• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pievienotās vērtības nodoklis

28.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2022 Avansa norēķins un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības

Lejupielādēt

31.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2022 Citas Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļa maksātāja tiesības saņemt pievienotās vērtības nodokļa atmaksu par iekšzemē sniegtajiem pakalpojumiem

Lejupielādēt

07.09.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1085/2021 Pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšana nav iespējama par fiktīvi veiktiem darījumiem

Lejupielādēt

16.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-713/2021 Nodokļa sistēmas neitralitātes princips pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksas kārtībā; Pierādāma nodokļu maksātāja labticība kā priekšnoteikums personas atbrīvošanai no pienākuma samaksāt nodokli, kas norādīts nodokļa rēķinā; Pierādīšanas pienākuma sadalījums darījuma īstuma apstrīdēšanā

Lejupielādēt

11.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-532/2021 Pienācīga apstākļu noskaidrošana, ja nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas vai krāpšanas pazīmes nav viennozīmīgas

Lejupielādēt

22.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2021 Samazinātās nodokļu likmes piemērošanas pieļaujamība attiecībā uz konkrētas kategorijas medicīnas precēm

Lejupielādēt

14.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2021 Pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošana preču piegādei Eiropas Savienībā

Lejupielādēt

12.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums ietā Nr. SKA-49/2021 Netiešo pierādījumu izmatošanas pieļaujamība priekšnodokļa atskaitīšanas lietās

Lejupielādēt

27.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-36/2021 Novērtējamie apstākļi, izskatot jautājumu par krāpniecību, ko soda ar administratīvā rakstura sankcijām; Nodokļu maksātāja ļaunprātīgas rīcības pierādīšana

Lejupielādēt

04.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2021 Tiesības atskaitīt priekšnodokli par starpniecības pakalpojumiem

Lejupielādēt

12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-464/2020 Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšana, ja netiek ievēroti muitas procedūras nosacījumi

Lejupielādēt

12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-464/2020 Pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas brīdis

Lejupielādēt

13.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-403/2020 Nepatiesas informācijas sniegšana deklarācijā kā pamats nodokļa maksātāja izslēgšanai no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra

Lejupielādēt

13.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-403/2020 Tiesas kompetence lēmuma par nodokļa maksātāja izslēgšanu no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra pārbaudē

Lejupielādēt

26.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-122/2020 Nodokļu maksātāja tiesības veikt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa korekciju par zaudētiem parādiem un šo tiesību ierobežošana

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2020 Ārvalsts uzņēmuma kļūdaini samaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2020 Darījuma esība un tā elementu noskaidrošana pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2020 Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana precēm, kas ievestas muitas procedūrā „ievešana pārstrādei”, pārsniedzot atļaujā noteikto daudzumu

Lejupielādēt

27.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2020 Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošana siltumenerģijas piegādei

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2020 Personas, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, pienākums reģistrēties pievienotās vērtības nodokļa reģistrā, ja ir sasniegts likumā noteikto darījumu vērtības slieksnis

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2020 Nekustamo īpašumu iznomāšanas darījumu aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli

Lejupielādēt

21.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-631/2019 Jēdziena „uzņēmuma pāreja” interpretācija pievienotās vērtības nodokļa kontekstā

Lejupielādēt

01.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-350/2019 Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanā noskaidrojamie apstākļi

Lejupielādēt

22.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2019 Ārvalsts komersanta tiesības prasīt samaksātā pievienotās vērtības nodokļu atmaksu par Latvijā saņemtajiem pakalpojumiem

Lejupielādēt

10.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2019 Lietotas automašīnas nomas pirkuma (līzinga) līguma izbeigšanas pirms termiņa ietekme uz pienākumu maksāt pievienotās vērtības nodokli par veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem

Lejupielādēt

17.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2019 Secīgu pārdošanas darījumu ķēdes izvērtējums lietās par priekšnodokļa atskaitīšanu

Lejupielādēt

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2019 Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšana par avansa maksājumu

Lejupielādēt

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2019 Nodokļa maksātāja pienākuma pārbaudīt darījuma partneri robežas saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanu

Lejupielādēt

28.08.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-296/2018 Īpašā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīma (peļņas daļas režīma) piemērošana darījumos ar lietotiem dārgmetālu izstrādājumiem

Lejupielādēt

16.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-44/2018 Tiesību uz pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanu izvērtēšana tiesā, noskaidrojamie apstākļi

Lejupielādēt

14.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-11/2018 Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa pārcelšanas samērīguma pārbaude

Lejupielādēt

29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-315/2017 Iegādātās preces vai saņemtā pakalpojuma izmantošana ar pievienotās vērtības nodokli apliekamam darījumam kā priekšnoteikums priekšnodokļa atskaitīšanai; Tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu par sagatavošanās darbu veikšanu

Lejupielādēt

27.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2016 Saimnieciskā darbība likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

Lejupielādēt

11.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2016 Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes piemērošanas priekšnoteikumi, ja preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam pārsūtāmas uz citu dalībvalsti

Lejupielādēt

01.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2016 Saistītas personas Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka Komisijas īstenošanas noteikumus Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, izpratnē

Lejupielādēt

24.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-508/2015 Priekšnodokļa atskaitīšanas pamatojuma dokumentu vērtēšana

Lejupielādēt

14.08.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2015 Tiesības atskaitīt priekšnodokli par darījumiem saistīto uzņēmumu starpā

Lejupielādēt

07.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2015 Nodokļu maksātāja tiesības uz atmaksājamās pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas palielinājumu no pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai paredzētā parastā termiņa

