• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

09.11.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-105/2022 un senatora Intara Bistera atsevišķās domas Atbrīvojums no valsts nodevas samaksas par publiskā izsolē iegūta publiskai personai piederoša nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

03.11.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2022 Vulgārā stilā izteikta Facebook komentāra par preču vai pakalpojumu kvalitāti vērtēšana

Lejupielādēt

31.10.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-757/2022 Pieteikuma par rakstveida pierādījuma viltojumu izskatīšana Civilprocesa likuma 179. pantā noteiktajā kārtībā pirms lietas izskatīšanas pēc būtības pabeigšanas

Lejupielādēt

28.10.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-725/2022 Sprieduma izskaidrošanas pieļaujamība, ja izbeigta izpildu lietvedība

Lejupielādēt

27.10.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/2022 Atrašanās Latvijas Bankas prezidenta amatā kā priekšnoteikums tiesībām uz darba samaksu saistībā ar citām šīs amatpersonas īstenotajām funkcijām; Latvijas Bankas prezidenta atstādināšana, izpildot procesa virzītāja lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu; Darba tiesību normu piemērošana īpašo amatu attiecībās esošām amatpersonām

Lejupielādēt

20.10.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2022 Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta uzņēmuma līguma izpildītāja tiesības saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja pasūtītājs ir kavējis vai apturējis darbu veikšanu no izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ

Lejupielādēt

06.10.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2022 Sociālais dialogs darba tiesībās; Darbinieka piederības arodbiedrībai un dalības arodbiedrībā ilguma noskaidrošana; Datu par personas piederību arodbiedrībai pieprasīšanas pamats

Lejupielādēt

04.10.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2022 Būves īpašnieka pienākums uzturēt ēku drošā stāvoklī; Pierādīšanas nastas sadalījums būves sagrūšanas rezultātā radītā kaitējuma gadījumā; Atbildība par kļūdu darbinieku (izpildītāju) izvēlē; Būvniecības procesa dalībnieku civiltiesiskā atbildība; Citas personas kompensācijas izmaksas nozīme nodarītā kaitējuma izvērtēšanā

Lejupielādēt

03.10.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2022 Valdes locekļa tiesības saņemt atlīdzību par amata pienākumu pienācīgu pildīšanu

Lejupielādēt

03.10.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2022 Nelabticīga rīcība fiziskās personas maksātnespējas procesā, neuzrādot galvojuma saistību līgumam, attiecībā uz kuru galvenais parādnieks pārtraucis pildīt saistības

Lejupielādēt

03.10.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-741/2022 Tiesas tiesības pārvērtēt ārvalsts tiesas secinājumus par pušu vienošanos par strīdu jurisdikciju

Lejupielādēt

30.09.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-702/2022 Personas, kurām ir pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu; No akcijām izrietošo balsstiesību nodošanas tiesiskās sekas

Lejupielādēt

29.09.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-261/2022 Ārvalsts nolēmuma, kam nepiemīt piespiedu izpildāmības pazīme, atzīšana

Lejupielādēt

22.09.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/2022 Tiesības prasīt apmierinājumu no atdāvinātās mantas, ja dāvinātāja parāds vēl nav piedzīts

Lejupielādēt

15.09.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2022 Tiesneša goda un cieņas aizsardzība

Lejupielādēt

15.09.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-302/2022 Pirkuma maksas iemaksa tiesas depozīta kontā, ceļot izpirkuma prasību, ja izpērkamais nekustamais īpašums pārdots aiz personiskas labvēlības lētāk par tā vērtību (draudzības pirkums)

Lejupielādēt

14.09.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2022 Valdes locekļa tiesības uz atlīdzību, ja sabiedrība nav lēmusi par viņam pienākošās atlīdzības apmēru

Lejupielādēt

06.09.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/2022 Neiespējamība atjaunot lietošanas tiesības un valdījumu uz nereģistrētu kadastra objektu

