• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VIDES TIESĪBAS

03.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2022 Pašvaldības tiesības teritorijas plānošanas dokumentos noteikt īpašuma izmantošanas ierobežojumus nolūkā pasargāt apkārtnes teritorijas no derīgo izrakteņu ieguves vietu potenciālā apdraudējuma

Lejupielādēt

01.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-645/2021 Sabiedrības līdzdalības tiesības un tiesības iesniegt pieteikumu tiesā saistībā ar teritorijas attīstības plānošanu

Lejupielādēt

08.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-586/2021 Ilgtspējības principa nozīme teritorijas attīstības plānošanā

Lejupielādēt

23.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-381/2021 Sabiedrības iesaiste ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā un publicētā paziņojuma par paredzēto darbību saturs; Pārsūdzētā lēmuma atcelšanas izvērtēšana, ja ietekme uz vidi ir pienācīgi pārbaudīta un izvērtēta; Sabiedrības pienākums izrādīt ieinteresētību par līdzdarbošanos ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā

Lejupielādēt

17.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2021 Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē noteikto ierobežojumu mērķis un interpretācija; Indivīda tiesības vienpersoniski vērsties tiesā vides aizsardzības interešu nodrošināšanas nolūkā, ja ir pamats uzskatīt, ka iestādes pieņemtie lēmumi rada vai varētu radīt vides aizsardzības interešu aizskārumu

Lejupielādēt

17.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2021 Īpašumtiesību aizskāruma paredzētās darbības ietekmes zonā izvērtējums

Lejupielādēt

17.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2021 Aizliegums paredzēto darbību sadalīt vairākās darbībās

Lejupielādēt

17.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2021 Pašvaldības un Ministru kabineta kompetences nošķiršana ietekmes uz vidi novērtējumā

Lejupielādēt

30.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2021 Sankciju izvērtējums ūdens resursu izmantošanas jomā

Lejupielādēt

19.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1488/2020 Mikrolieguma buferzonas noteikšanas pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1399/2020 Vides tiesību aizskārums vai apdraudējums kā izšķirošais kritērijs, lemjot par pieteikuma, kas iesniegts vides aizsardzības nolūkā, pieļaujamību

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1043/2020 Valsts vides dienesta un valsts vides inspektoru kompetence atkritumu apsaimniekošanas jomā

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-964/2020 Valsts vides dienesta lēmuma par operatora konstatēšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-631/2020 Atbildīgā persona par prettiesiski novietotu atkritumu nodošanu apsaimniekotājam

Lejupielādēt

30.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-379/2020 Dabas liegumā esošu zemes vienību sadalīšana

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-317/2020 Ekonomisko apsvērumu iekļaušana ietekmes uz vidi novērtējumā un šādas rīcības robežas

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-317/2020 Pieteikums vides interesēs; Dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases posmu izvietojuma apstrīdēšana

Lejupielādēt

02.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-314/2020 Tiesiskā daba vides informācijai

Lejupielādēt

02.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-314/2020 Privātpersonas tiesības uz vides informāciju

Lejupielādēt

20.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-275/2020 Izvērtējamie aspekti, izskatot jautājumu par koku ciršanas pieļaujamību pilsētā

Lejupielādēt

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Jēdziena „teritorija” interpretācija Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr. 559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 8.1.apakšpunktā izpratnē

Lejupielādēt

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta īstenošana; Valsts rīcības brīvība, izlemjot kāda veida projektiem piešķirt klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus; Aizsargājamas tiesiskās paļāvības elements – iestādes izteikums, kas var radīt pamatotu paļāvību

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-232/2020 Koku bīstamības pazīmes kā priekšnosacījums koku izciršanai dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā bez pašvaldības atļaujas

Lejupielādēt

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-153/2020 Mikrolieguma izveidošanas procedūra un pienākums sabalansēt iesaistīto pušu intereses

Lejupielādēt

27.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2020 Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 7.punktā ietvertā aizlieguma sadalīt paredzēto darbību saturs

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Pašvaldības tiesības noteikt īpašas vides aizsardzības prasības ostu teritorijās

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Piesārņojuma darbību pieļaujamības regulējums un pašvaldības tiesības savā teritorijas plānojumā iekļaut aizliegumu veikt noteiktas piesārņošanas darbības

Lejupielādēt

15.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2020 Operatora iekārtu darbības jaudas summēšanas princips

Lejupielādēt

15.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2020 Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas izsniegšana

Lejupielādēt

31.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1161/2019 Zemesgabala īpašnieka subjektīvās tiesības prasīt uzlikt pienākumu atkritumu radītājam nodot atkritumus apsaimniekotājam

Lejupielādēt

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-932/2019 Elektrolīniju trašu tīrīšana un nodarīto zaudējumu dabas daudzveidībai atlīdzināšana

Lejupielādēt

18.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-246/2019 Kritērija „pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos norādītajās esošās apbūves teritorijās ar izbūvētu infrastruktūru” interpretācija mikrolieguma veidošanā

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā

Lejupielādēt

23.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1475/2018 Subjektīvā kritērija vērtējums, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli pieteikumā vides aizsardzības jomā (sacensību trases trokšņu dēļ)

