• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā apakšnodaļa. ROKAS ĶĪLA (1340.-1361.pants)

14.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Ievērojot, ka Maksātnespējas likuma 101. panta pirmās daļas norma ir interpretējama kontekstā ar tiesību saglabāšanas un saistību izpildes principu, par būvnieka līgumsaistību izpildes nodrošinājumu kalpojošā ieturējuma nauda nav atgūstama maksātnespējas procesā un nav iekļaujama parādnieka mantas sastāvā.

Lejupielādēt

10.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/1996

Lejupielādēt