Lejupielādēt

20.07.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-546/2022 Kapitālsabiedrības bijušā valdes locekļa, kurš atkāpies un tādēļ atbrīvots no amata, tiesības uz amata atlīdzību, ja par sabiedrības uzticības zudumu viņam paziņots tikai pēc prasības celšanas tiesā

Lejupielādēt

20.07.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-672/2022 Pieļaujami un pierādāmi veidi saziņai ar komersantu

Lejupielādēt

14.07.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2022 Nepieļaujamība apelācijas instances tiesā izskatīt pēc būtības prasījumu, kas nav izskatīts pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

14.07.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-751/2022 Pagaidu aizsardzības piemērošanas pamats; Būtiska kaitējuma konstatēšana, lemjot par pagaidu aizsardzības piemērošanu

Lejupielādēt

05.07.2022. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-820/2022 Dubultās sodīšanas aizliegums darba tiesiskajās attiecībās

Lejupielādēt

01.07.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-2/2022 Atzīta un izpildei Latvijas Republikā nodota ārvalsts tiesas nolēmuma atcelšana kā jaunatklāts apstāklis

Lejupielādēt

30.06.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2022 Šķēršļi saistību dzēšanas plāna apstiprināšanai, ja plāns iesniegts tiesai pirms parādnieks saņēmis kreditoru iebildumus par to; Kreditoru vienlīdzības principam neatbilstošs saistību dzēšanas plāns

Lejupielādēt

30.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2022 Personas, kurām ir tiesības civilprocesuālajā kārtībā prasīt morālā kaitējuma atlīdzību saistībā ar citas personas nāvi; Civillikuma 1635. panta un Pacientu tiesību aizsardzības likuma 16. panta mijiedarbība; Citos tiesību aktos paredzēto morālā kaitējuma atlīdzības noteikšanas kritēriju izmantošana, piemērojot Civillikuma 1635.pantu; Morālā kaitējuma atlīdzība par tuvinieka nāvi, ja pasību iesnieguši vairāki ģimenes locekļi

Lejupielādēt

30.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2022 Balsu skaitīšana dzīvokļa īpašumos nesadalītas dzīvojamās mājas kopīpašnieku lēmuma pieņemšanā

Lejupielādēt

30.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2022 Valdes locekļa atbildība paškontrahēšanās darījumos

Lejupielādēt

30.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2022 Atteikums izmaksāt priekšapmaksas garantiju apdrošināšanas līgumā paredzēto apdrošināšanas atlīdzību būvuzņēmējam

Lejupielādēt

29.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2022 Labas ticības principa piemērošana kopsakarā ar tiesību normām, kas regulē starp pusēm pastāvošo strīdus tiesisko attiecību

Lejupielādēt

29.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-63/2022 Audiovizuāla ieraksta kā rakstveida pierādījuma pieņemšana

Lejupielādēt

27.06.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2022 Ierobežojums gada laikā atkārtoti piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja pamats iepriekšējā maksātnespējas procesa izbeigšanai ir bijusi parādnieka prettiesiska rīcība

Lejupielādēt

16.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2022 Nepieļaujamība grozīt vai papildināt apelācijas sūdzību pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa izbeigšanās; Preces apskates laiks un paziņošana par neatbilstību saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem

Lejupielādēt

14.06.2022. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-664/2022 Pārdzīvojušā laulātā tiesību prasīt savas mantas daļas nodalīšanu un tiesību apstiprināties mantojuma tiesībās nošķiršana

Lejupielādēt

08.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-512/2022 Piespiedu nomas maksas aprēķināšana, ja kadastrā reģistrēta zemes vienības daļa ar noteiktu lietošanas mērķi

Lejupielādēt

31.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-44/2022 Atkarīgās sabiedrības kreditora prasības tiesības piedzīt zaudējumus no valdošā uzņēmuma; Priekšnoteikumi valdošā uzņēmuma atbildībai par pamudinājumu atkarīgajai sabiedrībai noslēgt tai neizdevīgu darījumu

