• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

PUBLISKO LIETU TIESĪBAS

11.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-770/2021 Personas subjektīvās tiesības prasīt publiskas lietas sevišķu lietošanu

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020 Ostas pakalpojuma līgums un tā sniegšanas iespēju pieejamība

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020 Publiskas funkcijas veicēja rīcība nedrīkst būt patvaļīga

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-955/2019 Publiskas lietas statuss ceļam kā publisko tiesību jomā ietilpstošs jautājums

Lejupielādēt

16.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-825/2018 Ostas piestātnes nomas līguma tiesiskā daba

Lejupielādēt

27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-306/2018 Valsts pienākums nodrošināt tās nekustamā īpašuma izmantošanu atbilstoši sabiedrības interesēm

Lejupielādēt

14.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2018 Ceļš kā meža infrastruktūras objekts pilsētā

Lejupielādēt

14.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2018 Autoceļa un ielas nošķiršana

Lejupielādēt

10.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-808/2017 Autoostai pieguļošās teritorijas tiesiskais raksturs

Lejupielādēt

23.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-470/2017 Pienākums nodrošināt vienādas iespējas pretendēt uz publiskas lietas izmantošanu

Lejupielādēt

27.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1190/2016 Jautājuma par tirdzniecības atļaujas publiskai personai piederoša parka teritorijā izsniegšanu pakļautība

Lejupielādēt

19.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2016 Publiskas lietošanas ceļu lietošanas ierobežojums; atļaujas šķērsot publiska pasākuma norises vietu tiesiskā daba

Lejupielādēt

20.11.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1427/2015 Līguma par kapavietas nomu tiesiskā daba

Lejupielādēt

21.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-567/2015 Pašvaldības pienākums uzturēt autoceļu braukšanai atbilstošā kārtībā un personas tiesības prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies tās īpašumtiesību aizskāruma dēļ

Lejupielādēt

12.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-759/2013 Privātpersonas subjektīvās tiesības prasīt pārmērīga vides piesārņojuma samazināšanu

Lejupielādēt

25.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-301/2013 Publiskas lietas vienlīdzīgas lietošanas tiesības

Lejupielādēt

05.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-651/2012 Pašvaldības lēmuma par Slavas alejas un pasākuma „Jaunais vilnis” laukuma izveidi tiesiskā daba

Lejupielādēt

02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-376/2012 Teritorijas plānošanas nozīme ceļu infrastruktūras nodrošināšanā; pašvaldības pienākums nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam

Lejupielādēt

10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2012 Transportlīdzekļa, kas novietots stāvēšanai privātā teritorijā, atzīšana par ilgstoši atstātu uz ceļa

Lejupielādēt

07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-957/2011 Ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

16.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-517/2011 Transportlīdzekļa vadītāja tiesības apturēt transportlīdzekļa pārvietošanu uz speciālo stāvvietu

Lejupielādēt

03.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-482/2011 Strīdu izskatīšanas kārtība par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostas teritorijā

Lejupielādēt

05.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2011 Administratīvā akta izdošana par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu

Lejupielādēt

17.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2011 Ceļa kā publiskas lietas lietošanas tiesības

Lejupielādēt

22.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-101/2010 Publiskas lietas pieejamība un tās nodošana sevišķajai izmantošanai; ceļa zīmju tiesiskais statuss un izdevējiestāde

Lejupielādēt

26.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-78/2007 Attiecības starp Ventspils brīvostu un privātpersonu par ostas piestātnes nomu nav klasiskās nomas attiecības Civillikuma izpratnē, jo Ventspils brīvosta, nosakot piestātnes nomas maksu, nerīkojas privāto tiesību jomā

Lejupielādēt