kopīpašuma apdraudējumu

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2019 Vērtējamie nosacījumi būvatļaujas termiņa pagarināšanas gadījumā

Lejupielādēt

23.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2019 Pienākuma novērst patvaļīgo būvniecību uzlikšana personai kā būves īpašniecei

Lejupielādēt

05.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2019 Piekrišana būvniecībai kopīpašnieka maiņas gadījumā

Lejupielādēt

12.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-9/2019 Lēmuma par būves nodošanu ekspluatācijā pārbaudes robežas

Lejupielādēt

13.07.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1281/2018 Tiesības būt par autoruzraugu

Lejupielādēt

26.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-757/2018 Sabiedrības līdzdalības tiesības un pieteikuma iesniegšana vides aizsardzības interešu nodrošināšanas nolūkā

Lejupielādēt

11.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-755/2018 Kopīpašnieka subjektīvās tiesības iebilst pret būvdarbu veikšanu īpašumā

Lejupielādēt

26.06.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-631/2018 Dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana nav nepieciešama patvaļīgi uzbūvētu ēku nojaukšanai

Lejupielādēt

20.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-506/2018 Plānotā būves izmantošanas veida neatbilstība būvatļaujā paredzētajam izmantošanas veidam kā pamats būvatļaujas atzīšanai par prettiesisku

Lejupielādēt

21.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-261/2018 Tiesiskās paļāvības izvērtējums, lemjot par tiesībām atjaunot ugunsgrēkā bojā gājušu ēku aizsargjoslā

Lejupielādēt

17.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2018 Tiesības pabeigt izstrādāt detālplānojumu, ja tā izstrādes laikā mainīts teritorijas plānojums

Lejupielādēt

09.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2018 Detālplānojumā jāievēro Teritorijas plānojuma noteikumi

Lejupielādēt

25.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2018 Ierobežojumi būvniecības darbu veikšanai kopīpašumā

Lejupielādēt

30.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2018 Starplēmuma tiesiskuma mijiedarbība ar administratīvo aktu

Lejupielādēt

22.12.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1488/2017 Būvinspektora atzinuma par patvaļīgu būvniecību tiesiskā daba

Lejupielādēt

21.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1104/2017 Autoruzraudzības mērķis un būtība

Lejupielādēt

08.06.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-958/2017 Pieteikuma par būvatļaujā ietvertās atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes atcelšanu pieļaujamība

Lejupielādēt

19.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2017 Būvētāja vispārīgie pienākumi veicot būvniecību

Lejupielādēt

27.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-101/2017 Būves, kas nav iekļauta būvprojektā statuss gadījumos, ja ir pieņemts akts par būves nodošanu ekspluatācijā

Lejupielādēt

19.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1056/2016 Būvniecības likuma 18.panta un 21.panta interpretācija

Lejupielādēt

20.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-943/2016 Ministru kabineta rīkojuma par parka vai mežaparka ierīkošanu Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā nepieciešamība parka un mežaparka ierīkošanas gadījumā; pieteikuma par vides normatīvo aktu pārkāpumu pieļaujamības vērtēšana

Lejupielādēt

03.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-849/2016 Pašvaldības pienākums sakārtot vai nojaukt bīstamu būvi

Lejupielādēt

25.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-824/2016 Tiesību aizskāruma kritērijs būvniecības un vides lietās

Lejupielādēt

12.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-354/2016 Būvvaldes kompetence pārbaudīt pārvietojamus būvobjektus

Lejupielādēt

14.03.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-348/2016 Strīda par valsts autoceļu būvniecības procesā radītu personu tiesību aizskārumu pakļautība

Lejupielādēt

31.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2016 Iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas priekšnoteikumi patvaļīgas būvniecības gadījumā

Lejupielādēt

02.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2016 Būvatļaujas nepieciešamība būves pieņemšanai ekspluatācijā; procesuālie termiņi, lai vērstos pret patvaļīgu būvniecību; izlīgums strīdā par patvaļīgas būves legalizāciju

Lejupielādēt

14.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-194/2015 Kontroles apjoms iekšējo inženiertīklu izbūves gadījumā

Lejupielādēt

29.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2015 Tiesiskās paļāvības principa piemērošana, lemjot par būvatļaujas pagarināšanu

Lejupielādēt

05.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2015 Ministru kabineta kompetence, lemjot par būvniecību Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā

