• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

07.09.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2023 Tiesas pienākums pārbaudīt, vai tiesu izpildītājs ir izpildījis pienākumu paziņot par nekustamā īpašuma domājamās daļas izsoli un piedziņas vēršanas uzsākšanu uz šo domājamo daļu

Lejupielādēt

22.08.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-321/2023 Kooperatīvās sabiedrības biedram piederošo būvju ierakstīšana zemesgrāmatā uz sabiedrības biedra vārda

Lejupielādēt

09.08.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-870/2023 Pieteikuma par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

08.08.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-867/2023 Termiņš pieteikumam izpildu dokumenta saņemšanai par nolēmumu, ar kuru apstiprināts izlīgums

Lejupielādēt

06.07.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-81/2023 Adrese, uz kuru nosūtāms kreditora atgādinājums; Adreses, kurā līgumslēdzēja puse ir sasniedzama, paziņošanas pienākums kā līgumslēdzēju sadarbošanās pienākuma izpausme; Personas, kas nav pasta komersants, apliecinājums par atgādinājuma paziņošanu

Lejupielādēt

06.07.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-138/2023 Darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtība, ja pārkāpuma pamatā ir darbinieka rīcība ārpus darba laika

Lejupielādēt

05.07.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-19/2023 Priekšlīguma juridiskā daba; Tiesības prasīt priekšlīguma izpildi; Līgumslēgšanas brīvības ierobežojumi; Tiesības apvienot prasījumu par priekšlīguma izpildīšanu ar prasījumu par galvenā līguma izpildīšanu

Lejupielādēt

05.07.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2023 Nepieļaujamība vērtēt tiesības nostiprinājuma zemesgrāmatā pamatotību, ja nav celta prasība par šī nostiprinājuma apstrīdēšanu

Lejupielādēt

04.07.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-719/2023 Situācijas, kad ceļama atzīšanas prasība, nošķiršana no situācijas, kad ceļama piespriešanas prasība

Lejupielādēt

29.06.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2023 Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja regresa prasībai piemērojamais likums, ja tā celta sakarā ar kaitējumu, kas ar Latvijā reģistrētu neapdrošinātu transportlīdzekli nodarīts citā Eiropas Savienības dalībvalstī

Lejupielādēt

29.06.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/2023 Noilguma iesākums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksu; Noilguma pārtraukums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksu; Parādnieka pamatoto šaubu rašanās brīža ietekme uz nokavējuma vērtējumu; Nokavējuma neiestāšanās parādnieka pamatoto šaubu gadījumā

Lejupielādēt

29.06.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-261/2023 Darba uzdevumu nedošana darbiniekam bez objektīva pamata kā darba devēja bosinga pazīme

Lejupielādēt

27.06.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-60/2023 Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 2. punkta tvērums; Tiesneša kompetences robežas saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 76. pantu

Lejupielādēt

27.06.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-131/2023 Kolektīva tiesību strīda un kolektīva interešu strīda nošķiršana, lemjot par prasības pieteikumā ietverto prasījumu pakļautību tiesai

Lejupielādēt

26.06.2023. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-620/2023 Res judicata principa un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumā konstatētā nozīme, izskatot pieteikumu par lietas nodošanu jaunai izskatīšanai sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

20.06.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-555/2023 Tiesisku darījumu iztulkošanas kārtība, noskaidrojot dalībnieku gribas izteikumu, ja sarakstei izmantota elektroniskās saziņas platforma

Lejupielādēt

19.06.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-72/2023 Ārstniecības personas tiesības uz speciālajām piemaksām darba piespiedu kavējuma laikā

Lejupielādēt

19.06.2023. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-353/2023 Darba līguma uzteikšana darbinieku arodbiedrības biedram Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta neesības dēļ

Lejupielādēt

15.06.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2023 Prasība rakstiskā formā izteikt līgumu par tāda nekustamā īpašuma pirkumu, uz kuru mutiskas vienošanās brīdī pārdevēja īpašuma tiesības nebija nostiprinātas zemesgrāmatā

