• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vienpadsmitā sadaļa. Lietas, kurā spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā, jauna izskatīšana (478.–485.3 pants)

01.07.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-2/2022

Ja ar ārvalsts tiesas nolēmumu atcelts un zaudējis spēku šīs valsts tiesas nolēmums, kurš iepriekš ticis atzīts un nodots izpildei Latvijas Republikā, šis lēmums ir atceļams sakarā ar jaunatklātu apstākli, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 479. panta 4. punktu.

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2021

Lejupielādēt

22.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-30/2021

Lejupielādēt

26.04.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2021

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-[E]/2021

Paternitātes testa rezultātam nav jaunatklāta apstākļa nozīmes, ja stājies spēkā spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, kas balstīts uz spēkā esošu ierakstu dzimšanas reģistrā

Lejupielādēt

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020

Lejupielādēt

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020

Lejupielādēt

15.05.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-12/2020

Lejupielādēt

13.11.2019. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SPC-30/2019

Likums nepieļauj protesta iesniegšanu par tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu. Ja lietas dalībnieka ieskatā ar prasības nodrošinājumu ir būtiski aizskartas tā tiesības, tad tam ir jāiesniedz pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu, nevis jāmēģina rast citus alternatīvus ceļus šā nolēmuma atcelšanai.

Lejupielādēt

26.01.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2018

Ja pieteikums par maksātnespējas procesa pasludināšanu iesniegts atkārtoti par saistībām, par kurām tiesa jau ir lēmusi, nepiemērojot saistību dzēšanas procedūru parādnieka negodprātīgas rīcības dēļ, un no tā neizriet, ka jautājuma izlemšanai būtiski mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, pieteikums nav pieņemams. Savukārt, gadījumā, ja fakts, ka pieteikums iesniegs atkārtoti, tiek konstatēts jau pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, ierosinātais process ir jāizbeidz.

Lejupielādēt

09.11.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1420/2017

Lejupielādēt

30.05.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1287/2017

Lejupielādēt

15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2017

Motivācijas trūkums šķīrējtiesas spriedumā attiecībā uz svarīgiem lietas apstākļiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 536.panta 6.punktu var būt pamats izpildu raksta izsniegšanas atteikumam.

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[D]/2017

Atbilstoši ECT iedibinātajai tiesu praksei starptautiskās bērnu nolaupīšanas jomā pienākumi, kurus līgumslēdzējām valstīm uzliek Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 8.pants (Tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību), jāinterpretē 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (turpmāk – Hāgas konvencija) un 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām prasību gaismā. Proti, galvenais ir panākt taisnīgu līdzsvaru, kam jāpastāv starp konkurējošajām bērna, abu vecāku un sabiedriskās kārtības interesēm, ievērojot rīcības brīvības tiesības, kas valstīm ir piešķirtas šajos jautājumos, tomēr ņemot vērā, ka bērna vislabāko interešu nodrošināšana ir primāra un viņa tūlītējas atgriešanas mērķi atbilst īpašajai „bērna labāko interešu” koncepcijai. Kā izriet no Konvencijas 8.panta un Hāgas konvencijas 12., 13. un 20. panta, bērna tūlītēja atgriešanās nevar tikt norīkota „automātiski vai mehāniski”, jo īpaši, ja uz izņēmuma faktoru, ka atgriešana sagādās bērnam fizisku un psiholoģisku kaitējumu, ir norādījusi kāda no procesā iesaistītajām pusēm. Tas savukārt nozīmē, ka tiesai attiecībā uz šiem faktoriem jāpieņem pietiekami pamatots lēmums. Atteikšanās ņemt vērā puses apgalvojumu, kura pamatā ir profesionāļa izsniegts atzinums, kas varētu atklāt iespējamu nopietna riska pastāvēšanu Hāgas konvencijas 13.panta pirmās daļas b) apakšpunkta izpratnē, ir pretrunā Konvencijas 8.panta prasībām.

Lejupielādēt

16.09.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-54/2016

Lejupielādēt

27.07.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-35/2016

Lejupielādēt

31.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-13/2016

Eiropas Cilvēktiesību konvencija neparedz, ka nacionālajai tiesai ir jāuzsāk lietas izskatīšana no jauna visos gadījumos, kad Eiropas Cilvēktiesību tiesā konstatēts šīs konvencijas pārkāpums. Par tiesvedības jaunu uzsākšanu ir jāizlemj nacionālajai tiesai atkarībā no konkrētās lietas apstākļiem. Nacionālā tiesa, izlemjot jautājumu par tiesvedības uzsākšanu no jauna, vadās no kritērija, vai lietas atkārtota izskatīšana spēs nodrošināt sākotnējā stāvokļa atjaunošanu un novērst negatīvās sekas, kas nav pienācīgi atlīdzinātas ar taisnīgu atlīdzību un nevar tikt izlabotas citādi, kā vien, izskatot lietu atkārtoti.