Lejupielādēt

21.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-86/2015 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Nodokļu administrācijas tiesības veikt atkārtotu tematisko pārbaudi un nodokļu auditu

Lejupielādēt

26.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2015 Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja rīcība, ja pirms pakalpojuma saņemšanas veikti maksājumi un atskaitīts priekšnodoklis par pakalpojumu, kurš tomēr vēlāk nav ticis sniegts

Lejupielādēt

18.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-908/2014 Personas tiesības pārsūdzēt atteikumu anulēt paziņojumu par transportlīdzekļa iegādi un pievienotās vērtības nodokļa samaksu

Lejupielādēt

09.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-632/2014 Termiņš Valsts ieņēmumu dienesta veiktai pārbaudei par nodokļa pārmaksu

Lejupielādēt

25.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Nodokļu maksātāja pienākums maksāt nokavējuma naudu muitas parāda gadījumā

Lejupielādēt

06.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2014 un tiesneša Jāņa Neimaņa atsevišķās domas Pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošana pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam; spēkā neesoša administratīvā akta tiesiskā ietekme

Lejupielādēt

07.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1006/2013 Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma dzēst nodokļu pārmaksas tiesiskā daba

Lejupielādēt

27.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-669/2013 Likuma „Par nodokļiem un nodevām'' pārejas noteikumu 133.punkta interpretācija

Lejupielādēt

27.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-430/2013 Saimnieciskās darbības nošķiršana no personiskā īpašuma pārdošanas

Lejupielādēt

01.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2013 Nepamatota pievienotās vērtības nodokļa pieprasīšana

Lejupielādēt

14.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-49/2013 Tiesības piemērot Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām” paredzēto pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību

Lejupielādēt

07.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2013 un senatores Jautrītes Briedes atsevišķās domas Valsts ieņēmumu dienesta tiesības liegt atskaitīt priekšnodoklī samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas

Lejupielādēt

21.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2013 Atteikuma nodokļa maksātāju reģistrēt ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pamatojums

Lejupielādēt

08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2012 Fizisko personu personiskā īpašuma, kas ievests, mainot dzīvesvietu uz Kopienu, lietošanas ierobežojumi

Lejupielādēt

18.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2012 Eiropas Savienības tiesību normu interpretācija

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-202/2012 Preču izcelsmes apliecinājumā iekļauto ziņu pareizības pārbaude; tiesību normu par soda naudu nodokļu tiesībās spēks laikā

Lejupielādēt

02.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-199/2012 Jauns transportlīdzeklis likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

Lejupielādēt

08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-178/2012 Tiesības atskaitīt priekšnodokli par precēm, kas nodrošina komfortablus darba apstākļus

Lejupielādēt

17.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-162/2012 Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību ierobežošana

Lejupielādēt

02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2012 Privātpersonas tiesības prasīt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu

Lejupielādēt

08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2012 Saimniecisko darbību raksturojošas pazīmes; soda naudas apmērs

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2012 Valsts ieņēmumu dienesta tiesības atlikt pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa daļas atmaksu

Lejupielādēt

25.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-447/2011 Ārvalsts komersanta likvidētas filiāles pārmaksāto nodokļu atmaksa

Lejupielādēt

20.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-151/2011 Zādzības radītais iztrūkums likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē; likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta attiecināmība uz zādzību

Lejupielādēt

19.04.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2011 Attaisnojuma dokumentu noformēšanas prasību neievērošanas sekas

Lejupielādēt

10.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-55/2011 Preces izlaišana brīvā apgrozībā kā importētas preces statusa iegūšanas priekšnoteikums

Lejupielādēt

21.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-9/2011 Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumu par izdevumiem saimnieciskās darbības izbeigšanai

Lejupielādēt

03.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-7/2011 Tiesību atskaitīt priekšnodoklī samaksāto pievienotās vērtības nodokli ierobežošana

Lejupielādēt

02.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-211/2010 Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas sistēma; nodokļu neitralitātes princips; nodokļu maksātāja labticība

Lejupielādēt

28.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-108/2009 Tiesības uz nodokļu atmaksu, ja likumā tiek samazināts nodokļu atmaksas periods

Lejupielādēt

14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2006 Par to, kādos gadījumos administratīvais akts ir un kādos nav atceļams pamatojuma nepilnību dēļ

Lejupielādēt

27.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-366/2006 Par soda naudas piemērošanas pamatotību

Lejupielādēt

26.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2006 Nodokļa rēķinā iekļaujamā informācija

Lejupielādēt

30.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-213/2005 Par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta pirmās daļas 1.punktu

Lejupielādēt

04.07.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-208/2005 Par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām

Lejupielādēt

03.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2005 Par privātpersonas pienākumiem, atbildību un viltota rēķina nozīmi priekšnodokļa atskaitīšanā, kā arī par tiesas pienākumiem, iztiesājot lietu par priekšnodokļa atskaitīšanas pamatotību

Lejupielādēt

24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-96/2004 Priekšnoteikumi tiesībām izmantot priekšnoodokļa atskaitījumu

Lejupielādēt

24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2004 Par likuma ''Par pievienotās vērtības nodokli'' 15. panta otrās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

06.04.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2004 Par valsts tiesībām nodrošināt nodokļu vai citu maksājumu samaksu attiecībā pret privātpersonas tiesībām uz īpašumu, kā arī par privātpersonas pienākumiem priekšnodokļa atskaitīšanas gadījumā

Lejupielādēt