• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

17.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-343/2022 Bērna uzvārda maiņa pēc bērna reģistrācijas; Lēmuma par bērna uzvārda maiņu tiesiskuma pārbaude tiesā

Lejupielādēt

30.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1333/2021 Personas tiesības pieprasīt informāciju par civilstāvokļa akta reģistrāciju

Lejupielādēt

29.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1209/2021 Ar tiesas nolēmumu noteiktu saskarsmes tiesību īstenošanas pienākums

Lejupielādēt

22.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2021 Individuālo apstākļu novērtējums korespondences kontrolei ieslodzījuma vietā

Lejupielādēt

07.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-2/2021 No ieceļošanas aizlieguma izrietošo pamattiesību uz privāto un ģimenes dzīvi ierobežojuma samērīguma pārbaude nacionālās drošības interešu apdraudējuma situācijā

Lejupielādēt

21.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[B1]/2021 un tiesneša Valtera Poķa atsevišķās domas Valsts pienākums juridiski atzīt viena dzimuma pāru veidotās ģimenes un tiesisko attiecību starp ģimenes locekļiem pastāvēšanas atzīšana

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-[B]/2021 Viena dzimuma pāra ģimenes juridiskā aizsardzība

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1205/2020 Piemērojamais regulējums personas datu apstrādei, kas ir veikta operatīvās darbības ietvaros, un iestāde, kuras kompetencē ir izskatīt jautājumus par šādu personas datu apstrādi

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020 Informācijas par vārda un uzvārda maiņu pieprasīšanas pamats

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020 Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats informācijas par viņa privāto dzīvi atklāšanai

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020 Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2020 Vecāku tiesības noteikt bērna uzturu un šo tiesību robežas

Lejupielādēt

21.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2020 Prasības fizisko personu datu apstrādei, kas nepieciešama pārziņa likumisko interešu īstenošanai

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2020 Mirušas personas audu paraugu glabāšana kā tuvinieku tiesību uz privāto dzīvi ierobežojums

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2020 Kontrole pār rīcību ar personas audiem kā daļa no tiesībām uz privāto dzīvi

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020 Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības

Lejupielādēt

06.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-530/2018 Personas uzvārda galotni latviešu valodā nosaka šīs personas dzimums

Lejupielādēt

16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-528/2018 Personas vārda un uzvārda maiņa

Lejupielādēt

31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2018 Iestādes un tiesas pienākums izvērtēt informācijas pieprasījuma pamatotību pirms pieprasījuma pamatotības patiesuma noskaidrošanas

Lejupielādēt

04.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2017 Tiesības uz privāto dzīvi personvārda atveides jautājumā

Lejupielādēt

29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-349/2017 Ārpus stacionāra dzemdībpalīdzības (mājdzemdību) izdevumu nesegšana neierobežo personas tiesības uz privāto dzīvi

Lejupielādēt

22.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-276/2017 Personas datu dzēšana no laikraksta mājaslapā pieejamās intervijas, pamatojoties uz fizisko personu datu aizsardzības regulējumu

Lejupielādēt

19.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2016 Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

Lejupielādēt

08.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2016 Fiziskas personas (transportlīdzekļa īpašnieka) datu apstrāde uz līgumsaistību pamata

Lejupielādēt

26.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2015 Personas datu izsniegšana zvērinātam advokātam saistībā ar tā pienākumiem aizstāvības īstenošanai kriminālprocesā

Lejupielādēt

29.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2015 Advokāta tiesības pieprasīt ziņas par klienta veselības stāvokli

Lejupielādēt

24.01.2014. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-338/2014 Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība

Lejupielādēt

05.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-996/2013 Operatīvās darbības rezultātā iegūto datu apstrādes pārbaude administratīvajā procesā

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-423/2013 Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

Lejupielādēt

30.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-505/2012 Personas vārda izmantošana firmā

Lejupielādēt

22.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-303/2012 Ieslodzītā tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumi

Lejupielādēt

10.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-290/2011 Vecāku tiesības saņemt informāciju par bērna privāto dzīvi

Lejupielādēt

31.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2011 Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību

Lejupielādēt

17.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-890/2010 Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība demokrātiskā sabiedrībā

Lejupielādēt

06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2010 Personas datu izsniegšana trešajām personām; advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

Lejupielādēt

04.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-897/2009 Prokuratūras faktiskā rīcība

Lejupielādēt

14.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2008 Valstij ir pienākums atzīt personas dzimuma maiņu atbilstoši dzimumu raksturojošo pazīmju (bioloģisko kritēriju, izskata, ārējās ķermeņa uzbūves, psiholoģijas un sociālās uzvedības) kopumam, lai tiktu novērstas situācijas, kad personai rodas atšķirība starp tās faktisko dzimumu (tostarp tā uztveri sabiedrībā) un juridisko statusu

Lejupielādēt

12.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-512/2007 Morālais kaitējums, kas nodarīts ar iestādes lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes; morālā kaitējuma atlīdzināšanai vērtējamie apstākļi

Lejupielādēt

08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2007 Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

Lejupielādēt

04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007 Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

Lejupielādēt

17.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2007 Uzturēšanās atļaujas pieprasītājam izvirzītās prasības attiecībā uz iztikas līdzekļiem un paziņojumu par dzīvesvietu; samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu

Lejupielādēt

26.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-2/2006 Par izņēmumu no Administratīvā procesa likuma 67.panta noteikumiem par administratīvā akta sastāvdaļām

Lejupielādēt

26.10.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-177/2004 Par tiesai vērtējamiem cilvēktiesību kritērijiem, veicot kontroli pār administratīvo aktu, ar kuru personai nolemts neizsniegt uzturēšanās atļauju

Lejupielādēt