• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

NATURALIZĀCIJA, PILSONĪBAS PIEŠĶIRŠANA, UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU PIEŠĶIRŠANA, ĀRZEMNIEKU IEKĻAUŠANA TO PERSONU SARAKSTĀ, KURĀM AIZLIEGTA IECEĻOŠANA LATVIJAS REPUBLIKĀ

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2021 “Humānie apsvērumi” kā pamats izņēmuma gadījumā piešķirt uzturēšanās atļauju

Lejupielādēt

17.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-110/2021 Pilsonības iegūšanas un apstiprināšanas jēdziens

Lejupielādēt

02.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2021 Personai noteiktā ieceļošanas aizlieguma valstī un no tā izrietošo tiesību ierobežojumu samērīguma izvērtēšana saistībā ar nacionālo drošības interešu aizsardzību

Lejupielādēt

16.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2021 Advokāta tiesības iepazīties ar valsts noslēpumu saturošiem lietas materiāliem, kā arī šo tiesību ierobežojumi

Lejupielādēt

31.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1263/2020 Valsts pienākums ņemt vērā cilvēktiesību aspektu, lemjot par ārzemnieka izraidīšanu

Lejupielādēt

06.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-328/2019 Kritērija „rada draudus Latvijas valsts un sabiedrības drošībai” interpretācija saistībā ar pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā

Lejupielādēt

24.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-268/2018 Pilsonības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošana attiecībā uz Latvijas okupācijas periodā dzimušajiem

Lejupielādēt

22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2018 Pilsonības likuma regulējums jāpiemēro atbilstoši Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnai

Lejupielādēt

27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2018 Iestādes kļūdainas norādes par dubultpilsonības nepieļaujamību ietekme uz Latvijas pilsonības atjaunošanu; Analoģijas piemērošana

Lejupielādēt

26.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-28/2018 Pilsonības likuma 8.1panta (Latvijas trimdinieku un viņu pēcnācēju pilsonība) interpretācija

Lejupielādēt

26.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2018 Pilsonības likuma 8.1panta pirmās daļas vārdu „minēto iemeslu dēļ” interpretācija

Lejupielādēt

21.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-196/2017 Tiesību atteikties no Latvijas nepilsoņa statusa termiņa tiesiskā daba

Lejupielādēt

06.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2015 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcība, lemjot par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu

Lejupielādēt

12.06.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-108/2014 Latvijas pilsonības atjaunošana

Lejupielādēt

14.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-21/2014 Pilsonības likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa skaitīšana

Lejupielādēt

26.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-493/2009 Par Naturalizācijas pārvaldes iekšēju lēmumu

Lejupielādēt

08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2007 Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

Lejupielādēt

17.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2007 Uzturēšanās atļaujas pieprasītājam izvirzītās prasības attiecībā uz iztikas līdzekļiem un paziņojumu par dzīvesvietu; samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu

Lejupielādēt

11.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-221/2006 Ministru kabineta lēmums, ar kuru atteikts personu uzņemt Latvijas pilsonībā, ir politisks lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-39/2006 Par piemērojamām tiesību normām lietā par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību atcelšanu; Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu kā administratīvais akts ar ilgstošu iedarbību

Lejupielādēt

07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-35/2006 Par Nepilsoņu likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta un 1.panta pirmās daļas 3.punkta interpretāciju – par lēmuma par nepilsoņa statusa atņemšanu pamatu un tā pieņemšanai izvērtējamiem apstākļiem

Lejupielādēt

24.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-4/2006 Par lēmuma, ar kuru persona iekļauta to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, pamatošanu, par tā pieņemšanai izvērtējamiem apstākļiem un par tā pārvērtēšanu tiesā

Lejupielādēt

26.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-2/2006 Par izņēmumu no Administratīvā procesa likuma 67.panta noteikumiem par administratīvā akta sastāvdaļām

Lejupielādēt

23.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SA-2/2006 Par administratīvā akta darbības apturēšanu

Lejupielādēt

15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2005 Par naturalizācijas atteikšanu personām, kuras pēc 1940.gada 17.jūnija izvēlējušās Latvijas Republiku par savu dzīvesvietu tieši pēc demobilizēšanās no PSRS bruņotajiem spēkiem

Lejupielādēt

08.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-46/2005 Par tiesību normas intertemporālo piemērojamību, par apstākļiem, kādā uzturēšanās atļauja zaudētu spēku, kā arī par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumiem kā administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību

Lejupielādēt

26.10.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-177/2004 Par tiesai vērtējamiem cilvēktiesību kritērijiem, veicot kontroli pār administratīvo aktu, ar kuru personai nolemts neizsniegt uzturēšanās atļauju

Lejupielādēt

24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2004 Par nepilsoņu statusa atņemšanas nosacījumiem

Lejupielādēt