Lejupielādēt

14.06.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2023 Prasības par ūdenssaimniecības blakuslietotāja līguma noslēgšanu izskatīšana

Lejupielādēt

14.06.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-424/2023 Droša elektroniskā paraksta derīgums

Lejupielādēt

14.06.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-644/2023 Ar īpašnieka piekrišanu zemesgrāmatā nostiprināmās atzīmes

Lejupielādēt

08.06.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-65/2023 Īrnieka, kurš paziņojis par īres līguma izbeigšanu, atbildība par īres līgumā noteikto saistību izpildi, ja īres līgumu par vienu dzīvojamo telpu noslēgušas divas personas un otrs īrnieks dzīvojamo telpu turpinājis izmantot

Lejupielādēt

31.05.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-520/2023 Noilguma termiņa tecējuma iesākums situācijā, kad līgumā darījuma dalībnieki pirkuma maksas samaksai konkrētu termiņu nav noteikuši, bet paredzējuši nākotnē par tās samaksas kārtību noslēgt atsevišķu rakstisku vienošanos

Lejupielādēt

18.05.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2023 Kopīpašumā esošās daļas no dzīvokļa īpašumos sadalīta nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtības noteikšanas pieļaujamība; Dzīvokļa īpašumos sadalītas dzīvojamās mājas kopīpašnieku tiesības un pienākumi attiecībā uz kopīpašumā esošu daļu, uz kuru lietošanas tiesības nodotas vienam no dzīvokļu īpašniekiem

Lejupielādēt

16.05.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-5/2023 Maksātnespējas pieteikuma izskatīšana, ja attiecībā uz neizpildītās parādsaistības esību un apmēru nav noslēgusies tiesvedība

Lejupielādēt

27.04.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2023 Nepieļaujamība fiziskās personas maksātnespējas procesa netiešajās izmaksās iekļaut administratīvo sodu

Lejupielādēt

26.04.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-510/2023 Labprātīgs nostiprinājums uz valstij piekritušu nekustamo īpašumu, kuram zemesgrāmatā ierakstīta atzīme par bezmantinieku mantu, ja tas nepasliktina ķīlas parādnieka kreditoru tiesisko stāvokli; Zemesgrāmatu ierakstu publiskā ticamība; Terminu „labprātīgs nostiprinājums” un „piespiedu nostiprinājums” jēdzieniskā nozīme Zemesgrāmatu likuma 46. panta izpratnē

Lejupielādēt

06.04.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2023 un senatoru Dzintras Baltas, Intara Bistera, Ināras Gardas, Valerija Maksimova, Normunda Salenieka un Kristīnes Zīles atsevišķās domas Lietas dalībnieka pienākums pievienot apelācijas sūdzībai pārstāvību apliecinošus dokumentus

Lejupielādēt

06.04.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-137/2023 Apstākļi, kas noskaidrojami, pastāvot strīdam par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesisko attiecību izbeigšanu; Pieteikuma par dzīvokļu īpašnieku balsojuma protokola viltojumu izskatīšana

Lejupielādēt

30.03.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2023 Iepriekš novērtēto zaudējumu pielīgšanas nepieļaujamība; Darba devēja iespēja piedzīt par darbinieku samaksātos nodokļu maksājumus kā zaudējumus

Lejupielādēt

30.03.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2023 Tiesības uz atlīdzību par darba piespiedu kavējumu iepriekšējā darbā atjaunotam darbiniekam, kuram darba piespiedu kavējuma laikā noteikta invaliditāte

Lejupielādēt

30.03.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2023 Tiesības un saistības, kas ietilpst mantojuma masā uztura devēja nāves gadījumā un pāriet uz mantiniekiem ar mantojuma pieņemšanu

Lejupielādēt

23.03.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-100/2023 Profesijas ētikas kanoniem neatbilstoša rīcība kā prettiesiska rīcība Civillikuma 1635. panta izpratnē; Atbildības ietvars par prettiesiskiem izteikumiem, kas aizskar personas godu un cieņu

