• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VALSTS DIENESTS

18.01.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-548/2022 Nacionālo bruņoto spēku tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā zaudējumu piedziņai no karavīra par neatmaksātajiem mācību izdevumiem

Lejupielādēt

30.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2022 Amatpersonai nav tiesības uz izdienas pabalstu, ja tā ir bijusi atstādināta no amata pienākumu pildīšanas

Lejupielādēt

31.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-264/2022 Disciplinārlietas izskatīšanas termiņš un tā pagarināšana; Disciplinārlietā pieņemtā iestādes lēmuma savlaicīguma pārbaude

Lejupielādēt

27.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-989/2021 Kontrole pār administratīvo aktu (lēmumu) soda administratīvā pārkāpuma lietā izpildē pakļautība vispārējās jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

09.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-452/2021 un senatoru Dzintras Amerikas, Vēsmas Kakstes un Anitas Kovaļevskas atsevišķās domas Saprātīga darba vides pielāgošana personām ar invaliditāti

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-435/2021 Personas tiesības tikt noņemtam no militārā dienesta uzskaites savas pārliecības dēļ

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[C]/2021 Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas slēdziens ir konstatējošs administratīvais akts; Akts par nelaimes gadījumu militārajā dienestā ir konstatējošs administratīvais akts

Lejupielādēt

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1490/2020 Ar ierēdņa kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu atmaksa

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1339/2020 Pašvaldības novērtējuma brīvība izvēloties pārvaldes amatpersonu

Lejupielādēt

14.08.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-885/2020 Disciplinārsodīšanas funkcijas racionāla un efektīva izmantošana valsts pārvaldē

Lejupielādēt

12.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-877/2020 Pensijas vecumu sasniegušas personas, kura turpina pildīt amata pienākumus uz noteiktu termiņu, civildienesta attiecību izbeigšanas pamats

Lejupielādēt

12.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-877/2020 Termiņš, kādā persona var prasīt izmaksāt atlaišanas pabalstu, ja persona tiek atbrīvota no civildienesta

Lejupielādēt

30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-571/2020 Disciplinārlietā noskaidroto faktu izmantošana, lai personu atlaistu no amata administratīvā procesa kārtībā; Nevainojamas reputācijas zaudēšana kā pamats personas atbrīvošanai no prokurora amata

Lejupielādēt

17.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2020 Personas ar invaliditāti atbrīvošana no valsts civildienesta saistībā ar personas ilgstošu prombūtni

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2020 Amatpersonas kategorijas pārskatīšana

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2020 Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru amatpersonai tiek noteikta kategorija

Lejupielādēt

20.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-408/2020 Valsts amatpersonas tiesības savienot amatu ar radošo darbu

Lejupielādēt

15.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1535/2019 Iestādes rīcības brīvība kritēriju noteikšanā amata pretendentiem; tiesas kontroles robežas

Lejupielādēt

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1408/2019 Iestādes vadītāja subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par atbrīvošanu no amata sakarā ar termiņa izbeigšanos

Lejupielādēt

31.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1153/2019 Amatpersonas pienākums izmantot informāciju no iestādes informācijas sistēmas tikai dienesta vajadzībām

Lejupielādēt

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-978/2019 Pamats neatcelt par vairākiem pārkāpumiem piemērotu disciplinārsodu, ja kāds no pārkāpumiem netiek pierādīts

Lejupielādēt

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-978/2019 Ierēdņa saukšana pie disciplināratbildības būtiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā

Lejupielādēt

03.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-474/2019 Emocionālā vardarbība iestādē

Lejupielādēt

13.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-442/2019 Personas tiesību atrasties valsts dienestā ierobežošana; Kritērija „sodāmība” interpretācija, vērtējot personas tiesības atrasties dienestā Zemessardzē

Lejupielādēt

25.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-332/2019 Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana trešajai personai kā dienesta pārkāpums

Lejupielādēt

03.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-326/2019 Ierēdņa atbrīvošana no dienesta veselības stāvokļa dēļ

Lejupielādēt

25.05.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1177/2018 Rīkojums par naudas balvu piešķiršanu iestādē nav administratīvs akts

Lejupielādēt

05.09.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-525/2018 Ierēdņa amata likvidācijas gadījumā no dienesta organizācijas sistēmas automātiski neizriet ierēdņa tiesības pāriet citā civildienesta amatā

