• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

29.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-247/2021 Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumi pēc maksātnespējas pasludināšanas atzīstami par kārtējiem nodokļu maksājumiem, par kuriem kreditora prasījums nav jāpiesaka

Lejupielādēt

21.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2021 Salīdzināmo nekontrolēto cenu metodes piemērošanā noskaidrojamie apstākļi

Lejupielādēt

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-382/2019 Ziedojuma filantropiskais raksturs kā priekšnoteikums uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošanai; pretpienākuma apjoma noteikšana

Lejupielādēt

31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2019 Biedrības pienākums maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli

Lejupielādēt

08.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-218/2019 Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinā iekļaujamo saimnieciskās darbības izmaksu pārbaude

Lejupielādēt

20.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2018 Kritērija „izšķirošā ietekme” konstatēšana, piemērojot likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12.panta otrās daļas 2.punktu

Lejupielādēt

20.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2018 Tirgus cenas principa piemērošana savstarpēji saistītiem uzņēmumiem

Lejupielādēt

11.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-119/2015 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām un valsts iestādēm

Lejupielādēt

14.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-565/2014 Plānoto zudumu normas aprēķināšanas precizitāte

Lejupielādēt

12.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2014 Terminu „saistītās personas” un „izšķiroša ietekme” tulkojums

Lejupielādēt

16.05.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2014 Reprezentācijas izdevumu vērtējums; pretpienākums, kas uzskatāms (nav uzskatāms) par atlīdzību; ziedotie finanšu līdzekļi nav atzīstami par ziedojumiem arī daļā, kādā nav noteikts pretpienākums

Lejupielādēt

12.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-21/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinā iekļaujamo saimnieciskās darbības izmaksu ierobežošanas pamats

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2012 Kases aparātu, kases sistēmu, specializētu ierīču vai iekārtu izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra)

Lejupielādēt

01.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2012 Maksājuma par liekajiem cukura sīrupa krājumiem piemērošana

Lejupielādēt

20.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-151/2011 Zādzības radītais iztrūkums likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē; likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta attiecināmība uz zādzību

Lejupielādēt

23.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2010 Iestādes rīcības brīvība lemt par soda naudas apmēru; rīcības brīvības izmantošanas pārbaudes obligātums

Lejupielādēt

11.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-11/2005 Par dalībnieku ieguldījumiem uzņēmumā, uzņēmuma ienākuma nodokli un ar nodokli neapliekamiem ieņēmumiem

Lejupielādēt

24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-104/2004 Preces realizācijas brīdis

Lejupielādēt