• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dzīvojamo māju privatizācija

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2021 Personas tiesības saņemt īpašumā pašvaldības dzīvokli bez atlīdzības, ja bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala atņemšanu valsts vajadzībām

Lejupielādēt

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-269/2020 Īrnieka griba rīkoties ar dzīvokļa privatizācijas tiesību kā priekšnoteikums, lai cita persona iegūtu šo tiesību

Lejupielādēt

29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1168/2019 Zemesgabala kopīpašnieka subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmaiņām

Lejupielādēt

25.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-810/2018 Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana ir no privatizācijas procesa nošķirts cits administratīvais process

Lejupielādēt

06.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-928/2012 Privatizācijas pieteikuma iesniegšanas termiņi

Lejupielādēt

04.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-78/2012 Nedzīvojamo telpu jēdziens likuma ''Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju'' izpratnē

Lejupielādēt

22.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2012 Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšana

Lejupielādēt

24.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-49/2011 Daudzdzīvokļu mājas jēdziens; mājas statuss; nedzīvojamās ēkas jēdziens

Lejupielādēt

03.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-38/2011 Kopējā dzīvokļa īrnieka tiesības nodot savas īrētās daļas privatizācijas tiesības citai personai

Lejupielādēt

20.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-772/2010 Ēkas statusa noteikšana; būvniecības kārtības vispārsaistošais raksturs; dzīvokļa statusa noteikšana telpām

Lejupielādēt

19.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2010 Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmantošanas iespējas

Lejupielādēt

23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-551/2009 Dzīvokļa, kas izīrēts, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, privatizācija

Lejupielādēt

11.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-345/2009 Noteicošais brīdis tiesisko un faktisko apstākļu vērtēšanai prasījumā par administratīvā akta izdošanu; dzīvojamās mājas privatizācija speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

Lejupielādēt

23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-186/2009 Dzīvokļa privatizācijas tiesību nodošana trešajai personai

Lejupielādēt

19.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-523/2006 Vispārīgā administratīvā akta – domes lēmuma par konkrētas dzīvojamās mājas nenodošanu privatizācijai – pārsūdzība

Lejupielādēt

08.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-402/2006 Likums neparedz personām tiesības prasīt, lai tām tiktu rezervētas tiesības privatizēt to īrētos privātpersonām piederošos dzīvokļus arī tad, ja pastāv iespēja, ka nākotnē attiecīgais dzīvoklis nonāks pašvaldības īpašumā; personu tiesības iesniegt pieteikumu tiesā; lietas izskatīšanas atlikšana, pamatojoties uz APL 269.panta 1.punktu

Lejupielādēt