• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

39.nodaļa. TIESĪBU ATJAUNOŠANA PĒC PARĀDA AKTIEM VAI UZRĀDĪTĀJA VĒRTSPAPĪRIEM (298.-305.pants)

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2011

Civilprocesa likuma 298.pantā lietotais jēdziens „parāda akts” tulkojams sašaurināti un konkretizējams vienīgi Civilprocesa likuma 39.nodaļas ietvaros, nevis attiecībā uz Civilprocesa likumu vispār. Tādējādi par „parāda aktu” minētās normas izpratnē atzīstams vienpusējs līgums, proti, tiesisks darījums, kurā tikai vienam no līdzējiem ir pamatpienākumi. Dokumentu anulēšana un tiesību atjaunošana pēc divpusējiem līgumiem neietilpst Civilprocesa likuma 298.pantā noteiktajā izskatīšanas priekšmetā (Civilprocesa likuma 298.pants).

Lejupielādēt