• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

15.03.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2023 Atlīdzināmo zaudējumu apmērs, ja bojātās preces īpašnieks tās iegādes laikā bijis pievienotās vērtības nodokļa maksātājs

Lejupielādēt

27.02.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-256/2023 Administratīvajā lietvedībā nodibināta pienākuma atlīdzināt videi nodarīto kaitējumu izpildes kārtība

Lejupielādēt

16.02.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2023 Vienlīdzības principa darba tiesiskajās attiecībās pārkāpuma izvērtēšana

Lejupielādēt

16.02.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-31/2023 Mantinieka pienākums atbildēt no mantojuma atstājējam uzdāvinātās mantas

Lejupielādēt

16.02.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-221/2023 Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz zemi un uz tās esošajām ēkām, kas kā patstāvīgi īpašuma objekti ierakstīti atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos

Lejupielādēt

25.01.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2023 Likumiskā prezumpcija par patērētāja iegādātās preces neatbilstību līguma noteikumiem, ja neatbilstība atklājusies pēc preces iegādes; Patērētāja iegādātas lietotas preces neatbilstības līguma noteikumiem vērtēšana; Patērētāja pienākuma pārliecināties par pārdotās lietotās preces stāvokli tās iegādes brīdī tvērums; Tiesas pienākums pārliecināties par lietas dalībnieku civilprocesuālo tiesību ievērošanu, nolemjot izskatīt lietu rakstveida procesā

Lejupielādēt

19.01.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-223/2023 Civilās prasības tiesvedības un administratīvā pārkāpuma procesa lietvedības nošķīrums patvaļīgas būvniecības kontroles nodrošināšanā

Lejupielādēt

2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2023 Bērna vecāka, kurš veicis dzimuma maiņu, tiesības uz saskarsmi

Lejupielādēt