• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

55.nodaļa. BLAKUS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA (441.–449.pants)

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[E]/2022

1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem noteic speciālu pārstāvja iecelšanas (pilnvarošanas) kārtību, un nacionālās tiesību normas par pilnvarojumu nevar sašaurināt tās tvērumu, tostarp attiecībā uz advokāta pilnvarojumu. Nav pieļaujams tāds Advokātu lietvedības noteikumu tulkojums, kas liedz pārstāvamajam tiesības uz tiesas aizsardzību pārsūdzības kārtībā situācijā, kad advokāta orderī nav norādīta institūcija, kurā zvērināts advokāts pilda uzdevumu, ja lietā iesniegta speciālajam ārējam normatīvajam aktam – Hāgas konvencijai – atbilstoša pieteicēja pārstāvja pilnvara.

Lejupielādēt

16.12.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1232/2021

Lejupielādēt

22.09.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1127/2021

Noteikums par sabiedrības likvidatoru tiesībām kopīgi izsniegt pilnvaru attiecas uz pilnvaras izdošanas brīdi. Likumā noteiktajā kārtībā izsniegtas pilnvaras spēku un apjomu vēlāk notikusi amatpersonu maiņa neietekmē.

Lejupielādēt

11.10.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1013/2021

Tiesneša lēmums par atteikumu atmaksāt valsts nodevu zemesgrāmatā (Zemesgrāmatu likuma 106.1 panta trešā daļa) nav lēmums Zemesgrāmatu likuma 97.panta izpratnē, jo nav pieņemts, izskatot nostiprinājuma lūgumu pēc būtības. Šāda lēmuma pārsūdzēšanai piemērojama vispārīgā kārtība, proti, apgabaltiesas lēmums nav pārsūdzams.

Lejupielādēt

29.01.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-133/2021

Tiesas lēmums par atteikšanos pieņemt ar jauniem prasījumiem papildinātu prasības pieteikumu, kas pamatots ar prasības tiesību neesību, ir līdzvērtīgs atteikumam pieņemt prasības pieteikumu uz Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 2. punkta pamata. Šādu lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Civilprocesa likuma 132. panta trešo daļu.

Lejupielādēt

25.08.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1304/2020

Lejupielādēt

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1245/2020

Lejupielādēt

04.02.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-539/2020

Lejupielādēt

09.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-554/2019

Lejupielādēt

15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1595/2017

Likumdevējs apzināti Civilprocesa likuma 56.1 panta pirmās daļas 4.punktā aprobežojies ar pieņēmumu, ka ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtītie tiesas dokumenti adresātam ir izsniegti trešajā dienā no nosūtīšanas dienas. Apstāklis, ka adresāts ar elektroniskā pasta sūtījumu viņam nosūtītos tiesas dokumentus ir saņēmis ātrāk, nav iemesls, lai šo faktisko sūtījuma saņemšana datumu atzītu par tādu faktu, kuram ir tiesiska nozīme Civilprocesa likuma 442.panta pirmās daļas kontekstā.

Lejupielādēt

15.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-700/2017

Lejupielādēt

26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2391/2015

Ja advokāts ne tikai sniedz pusei juridisku palīdzību kā tiesu sistēmai piederoša persona, bet viņam uzdots būt arī par puses pilnvarnieku Civillikuma 2289. panta izpratnē, viņam ir nepieciešama gan pilnvara, gan orderis (Civilprocesa likuma 85.panta trešā daļa). Apelācijas kārtībā ir pārsūdzami tikai tiesu spriedumi, un šādā gadījumā atbilstoši Civilprocesa likuma 86. panta otrās daļas prasībām pārstāvja pilnvarā obligāti nepieciešams norādīt tiesības pārsūdzēt nolēmumu. Savukārt uz tiesas lēmumu pārsūdzību attiecināma Civilprocesa likuma C daļas Devītās sadaļas 55. nodaļa „Blakus sūdzības iesniegšana un izskatīšana”, kurā uz speciāla pilnvarojuma nepieciešamību Civilprocesa likuma 86. panta otrās daļas izpratnē nav norādīts, tādēļ šādā gadījumā pārsūdzības tiesības pilnvarā īpaši nav jānorāda.

