• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-364/2019 Īres piedāvājuma paziņojums un neatbildēšanas uz to tiesiskās sekas

Lejupielādēt

13.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1020/2018 Personas tiesības uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pēc ieslodzījuma

Lejupielādēt

19.09.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-540/2018 Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un piedāvāto telpu atbilstība kritērijam „dzīvošanai derīga”

Lejupielādēt

07.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2018 Kritēriju „dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā” un „ir lietojuši dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai” interpretācija

Lejupielādēt

09.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-371/2016 Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 „Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 66.2.7.apakšpunkta par personas atbilstību kritērijam „atsevišķi dzīvojoša persona” interpretācija

Lejupielādēt

08.09.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-756/2015 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta trešās daļas interpretācija

Lejupielādēt

08.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2013 Priekšnoteikumi palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā saņemšanai pēc aizbildnības izbeigšanās

Lejupielādēt

20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-157/2013 un senatora Jāņa Neimaņa atsevišķās domas Personas atbilstība sociālās palīdzības sniegšanas kritērijiem

Lejupielādēt

08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-335/2012 Bērna, kurš beidzis uzturēties bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, tiesību prasīt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā ierobežojums laikā

Lejupielādēt

10.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2011 Pamats personas pārreģistrācijai vai izslēgšanai no reģistra palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā

Lejupielādēt

28.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-466/2010 Bērna dzīvesvietas noteikšana pēc uzturēšanās bērnu aprūpes iestādē; bāriņtiesas kompetence

Lejupielādēt

07.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-393/2010 Tiesības uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pēc īrētā dzīvokļa privatizācijas

Lejupielādēt

23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-551/2009 Dzīvokļa, kas izīrēts, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, privatizācija

Lejupielādēt

15.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-340/2009 Dzīvesvietas konstatēšana konkrētas pašvaldības teritorijā kā priekšnoteikums sociālā dzīvokļa piešķiršanai

Lejupielādēt