Lejupielādēt

23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-989/2018 Kultūrvēsturiskais mantojums ietilpst prasījumā par vides aizsardzību

Lejupielādēt

26.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-757/2018 Sabiedrības līdzdalības tiesības un pieteikuma iesniegšana vides aizsardzības interešu nodrošināšanas nolūkā

Lejupielādēt

07.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-356/2018 Sabiedrības līdzdalības tiesības vides aizsardzībā

Lejupielādēt

27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-195/2018 Meža likuma 8.panta otrajā daļā ietvertā jēdziena „ciršana” interpretācija

Lejupielādēt

20.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-170/2018 Vides apdraudējuma riska faktori, ierīkojot individuālo kanalizācijas iekārtu

Lejupielādēt

27.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-873/2017 Valsts vides dienesta lēmums fiksēt traucējošu smaku un uzdot piesārņojošas darbības operatoram sniegt paskaidrojumus un veikt smaku koncentrācijas mērījumus ir starplēmums, kas nav atsevišķi pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

20.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-236/2017 Ietekmes uz vidi novērtējuma būtība

Lejupielādēt

28.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2017 Operatora pienākuma veikt instrumentālos mērījumus vienu reizi gadā tam piederošo piesārņojuma avotu radīto gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzuma noteikšanai samērīgums

Lejupielādēt

16.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2017 Emisijas limita projektā iekļaujamā informācija; piemērojamais smaku mērķlielums; benzola koncentrācijas solventā vidējās vērtības izmantošana piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos; operatora pienākums sniegt informāciju iepretim iestādes pienākumam iegūt informāciju, kas nepieciešama administratīvā akta pieņemšanai (objektīvās izmeklēšanas princips un labas pārvaldības princips)

Lejupielādēt

07.11.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1318/2016 Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā kaitējuma vai kaitējuma draudu videi gadījumā

Lejupielādēt

20.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-943/2016 Ministru kabineta rīkojuma par parka vai mežaparka ierīkošanu Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā nepieciešamība parka un mežaparka ierīkošanas gadījumā; pieteikuma par vides normatīvo aktu pārkāpumu pieļaujamības vērtēšana

Lejupielādēt

01.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-942/2016 Tiesībās uz labvēlīgu vidi ietilpst arī kultūras mantojums

Lejupielādēt

15.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-930/2016 Subjektīvās tiesības prasīt iestādes atzinumu un sūdzēties par vides tiesību pārkāpumiem

Lejupielādēt

25.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-824/2016 Tiesību aizskāruma kritērijs būvniecības un vides lietās

Lejupielādēt

15.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2015 Pašvaldības tiesības noteikt lielāku zaudējumu atlīdzinājuma apmēru patvaļīgas koku ciršanas gadījumā

Lejupielādēt

29.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2015 Tiesiskās paļāvības principa piemērošana, lemjot par būvatļaujas pagarināšanu

Lejupielādēt

05.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2015 Ministru kabineta kompetence, lemjot par būvniecību Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā

Lejupielādēt

23.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2015 Pašvaldības rīcības brīvība, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju; personas tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu

Lejupielādēt

02.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-646/2014 Personas tiesības pretendēt uz rūpnieciskās zvejas rīku limitu, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā

Lejupielādēt

12.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-759/2013 Privātpersonas subjektīvās tiesības prasīt pārmērīga vides piesārņojuma samazināšanu

Lejupielādēt

30.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-351/2013 Rīgas vēsturiskajā centrā esoša zemesgabala sadales pieļaujamība

Lejupielādēt

16.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2013 un senatoru Veronikas Krūmiņas, Daces Mitas, Līvijas Slicas un Jāņa Neimaņa atsevišķās domas Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

Lejupielādēt

25.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2013 Lēmuma par radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi pārbaude tiesā

Lejupielādēt

01.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-532/2012 Apsvērumi, vērtējot detālplānojuma izstrādes nepieciešamību

Lejupielādēt

28.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-424/2012 Pašvaldības tiesības pārsūdzēt Valsts vides dienesta trešajai personai izsniegtu atļauju piesārņojošām darbībām

Lejupielādēt

02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-376/2012 Teritorijas plānošanas nozīme ceļu infrastruktūras nodrošināšanā; pašvaldības pienākums nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam

Lejupielādēt

07.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-220/2012 Mežsaimnieciskās darbības ierobežošana īpaši aizsargājamā teritorijā

Lejupielādēt

30.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-139/2012 Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma pārsūdzēšana tiesā

Lejupielādēt

18.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2012 Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

Lejupielādēt

23.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1064/2010 Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras veikšanas mērķi un slēdziena pamatojums; iestāžu pilnvaras būvniecības gadījumā

Lejupielādēt

16.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-580/2010 Pašvaldības autonomā funkcija izstrādāt teritorijas plānojumu, finansējums tā izstrādei; reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministra lēmums atstādināt no amata pašvaldības padomes priekšsēdētāju teritorijas plānojuma nepieņemšanas dēļ

Lejupielādēt

09.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-35/2010 Tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; īpašuma tiesību ierobežojums; taisnīgs atlīdzinājums

Lejupielādēt