Lejupielādēt

25.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-206/2022 Priekšnoteikumi atbildībai par iestādes darbinieka goda un cieņas aizskārumu ar iesniegumu, kurā ietvertas nepatiesas ziņas

Lejupielādēt

19.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-158/2022 Tiesāšanās izdevumu piedziņa no vairākiem atbildētājiem

Lejupielādēt

18.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2022 Priekšnoteikumi īrnieka prasības par nepieciešamo izdevumu piedziņu apmierināšanai

Lejupielādēt

12.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2022 Savstarpēji izslēdzošas atziņas tiesas spriedumos par viena un tā paša pierādījuma vērtējumu vienā civiltiesiskā strīdā; Pastāvošajai komercpraksei neatbilstoša darījuma ar sabiedrības valdes locekli vērtēšana

Lejupielādēt

12.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-496/2022 Likvidatora atbildība par parādnieka grāmatvedības dokumentu nenodošanu maksātnespējas procesa administratoram

Lejupielādēt

29.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2022 un senatoru Dzintras Baltas, Ināras Gardas, Normunda Salenieka un Kristīnes Zīles atsevišķās domas, un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes, Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Brīdis, līdz kuram zemes īpašniekam ir tiesības saņemt zemes piespiedu nomas maksu, ja zeme ir pārdota piespiedu izsolē citai personai

Lejupielādēt

27.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2022 un senatora Kaspara Baloža atsevišķās domas Civillikuma noteikumu par norēķina došanu piemērošana prasībā par zaudējumu atlīdzības piedziņu no darbinieka, kuram uzticēta darba devēja manta

Lejupielādēt

13.04.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-530/2022 Tiesas kompetence, izskatot nostiprinājuma lūgumu jaunas tiesības nostiprināšanai uz zemesgabalu, ja pirkuma līgumā norādīts uz zemesgrāmatā neierakstītām jaunbūvēm

Lejupielādēt

13.04.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-560/2022 Strīda par tiesībām esība kā pamats prasības tiesvedības nošķiršanai no sevišķās tiesāšanas kārtības, kurā tiek izskatīta sūdzība par kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora rīcību

Lejupielādēt

07.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2022 Sprieduma par kopīpašuma izbeigšanu, lietu atdodot vienam no kopīpašniekiem, rezolutīvās daļas atbilstība Civilprocesa likuma 195. panta prasībām

Lejupielādēt

31.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2022 Tiesas pienākums pārbaudīt darbinieka tiesību ievērošanu, ja atkārtoti noslēgts darba līgums, kurā noteikts jauns pārbaudes laiks

Lejupielādēt

29.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2022 Patērētāja statuss atpakaļpirkuma līgumā, kas noslēgts par nekustamo īpašumu, kas ir fiziskās personas dzīvesvieta un ko tā iepriekš bija pārdevusi, lai atlīdzinātu saimnieciskās darbības nodrošinājumam izsniegtu aizdevumu; Darījuma dalībnieka prasības tiesības atzīt par spēkā neesošu darījuma noteikumu, kura piemērošana radījusi tiesību aizskārumu

Lejupielādēt

09.03.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-495/2022 Kļūda tiesas nolēmuma nosaukumā kā pārrakstīšanās kļūda

Lejupielādēt

02.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2022 Prasījuma par patērētās dabasgāzes apmaksas apmēru palielināšana, iekams nav uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības; Dabasgāzes lietotāja atbildību kvalificējošie apstākļi

Lejupielādēt

28.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-19/2022 Prasības, kas jāievēro maksātnespējas procesa administratoram, cedējot parādnieka prasījumus

Lejupielādēt

28.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-296/2022 Uz viena laulātā vārda laulības laikā reģistrēta nekustamā īpašuma statuss situācijā, ja pirms laulības noslēgšanas par šī īpašuma iegādi noslēgts nomaksas pirkuma līgums un līdzēji vienojušies, ka īpašuma tiesība pāriet pircējam, kad galīgi samaksāta pirkuma maksa, un tās atlikušās daļas samaksu veicis otrs laulātais; Neesot attiecīgam prasījumam par zemesgrāmatā uz katra laulātā vārda nostiprināta īpašuma tiesisko statusu, tiesas atzinums, kura ir katra laulātā atsevišķā manta, uzskatāms par prasījuma robežu pārkāpumu (Civilprocesa likuma 192. un 426. pants)

