• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Zemes un citu objektu privatizācija (atsavināšana)

26.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-178/2021 Ēkas (būves) atsavināšanas ietekme uz zemes pirkšanas tiesībām

Lejupielādēt

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-154/2019 Valsts meža zemes un zemes krasta kāpu aizsargjoslā privatizācijas ierobežojumi

Lejupielādēt

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2019 Pašvaldības lēmums par personai piešķirto zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Lejupielādēt

25.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2018 Vasarnīcu un dārzu māju privatizācijas procesā piemērojamais regulējums

Lejupielādēt

24.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-508/2016 Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 3.punkta interpretācija

Lejupielādēt

29.05.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-111/2014 Privatizējamā objekta nosacītā cena; privatizācijas projekta iesniedzēja tiesības prasīt apstiprināt iesniegto projektu

Lejupielādēt

08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-460/2012 Rīgas brīvostas teritorijā ietilpstoša nekustamā īpašuma privatizācija

Lejupielādēt

18.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2012 Privatizējamā zemesgabala izsoles sākumcenas noteikšanā piemērojamās tiesību normas

Lejupielādēt

31.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-140/2012 Lēmuma par publiskas personas mantas atsavināšanu piederība publisko tiesību jomai

Lejupielādēt

24.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2012 Labas pārvaldības principa ievērošana, pieņemot lēmumu par zemesgabala daļas privatizāciju; pamats atteikumam nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu

Lejupielādēt

28.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-177/2011 Tiesiskās noteiktības ievērošana, piešķirot zemi pastāvīgā lietošanā

Lejupielādēt

30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1011/2010 Publisko un privāto tiesību nošķiršana privatizācijas procesā

Lejupielādēt

30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-641/2010 Termiņi lēmuma par zemesgabala atsavināšanu pieņemšanai; personas tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ja iestāde kavējas ar galīgā lēmuma pieņemšanu

Lejupielādēt

02.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-562/2010 Privatizētājam nododamo privatizējamā uzņēmuma saistību apjoms; par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu atbildīgā darba devēja noteikšana uzņēmuma privatizācijas gadījumā

Lejupielādēt

20.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-410/2010 Termiņš dokumentu iesniegšanai īpašuma tiesību atjaunošanai uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi; prekluzīvs termiņš; mantošanas tiesības apliecinošie dokumenti

Lejupielādēt

29.04.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-111/2010 Apbūvēta un nepabūvēta zemesgabala jēdziens privatizācijas tiesiskā regulējuma izpratnē

Lejupielādēt

10.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-598/2009 Valsts īpašuma – kopīpašumā esoša atsevišķa apbūvēta zemesgabala – privatizācija

Lejupielādēt

30.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-254/2009 Par valsts pārvaldes iekšēju lēmumu privatizācijas procesā

Lejupielādēt

11.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-210/2009 Nekustamā īpašuma privatizācijas ierosinājuma atteikuma pamatojums

Lejupielādēt

23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-124/2009 Valstij piekrītošas brīvās zemes statusa noteikšana; administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņš, ja personai par to nav paziņots

Lejupielādēt

01.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-792/2008 Par pašvaldības iekšēju lēmumu privatizācijas procesā

Lejupielādēt

25.08.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-574/2008 Nekustamā īpašuma atsavināšana, kas nenotiek ekonomiskās reformas ietvaros, t.i., publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

04.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-518/2008 Pieteikuma papildinājumu un pieteikuma grozījumu nošķiršana; pašvaldības rīcības, lemjot par privatizācijas ierosinājumu, tiesiskā daba

Lejupielādēt

28.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-353/2008 Valsts mantas atsavināšana publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

25.03.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-119/2008 Privatizācijas aģentūras skaidrojoša rakstura vēstule, kas potenciālam privatizācijas pretendentam sniegta pirms ir izstrādāti privatizācijas noteikumi, pati par sevi nerada tiesiskas sekas un līdz ar to nav administratīvais akts

Lejupielādēt

31.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2007 Par zemes piešķiršanas pastāvīgā lietošanā regulējumu; par labvēlīga administratīvā akta neizdošanas pārsūdzēšanu un par iestādes faktiskās rīcības jēdzienu

Lejupielādēt

21.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2007 Tas, ka ar iestādes darbībām privātpersonai radītās nelabvēlīgās sekas ir atgriezeniskas un ar tiesas nolēmumu tiek novērstas, neizslēdz personas tiesības uz nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu; administratīvā akta izdošans procesā veiktās darbības nav vērtējamas kā iestādes faktiskā rīcība; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izlemšana

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-251/2007 Privatizācijas procesa būtība; pašvaldības lēmuma, ar kuru atsavināts nekustamais īpašums, par kuru pašvaldībā saņemts privatizācijas ierosinājums, tiesiskā daba un kontrole

Lejupielādēt

14.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-399/2006 Izloze, ar kuru nosaka, kuram no pretendentiem piešķiramas zemes lietošanas tiesības, nav faktiskā rīcība; faktiskās rīcības jēdziens

Lejupielādēt

15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-353/2006 Faktiskās rīcības pazīmes, iekšēja lēmuma nošķiršana no politiskā lēmuma un vienlīdzības principa piemērošana, kā arī Ministru kabineta rīkojuma nodot pārdošanai valstij piederošu zemes gabalu tiesiskā daba

Lejupielādēt

27.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-269/2006 Par privatizācijai nodota zemesgabala iegūšanu īpašumā, izmantojot pirmpirkuma tiesības

Lejupielādēt