• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz goda un cieņas aizsardzību

06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2010 Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

Lejupielādēt