Lejupielādēt

22.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2022 Trešās personas tiesības atprasīt nekustamā īpašuma pirkuma maksu, ko tā pārdevējam samaksājusi pircēja vietā

Lejupielādēt

03.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/2022 Civillikuma 1075. panta piemērošana, dalot komplicētu kopīpašumu

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2022 Pretenzijas par zaudējumu atlīdzināšanu izskatīšanas kārtība atbilstoši Nolīgumam par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2022 Nelikumīgi patērētās dabasgāzes daudzuma aprēķināšanas metodes; Kompensācijas par dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpumiem apmēra noteikšana

Lejupielādēt

28.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2022 Atsavinātāja atbildība par lietas attiesājumu

Lejupielādēt

27.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2022 Tiesas pienākums apturēt tiesvedību darba devēja prasības lietā par darba līguma izbeigšanu, ja darba ņēmējs apstrīdējis darba devēja uz cita pamata viņam vēlāk izdoto uzteikumu

Lejupielādēt

27.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2022 Pušu līdztiesības un sacīkstes principa pārkāpums, tiesai nolēmumu pamatojot ar ex officio izvēlētu argumentu

Lejupielādēt

26.01.2022. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-646/2022 Morālā kaitējuma atlīdzība par nepilngadīga sportista veselībai nodarīto kaitējumu

Lejupielādēt

20.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-52/2022 Komandējuma dienas naudas nozīme, pārbaudot, vai ir ievērotas prasības par minimālās algas likmes izmaksu nosūtītam darbiniekam; Nolīgtās darba algas izmaksas pārbaude, ja starp pusēm pastāv strīds, vai komandējuma nauda bija darba samaksas daļa

Lejupielādēt

20.01.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-281/2022 Drošības naudas samaksu apliecinoša dokumenta neiesniegšana

Lejupielādēt

18.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2022 Noilguma pārtraukums tiesvedības laikā; Noilguma tecējuma sākums prasībām, kurām nolikts sevišķs iesākuma termiņš

Lejupielādēt

06.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2022 Ārsta atzinuma novērtēšana, pārbaudot darba devēja uzteikumu, kas pamatots ar darbinieka nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2022 Sprieduma izpildes stadijā pušu tiesībām jābūt taisnīgi līdzsvarotām

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[B]/2022 Prasības atstāšana bez izskatīšanas, ja mirusi viena no pusēm lietā; Tiesvedības turpināšana pret mirušās puses mantojuma masu

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[C]/2022 Procesuālā termiņa iesākuma noteikšana, ja persona, kuras dzīvesvieta atrodas valstī, ar kuru Latvija noslēgusi līgumu par civilprocesuālo sadarbību, atsaukusi savu piekrišanu par tiesas dokumentu elektronisku piegādi

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2022 Otra laulātā labā piedzenamā kompensācija par laulības laikā iegūtu īpašumu, par kura iegādi pirmajam laulātajam joprojām ir kredītsaistības

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[E]/2022 Pilnvarojuma noformēšana lietās par starptautisko bērnu nolaupīšanu (Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem 28.pants)

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-[F]/2022 Prokurora piedalīšanās obligātums lietā par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu; Sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu rezolutīvā daļa

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[G]/2022 Sprieduma par saskarsmes tiesību īstenošanu neizpilde, ja ar spriedumu uzliktais pienākums ir neskaidrs; Sprieduma par saskarsmes tiesību īstenošanu izskaidrošana; Mutvārdu procesa prioritāte lietās par saskarsmes tiesību īstenošanu

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2022 Atrautās peļņas noteikšanas aspekti

Lejupielādēt