Lejupielādēt

20.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2344/2015

Igaunijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts tiesas dokumentu piegādāšana atbildētājam krievu valodā nav atzīstama par iespējas nenodrošināšanu tam efektīvi īstenot savas procesuālās tiesības aizstāvēties pret ārvalsts tiesā celto prasību atbilstoši Eiropas Padomes 2000.gada 22.decembra Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un tiesas spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1. un 2.punktam (Civilprocesa likuma 637.panta otrās daļas 3. un 6.punkts), ja atbildētājs nav izmantojis Regulas Nr.1393/2007 8.pantā noteiktās atteikuma tiesības minētos dokumentus pieņemt. Turklāt, atbilstoši Regulas Nr.1393/2007 8.panta 1.punkta a apakšpunktam korespondences valoda var būt arī jebkura cita adresātam saprotama valoda, kas nav saņēmējas dalībvalsts oficiālā valoda, tādēļ atteikuma tiesības atbildētājam nevarēja rasties, ja krievu valoda pirms tiesvedības uzsākšanas bija prasītājas un atbildētājas darījumu saziņas valoda un tādējādi bija tam saprotama. Kolīzijas gadījumā starp Regulas Nr.1393/2007 8.panta 1.punkta a apakšpunkta noteikumu no vienas puses un Valsts valodas likuma 3.panta pirmās daļas, 2.panta otrās daļas, Dokumentu juridiskā spēka likuma 1.panta otrās daļas noteikumiem no otras puses, piemērojams minētais Regulas noteikums kā augstāka juridiskā spēka norma.

Lejupielādēt

24.04.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1654/2013

Civilprocesa likuma 140.panta pirmās daļas otrā teikuma (04.08.2011.likuma redakcijā, spēkā no 01.10.2011.) mērķis ir pasargāt no iespējamiem zaudējumiem un dažādiem apgrūtinājumiem personu, pret kuru celta acīmredzami nepamatota prasība, ja šāda prasība tiktu nodrošināta. No minētā izriet tiesas uzdevums veikt prasības pirmšķietamā juridiskā pamatojuma padziļinātu izpēti, kas nav iespējama atrauti no prasījumā norādīto materiālo tiesību normu izvērtējuma kopsakarā ar ierosinātā strīda faktiskajiem apstākļiem. Ja šis uzdevums ir izpildīts, tad pieņemtajā lēmumā neizbēgami atspoguļojas tiesas attieksme pret prasību, kas tomēr nenozīmē, ka prasības nodrošināšanas pieteikuma izlemšanas stadijā tiek pausta tiesas pārliecība par prasības pamatotību pēc būtības.

Lejupielādēt

30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013

Arī procesuālo noteikumu neievērošanu zināmos apstākļos var attiecināt uz lietas apstākļiem Civilprocesa 479.panta 1.punkta izpratnē.

Lejupielādēt

14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1786/2012

Tiesu izpildītāju likuma 83.panta normas, kas paredz zvērināta tiesu izpildītāja amata darbības uzraudzības mehānismu, paplašinoši nav tulkojamas. Sūdzību par tiesu izpildītāja darbībām, izpildot tiesas spriedumu, iesniegšanas kārtību un subjektu loku nosaka Civilprocesa likuma 632.pants.

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-953/2012

Atšķirībā no ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas lietā pieņemta tiesas lēmuma pārsūdzības iespējas trijās tiesu instancēs jautājums, kas attiecas uz ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu, uzskatāms par galīgi izlemtu, ja lieta izskatīta divās tiesu instancēs. Minēto neietekmē apstāklis, ka apelācijas instances tiesa, atceļot zemākas instances tiesneša lēmumu, jautājumu izlēmusi pēc būtības.

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-577/2010

Tiesiski neattaisnojams ir tiesas atteikums atjaunot nokavēto termiņu, kad pierādīts tiesas lēmuma novēlotas saņemšanas fakts, kas nepamatoti ierobežo atbildētājas likumā garantētās tiesības pārsūdzēt tiesas nolēmumu. Piemērojot Civilprocesa likuma 448.panta pirmās daļas 3.punkta noteikumus, Senāts jautājumu izlēma pēc būtības, nenododot to jaunai izskatīšanai.

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/2010

Atbilstoši Civilprocesa likuma 441.panta pirmās daļas 2.punktam tiesneša lēmums par apelācijas sūdzības atdošanu iesniedzējam, uzskatot sūdzību par neiesniegtu, ir pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību.

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-946/2007

Jautājums par prasības nodrošināšanas atcelšanu neietilpst to gadījumu skaitā, kuros iespējams pārsūdzēt par blakus sūdzību pieņemto lēmumu (Civilprocesa likuma 449.panta pirmā daļa).

Lejupielādēt

14.06.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2006

Gadījumā, kad tiesa paziņojusi tikai lēmuma nolēmuma daļu, lēmuma pārsūdzības termiņa skaitījums nosakāms pēc analoģijas, piemērojot Civilprocesa likuma 415., 454.panta nosacījumus par saīsināta sprieduma pasludināšanu, t.i., pārsūdzēšanas termiņš skaitāms no datuma, kuru tiesa paziņojusi pilna lēmuma sastādīšanai.

Lejupielādēt

07.11.2001. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-541/2001

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-144/1996

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-85/1996

Lejupielādēt