• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ceturtā nodaļa. LĪGUMISKĀ MANTOŠANA (639.–654.pants)

25.03.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-113/2009

Ja mantojuma līgums tiek slēgts pirms laulības līguma, tad līgumiskais mantinieks ir primārais attiecībā pret laulāto un laulības līgumā manta, kas minēta mantojuma līgumā, nevar tikt iekļauta bez līgumiskā mantinieka piekrišanas.

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-50/1996

Lejupielādēt