Lejupielādēt

16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-152/2018 Disciplinārlietas izmeklēšanā sastādītā atzinuma kvalitāte kā pamats šā atzinuma sastādītāja saukšanai pie disciplinārās atbildības

Lejupielādēt

13.10.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1237/2017 Konkursa uz Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatu pārbaude tiesā

Lejupielādēt

23.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1020/2017 Tiesības uz veselības apdrošināšanu kā sociālo garantiju, pārceļot amatpersonu citā amatā

Lejupielādēt

07.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-423/2017 Darba samaksas apturēšana ierēdņa atstādināšanas laikā

Lejupielādēt

27.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1251/2016 Augstskolas Satversmes sapulces lēmuma par rektora atcelšanu pārbaude tiesā

Lejupielādēt

18.08.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-817/2016 No amata atstādināta ierēdņa valsts amatpersonas deklarācijas pieejamība

Lejupielādēt

18.08.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2016 Termiņa skaitījums civildienesta amata konkursā

Lejupielādēt

24.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-399/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Disciplinārsoda piemērošana robežsargam par aizlieguma ienest robežkontroles punkta teritorijā un turēt pie sevis ārvalsts valūtas vienības pārkāpumu

Lejupielādēt

16.06.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-347/2016 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dežūrmaiņas laikā paredzēto pārtraukumu ieskaitīšana darba laikā

Lejupielādēt

28.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-281/2016 Tiesību normu, kuras Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstošu Satversmei, piemērošana

Lejupielādēt

20.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2016 Prokurora izdienas stāža aprēķināšanā vērā ņemamie periodi

Lejupielādēt

03.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2016 Vienlīdzības principa pārkāpums iestādes rīkotā amata konkursā

Lejupielādēt

26.06.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2015 Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu, ar kuru tā izslēgta no dalības pretendentu atlasē

Lejupielādēt

14.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-741/2015 Disciplinārsoda piemērošanā ievērojamie principi

Lejupielādēt

16.02.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-441/2015 Ierēdņa amata pretendenta tiesības

Lejupielādēt

26.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2015 Izdienas pensiju likuma 3.panta pirmās daļas 10.punkta interpretācija

Lejupielādēt

09.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-559/2014 Līguma par dienestu Zemessardzē tiesiskā daba

Lejupielādēt

22.10.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2014 No amata atstādināta ierēdņa tiesības atrasties darba vietā

Lejupielādēt

27.08.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-409/2014 Lēmuma par pensijas vecumu sasnieguša ierēdņa atbrīvošanu no amata pārbaude tiesā

Lejupielādēt

17.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-318/2014 Ierēdņa atbrīvošana no amata ilgstošas darbnespējas gadījumā

Lejupielādēt

20.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-124/2014 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu tiesības saņemt piemaksas par vakanta amata pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem

Lejupielādēt

29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-119/2014 Disciplinārlietas ierosināšanas termiņš un disciplinārsoda noteikšanas principi

Lejupielādēt

11.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-113/2014 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 33.panta tulkojums

Lejupielādēt

26.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2014 Mobinga identificēšana

Lejupielādēt

24.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-82/2014 Kompensācijas par veselības traucējumu karavīram izmaksas priekšnoteikumi

Lejupielādēt

07.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2014 Dienestpersonas pārcelšanas tiesiskuma pārbaude tiesā

Lejupielādēt

21.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-703/2013 un senatora Jāņa Neimaņa atsevišķās domas Iestādes publiska paziņojuma par administratīvā procesa gaitu tiesiskuma izvērtējums nav patstāvīgs pieteikuma priekšmets

Lejupielādēt

24.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-514/2013 Pretendenta uz ierēdņa amatu subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par cita pretendenta iecelšanu amatā

Lejupielādēt

04.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-168/2013 Disciplinārlietas ierosināšanas termiņš; disciplinārpārkāpuma noteicošais elements; par disciplinārpārkāpumu atbildīgā persona

Lejupielādēt

23.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-7/2013 Vienlīdzības principa nodrošināšana ierēdņu novērtēšanā

Lejupielādēt

08.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-285/2012 Ierēdņa pārcelšana; salīdzināmo personu loks

Lejupielādēt

23.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-150/2012 Ierēdņa tiesības uz aizsardzību no emocionālās vardarbības darba vietā

Lejupielādēt

04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2012 Prasījums par nesaņemtās darba samaksas atlīdzināšanu; nesaņemtās darba samaksas apmēra noteikšana

Lejupielādēt

04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-138/2012 Iestādes pienākums piedāvāt vakantās dienesta vietas karavīram; iestādes tiesības izbeigt dienesta attiecības ar karavīru

