• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

RĪCĪBA AR VALSTS UN PAŠVALDĪBU MANTU

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1640/2019 Pašvaldības lēmuma par nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu izvērtējums

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Vērā ņemamie apstākļi un ierobežojumi, izbeidzot kopīpašumu

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Krasta kāpās vai pludmalē esoša pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanas ierobežojumi

Lejupielādēt

11.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2014 Sabiedrības tiesības iegūt informāciju par valstij pilnībā vai daļēji piederošu kapitālsabiedrību

Lejupielādēt

25.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2013 Valsts kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība kā rīcība ar valsts mantu

Lejupielādēt

15.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-451/2011 Valsts notāra padotības forma galvenajam valsts notāram; maksātnespējīgas valsts kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana

Lejupielādēt

03.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2011 Pašvaldības nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošana

Lejupielādēt

11.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-226/2006 Nacionālā radio un televīzijas padome, lemjot par valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Radio” ģenerāldirektora iecelšanu, rīkojas privāto tiesību jomā

Lejupielādēt