Lejupielādēt

04.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-164/2014 Zemes īpašnieka saskaņojuma nepieciešamība ēku atjaunošanai dalītā īpašuma gadījumā

Lejupielādēt

18.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2014 Tiesā vērtējamie apstākļi, lemjot par būvniecības procesā radītu īpašuma pārgrozījumu novēršanu

Lejupielādēt

30.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-351/2013 Rīgas vēsturiskajā centrā esoša zemesgabala sadales pieļaujamība

Lejupielādēt

26.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2013 Tiesas kompetence lemt par būvniecības seku novēršanu

Lejupielādēt

02.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-121/2013 Pašvaldības tiesības ierobežot siltumapgādes veida izvēli

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-656/2012 Atsevišķa dzīvokļa īpašnieka tiesības atslēgties no ēkas siltumapgādes sistēmas

Lejupielādēt

15.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-543/2012 Iestādes lēmuma par procesuālu jautājumu tiesiskā daba; pārbaudes apjoms būvatļaujas termiņa pagarinājuma gadījumā

Lejupielādēt

01.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-532/2012 Apsvērumi, vērtējot detālplānojuma izstrādes nepieciešamību

Lejupielādēt

17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-301/2012 Plānošanas un arhitektūras uzdevuma tiesiskā daba; zaudējumu atlīdzināšana administratīvajam aktam pielīdzināma starplēmuma atcelšanas gadījumā

Lejupielādēt

27.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-247/2012 Rīgas pilsētas apbūves noteikumu normu, kas nosaka attālumus starp mājām, piemērošana

Lejupielādēt

10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2012 Plānošanas un arhitektūras uzdevumā iekļaujamās prasības

Lejupielādēt

25.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2011 Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanas priekšnoteikumi

Lejupielādēt

24.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-47/2011 Zemesgabala aprobežojuma – sarkano līniju – saturs; energoapgādes komersanta īpašās tiesības

Lejupielādēt

06.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2011 Pašvaldības lēmumu par atļauju apbūvēt iznomāto zemi tiesiskā daba

Lejupielādēt

23.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1064/2010 Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras veikšanas mērķi un slēdziena pamatojums; iestāžu pilnvaras būvniecības gadījumā

Lejupielādēt

20.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-772/2010 Ēkas statusa noteikšana; būvniecības kārtības vispārsaistošais raksturs; dzīvokļa statusa noteikšana telpām

Lejupielādēt

11.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-390/2010 Pašvaldības iestādes, kas kompetentas izlemt ar būvniecību saistītos jautājumus

Lejupielādēt

18.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-949/2009 Autoruzrauga (būvprojekta autora) subjektīvās publiskās tiesības pārsūdzēt būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā

Lejupielādēt

13.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-624/2009 Būvniecības procesā izdoto tehnisko noteikumu, kas rada personas tiesību un tiesisko interešu aizskārumu, kontrole

Lejupielādēt

30.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-49/2009 Tehniskās inventarizācijas lietas tiesiskā daba

Lejupielādēt

30.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-190/2008 Mazstāvu dzīvojamās teritorijas apbūves nosacījumi Rīgā saistībā ar būves augstumu un zemesgabala reljefa izmaiņām, kā arī būves attālumu līdz robežai ar kaimiņu zemes gabalu; būvdarbu apturēšana

Lejupielādēt

27.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-495/2007 Par būvatļaujas un lēmuma par ēkas nodošanu ekspluatācijā tiesisko dabu un darbību un par pagaidu aizsardzību lietās, kurās pārsūdzēta būvatļauja

Lejupielādēt

22.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2006 Par būvvaldes lēmuma piekrist būves projektēšanai tiesisko dabu; par trešajām personām būvniecības tiesiskajās attiecībās; par citai personai izsniegtas būvatļaujas pārsūdzības tiesisko pamatu un publiskās apspriešanas nepieciešamības priekšnosacījumiem

Lejupielādēt

15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-123/2006 Par lēmuma, ar kuru akceptēts būvprojekts, tiesisko dabu

Lejupielādēt

14.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2005 Par Valsts būvinspekcijas pienākumu pārbaudīt normatīvo aktu ievērošanu valsts un pašvaldību iestādēs būvniecības jomā un par būvinspektora tiesībām pārbaudīt būves, apturēt būvniecību

Lejupielādēt

07.09.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2004 Par iestādes izmantotās rīcības brīvības tiesiskumu

Lejupielādēt