• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Astotā nodaļa. MANTOJUMA TIESĪBAS IZBEIGŠANĀS UN ZAUDĒŠANA (766.–840.pants)

04.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2015

Civillikuma 782.pantā ir skaidra norāde par secību, kāda ir jāievēro gadījumā, ja kāds no mantiniekiem ir atraidījis viņam piekritušo mantojumu. Likuma normā lietotais termins „jaunais mantinieks” apliecina to, ka mantinieka statusu jaunais mantinieks iegūst pēc tam, kad sākotnējais mantinieks mantojumu ir atraidījis. Esot testamentam, likumiskajam mantiniekam nav jāizsaka sava griba par mantojuma pieņemšanu uzaicinājumā noteiktajā termiņā.

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2009

Prasītāja paskaidrojumi, kuri ietver ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti viņa prasījumi, atzīstami par pierādītiem tikai tad, ja tos apstiprina citi tiesas sēdē pārbaudīti un novērtēti pierādījumi.

Lejupielādēt

11.06.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2008

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-289/2000

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-141/1997

Lejupielādēt