• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

B. DAĻA. Tiesvedība pirmās instances tiesā (127.–406.10 pants)