• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

33.nodaļa. PERSONAS RĪCĪBSPĒJAS IEROBEŽOŠANA UN AIZGĀDNĪBAS NODIBINĀŠANA GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMU DĒĻ (264.-270.pants)

2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-[F]/2022

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2021

Spriedums par personas rīcībspējas ierobežošanu, kura rezolutīvajā daļā nav norādīts rīcībspējas ierobežojumu apjoms, pārkāpj personas tiesības uz rīcībspējas neaizskaramību.

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[I]/2017

Rīcībspējas ierobežošanas tiesiskais regulējums vērsts uz to, lai nodrošinātu personas pamattiesību (tiesības uz privāto dzīvi) ievērošanu. Pirms rīcībspējas ierobežojuma kā galējā līdzekļa noteikšanas, tiesai jāapsver, vai nepastāv saudzīgāks veids personas rīcībspējas ierobežošanai un vai mērķi, kura dēļ tiek prasīts noteikt ierobežojumu, nav iespējams sasniegt ar citu līdzekli, mazāk iejaucoties personas privātajā dzīvē. Tiesas nolēmumam par rīcībspējas ierobežojumu jāpierāda saikne starp faktiskajām spējām un rīcībspējas ierobežošanu. Personas rīcībspēja ierobežojama minimālajā apmērā tikai vienīgi, lai sasniegtu to mērķi, kura dēļ notiek iejaukšanās personas privātajā sfērā. Lemjot par iespējamiem rīcībspējas ierobežojumiem, cik vien iespējams, jāņem vērā pašas personas vēlmes.

Lejupielādēt

25.04.2001. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/2001

Lejupielādēt

14.02.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-2/2001

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-106/1996

Lejupielādēt