Lejupielādēt

23.03.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2023 Ar patērētāju noslēgta līguma noteikums, kas definē līguma priekšmetu; Apdrošināšanas līguma noteikuma netaisnīguma vērtējums, apsverot, vai apdrošinātais to faktiski var izpildīt; Tiesas rīcība konstatējot, ka citā valstī ierosinātas tiesvedības rezultātam ir izšķiroša nozīme izskatāmā strīda taisnīgam risinājumam

Lejupielādēt

15.03.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2023 Atlīdzināmo zaudējumu apmērs, ja bojātās preces īpašnieks tās iegādes laikā bijis pievienotās vērtības nodokļa maksātājs

Lejupielādēt

27.02.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-256/2023 Administratīvajā lietvedībā nodibināta pienākuma atlīdzināt videi nodarīto kaitējumu izpildes kārtība

Lejupielādēt

16.02.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2023 Vienlīdzības principa darba tiesiskajās attiecībās pārkāpuma izvērtēšana

Lejupielādēt

16.02.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-31/2023 Mantinieka pienākums atbildēt no mantojuma atstājējam uzdāvinātās mantas

Lejupielādēt

16.02.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-221/2023 Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz zemi un uz tās esošajām ēkām, kas kā patstāvīgi īpašuma objekti ierakstīti atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos

Lejupielādēt

25.01.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2023 Likumiskā prezumpcija par patērētāja iegādātās preces neatbilstību līguma noteikumiem, ja neatbilstība atklājusies pēc preces iegādes; Patērētāja iegādātas lietotas preces neatbilstības līguma noteikumiem vērtēšana; Patērētāja pienākuma pārliecināties par pārdotās lietotās preces stāvokli tās iegādes brīdī tvērums; Tiesas pienākums pārliecināties par lietas dalībnieku civilprocesuālo tiesību ievērošanu, nolemjot izskatīt lietu rakstveida procesā

Lejupielādēt

19.01.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-223/2023 Civilās prasības tiesvedības un administratīvā pārkāpuma procesa lietvedības nošķīrums patvaļīgas būvniecības kontroles nodrošināšanā

Lejupielādēt

2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2023 Bērna vecāka, kurš veicis dzimuma maiņu, tiesības uz saskarsmi

Lejupielādēt

2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2023 Prasības par pirmslaulības laikā nodoto līdzekļu atlīdzināšanu nošķiršana no prasības par laulības laikā otra laulātā atsevišķajā mantā izdarīto ieguldījumu atlīdzināšanu

Lejupielādēt

2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2023 Vecvecāku un mazbērnu saskarsmes tiesības īstenošana; Sprieduma par saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību saprotamība un izpildāmība

Lejupielādēt

2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[D]/2023 Valsts ieņēmumu dienesta pieaicināšana lietā par laulāto kopīgās mantas sadali, ja viena laulātā nodokļu parāda dēļ ieķīlāta laulāto kopīgā manta; Viena laulātā saistība, kas radusies ģimenes kopīgās saimniecības vešanas ietvarā, kā laulāto kopīgā manta

Lejupielādēt

2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[E]/2023 Bērna interešu prioritāte strīdā par atsevišķas aizgādības nodibināšanu; Vecāka, kurš nerealizē bērna ikdienas aizgādību, saskarsmes apjoms

Lejupielādēt

2023. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-[G]/2023 Saskarsmes tiesību ierobežošanas kārtība gadījumos, kad vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības; Lietā pieteikto lūgumu izskatīšanas nošķiršana no tiesvedības izbeigšanai

Lejupielādēt

2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2023 Mantiskā un nemantiskā kaitējuma nošķiršana

Lejupielādēt

2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[I]/2023 Vecāka, kurš ikdienā realizē bērna aprūpi, iesaistīšana otra vecāka saskarsmes tiesības īstenošanā

Lejupielādēt

2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2023 Priekšnoteikumi viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanai; Bāriņtiesas atzinuma pieprasīšana un bērna viedokļa noskaidrošana lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām; Mutvārdu procesa nozīme strīdā par aizgādības un saskarsmes tiesībām; Pierādījumu vērtēšana, lemjot par laulāto kopīgās mantas statusa noteikšanu nekustamajam īpašuma

Lejupielādēt