Lejupielādēt

02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-105/2012 Salīdzināmo amatpersonu loks priekšrocību noteikšanai amata saglabāšanā amatpersonu skaita vai amata likvidācijas gadījumā; iestādes kompetence vērtēšanas kritēriju noteikšanā (ja tie nav noteikti tiesību normās)

Lejupielādēt

06.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-81/2012 Iestādes rīcības brīvības robežas profesionālā dienesta līguma darbības laikā

Lejupielādēt

29.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2012 Vadības līgumā paredzētās atlīdzības tiesiskā daba; pamatojuma nepieciešamība lēmumam par vadības līguma izbeigšanu

Lejupielādēt

24.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-708/2011 Tiesību normas atpakaļvērsts spēks; tiesiskās paļāvības principa ievērošana, piemērojot likuma grozījumus; laiks, par kuru maksājama uzturdevas kompensācija

Lejupielādēt

07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-600/2011 Salīdzināmo personu loks amatpersonu skaita samazināšanas un amata likvidēšanas gadījumos

Lejupielādēt

29.04.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-489/2011 Pamats atvaļināšanai no militārā dienesta normu konkurences gadījumā

Lejupielādēt

27.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-433/2011 Disciplinārlietas izskatīšana iestādē

Lejupielādēt

08.07.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-426/2011 Kompensējamā nesaņemtā atalgojuma apmēra noteikšana prettiesiski no dienesta atvaļinātai amatpersonai; iestādei uzliekamais pienākums prettiesiski no dienesta atvaļinātas amatpersonas atjaunošanai dienestā

Lejupielādēt

27.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-288/2011 Zemessarga tiesības prasīt uzturdevas kompensēšanu

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-191/2011 Ierēdņu sociālās garantijas; ierēdņu novērtēšanas tiesiskā daba; privāto finanšu līdzekļu atmaksa darbiniekiem

Lejupielādēt

17.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-131/2011 Vienots dienests; amatpersonu brīdināšana par atvaļināšanu no dienesta; amatpersonu vērtēšana; administratīvā akta adresāts; iestādes pienākums uzklausīt adresāta viedokli; uzklausīšanas pienākuma neizpildīšanas sekas

Lejupielādēt

15.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-742/2010 Lēmuma, kas pieņemts attiecībā uz amatpersonu, pakļautība administratīvo tiesu kontrolei; lēmuma par disciplinārlietas izbeigšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

06.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-673/2010 Iestādes rīcības brīvības izmantošanas tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

28.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-632/2010 Specializētā valsts dienesta ierēdņu skaita samazināšana; regulējuma par arodbiedrībām attiecināšana uz valsts dienesta attiecībām

Lejupielādēt

13.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2010 Valsts civildienesta attiecību izbeigšana; dienesta gaitas atšķirības valsts civildienestā un specializētajā dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē

Lejupielādēt

30.04.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-407/2010 Iestādes lēmums, kas skar īpaši pakļautas personas pamata atalgojumu, uzskatāms par administratīvo aktu

Lejupielādēt

17.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2010 Patvaļas aizlieguma princips jāievēro arī tad, ja tiesību normas iestādei piešķir plašu rīcības brīvību

Lejupielādēt

23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-798/2009 Lēmums, kas būtiski skar tiesneša kā īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

Lejupielādēt

24.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-278/2009 Lēmuma anulēt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam pārsūdzība tiesā

Lejupielādēt

27.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-123/2009 Lēmuma par valsts civildienesta ierēdņa pārcelšanu citā amatā tiesiskā daba

Lejupielādēt

06.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-705/2008 Par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnim; alkometra rādījumu kā pierādījuma pieļaujamība, ja alkometrs nav bijis verificēts Ministru kabineta noteiktajā termiņā

Lejupielādēt

03.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2007 Tiesības studēt doktorantūrā un līdz ar to arī tiesības prasīt mācību atvaļinājumu promocijas darba izstrādei nav uzskatāmas par LR Satversmē garantētām cilvēktiesībām; iestādes lēmums saistībā ar mācību atvaļinājuma piešķiršanu promocijas darba izstrādei ir iekšējs lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā; blakus sūdzības izskatīšana rakstveida procesā

Lejupielādēt

22.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-451/2006 Pašvaldība, konkursa kārtībā atlasot un pieņemot darbā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, rīkojas privāto tiesību jomā

Lejupielādēt