• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Uzņēmumu reģistrs

17.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-926/2021 Informācijas sniegšana par personām, ar kuru starpniecību tiek īstenota kontrole pār komersantu

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-902/2021 Ieinteresētās personas jēdziens Komerclikuma 318.1 panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

14.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-438/2021 Personas tiesības paļauties uz Uzņēmuma reģistra tīmekļvietnē publicēto informāciju kā patiesu un ticamu

Lejupielādēt

01.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-341/2021 un senatores Jautrītes Briedes atsevišķās domas Termiņš sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumam par likvidatora iecelšanu

Lejupielādēt

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-641/2020 Biedrības reģistrācijas atteikums, ja biedrības mērķis ir izmaiņas tiesiskajā regulējumā

Lejupielādēt

11.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2020 Uzņēmuma reģistra pienākums iecelt revidentu atkarības pārskata nepilnīguma dēļ

Lejupielādēt

13.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2020 Plānotās darbības neatbilstība normatīvo tiesību aktu prasībām kā pamats atteikumam reģistrēt masu informācijas līdzekli

Lejupielādēt

12.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-669/2019 Kritēriju „tiesisks šķērslis” un „juridisks šķērslis” interpretācija, reģistrējot pieteikumu par komercķīlas tiesību izlietošanu

Lejupielādēt

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-583/2019 Paraksta parauga un piekrišanas būt par valdes locekli iesniegšana Uzņēmuma reģistrā

Lejupielādēt

28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2019 Komercķīlu reģistra turētāja pienākums pārbaudīt, vai ieķīlātā manta identificēta pietiekami skaidri

Lejupielādēt

12.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2019 Uzņēmuma reģistra kompetences robežas pārbaudot reģistrā iesniegto dokumentu atbilstību tiesību normām

Lejupielādēt

27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1174/2018 Lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā pārsūdzēšana

Lejupielādēt

30.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Valdes un padomes locekļu subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par komercsabiedrības amatpersonu sastāva izmaiņu reģistrēšanu

Lejupielādēt

19.04.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2016 Kreditoru subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra

Lejupielādēt

29.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-113/2016 Pamats komersanta izslēgšanai no komercreģistra pēc bankrota procedūras pabeigšanas

Lejupielādēt

26.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2016 Komerclikumā noteikto procedūru par sapulces sasaukšanu neievērošanas sekas

Lejupielādēt

04.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2014 Akcionāru sapulces tiesības izsludināt jaunas sapulces sasaukšanu

Lejupielādēt

22.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-198/2013 un senatoru Andra Guļāna, Jāņa Neimaņa un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas Uzņēmumu reģistra tiesības pieprasīt dokumentus, kas apliecina ārvalstu komersanta un tā pārstāvja tiesībspēju un rīcībspēju

Lejupielādēt

30.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2013 Biedrošanās brīvības ierobežojumu piemērošana

Lejupielādēt

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-911/2012 Akcionāru subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par Uzņēmumu reģistra lēmumiem

Lejupielādēt

03.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-672/2012 Uzņēmumu reģistra tiesības pieprasīt dokumentus, kas apliecina ārvalstu komersanta un tā pārstāvja tiesībspēju un rīcībspēju

Lejupielādēt

30.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-505/2012 Personas vārda izmantošana firmā

Lejupielādēt

15.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-451/2011 Valsts notāra padotības forma galvenajam valsts notāram; maksātnespējīgas valsts kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana

Lejupielādēt

13.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-210/2011 Administratīvo aktu spēkā esība laikā; lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā tiesiskā daba; Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie pierādījumi; eksperts administratīvajā procesā iestādē; iestāžu kompetence administratīvā akta apstrīdēšanas procesā; administratīvā akta galīgais noformējums

Lejupielādēt

12.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2009 Par komersanta firmas izvēles ierobežojumiem

Lejupielādēt

30.09.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-741/2008 Par valdes tiesībām pārstāvēt komersantu un par Komercreģistrā iekļauto ziņu tiesisko nozīmi

Lejupielādēt

27.03.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2008 Ierobežojumi šķīrējtiesas nosaukuma izvēlē

Lejupielādēt

19.02.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2007 Par uzņēmumu reģistra kompetenci

Lejupielādēt

25.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-259/2006 Subjektīvās tiesības pārsūdzēt Uzņēmumu reģistra lēmumu izdarīt ierakstu par sanācijas plāna pieņemšanu un revidenta iecelšanu, kā arī gadījumiem, kad tiesai ir pienākums vērtēt ne tikai administratīvā procesa iestādē pēdējā stadijā pieņemto lēmumu

Lejupielādēt

07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2005 Par administratora pienākumu nosūtīt Uzņēmumu reģistram lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu

Lejupielādēt

15.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2005 Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra kompetenci, pārbaudot dokumentus, kas iesniegti par sabiedriskās organizācijas darbības izbeigšanu

Lejupielādēt