Lejupielādēt

26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-20/2015

Lejupielādēt

21.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-3/2013

ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) Reģionālā Baltijas un Ziemeļvalstu biroja atzinumam ir vienīgi rekomendējošs raksturs un kā tāds tas nav uzskatāms par Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai citas starptautiskas vai pārnacionālas tiesas nolēmumu Civilprocesa likuma 479.panta 6.punkta izpratnē.

Lejupielādēt

30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013

Arī procesuālo noteikumu neievērošanu zināmos apstākļos var attiecināt uz lietas apstākļiem Civilprocesa 479.panta 1.punkta izpratnē.

Lejupielādēt

27.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-8/2012

Jauni pierādījumi, kas nebija iesniegti un nav tikuši izvērtēti tiesā, izskatot prasību pēc būtības, paši par sevi nav uzskatāmi par jaunatklātiem apstākļiem Civilprocesa likuma 479.panta 1.punkta izpratnē. Jaunatklātajiem apstākļiem, uz kuriem atsaucas pieteicējs, jāpastāv lietas izskatīšanas laikā, bet pieteicējam tie nebija zināmi un objektīvu apstākļu dēļ arī nevarēja būt zināmi.

Lejupielādēt

08.06.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1174/2011

Civilprocesa likuma 479.panta sestā daļa strikti nenosaka, ka visos gadījumos, kad Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir taisījusi kādu nolēmumu, būtu jāatceļ spriedums, kas bija pamats sūdzības iesniegšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Tiesību normā lietotais jēdziens „izriet” ļauj secināt, ka, esot pieteikumam par jaunatklātiem apstākļiem, nacionālajai tiesai ir jāvērtē Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums, tajā minētie apstākļi un argumenti, izdarot savus secinājumus. Tiesas secinājumiem ir jābalstās uz argumentiem, kāpēc tā uzskatījusi, ka izriet vai neizriet nepieciešamība uzsākt tiesvedību no jauna, nevis uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma argumentācijas atstāstu.

Lejupielādēt

02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas

Juridiskā fakta konstatācija, kas nepieciešama politiski represētās personas statusa noteikšanai, pamatoti tiek izskatīta Civilprocesa likuma 37.nodaļā noteiktajā kārtībā. Pieteikumi par labvēlīga administratīvā akta izdošanu ir pakļauti administratīvajai tiesai, taču vajadzīgo faktu konstatēšanā var tikt iesaistītas vispārējās jurisdikcijas tiesas. Pašvaldībai, kura politiski represētās personas statusu piešķir un to apliecinošo apliecību izsniedz, jāizvērtē jautājumu par pieteicēja tiesībām iegūt politiski represētās personas statusu, tas ir, pašvaldībai administratīvā procesa kārtībā jāizlemj, vai vispārējās jurisdikcijas tiesas konstatētais juridiskais fakts ir pietiekošs pamats politiski represētās personas statusa noteikšanai (Likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 11.panta pirmā daļa).

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-824/2007

Civilprocesa likuma 478.panta trešajā daļā noteiktais desmit gadu termiņš, kuram iestājoties, zūd tiesības iesniegt pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, nav atjaunojams. Līdz ar to pieteikums atstājams bez izskatīšanas.

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-7/2007

1. Saskaņā ar Civillikuma 1067.pantu īpašuma tiesības, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reāli, bet tikai domājamās (ideālās) daļās, tā, ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība. Kopīpašnieka daļa ir domājamā daļa. 2. Pieteicēja kļūdaini uzskata, ka vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtības noteikšanu nozīmē kopīpašuma reālu sadali. Neraugoties uz lietošanas kārtības rezultātā radušos situāciju, kad katrs no līdzīpašniekiem lieto kādu kopīpašuma objekta daļu kā pilnīgi patstāvīgu lietu, katram no viņiem joprojām īpašuma tiesības ir vienīgi uz domājamo daļu kopīpašumā kā uz bezķermenisku lietu. Atbilstoši tam arī risināmas pirmpirkuma un izpirkuma tiesības (Civillikuma 1067.panta pirmā daļa).

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2005

Lēmums, ar kuru noraidīts pieteikums par naudas soda uzlikšanu, nav pārsūdzams.

Lejupielādēt

01.08.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-34/2001

Lejupielādēt

24.10.2001. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-9/2001

Lejupielādēt

28.11.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-600/2001

Lejupielādēt

15.11.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-516/2000

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-136/2000

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-14/2000

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-11/2000

Lejupielādēt

25.11.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-9/2000

Lejupielādēt

19.01.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-8/2000

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-4/2000

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-77/1999

Lejupielādēt

26.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-47/1999

Lejupielādēt

10.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-459/1997

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-447/1997

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-365/1997

Lejupielādēt

02.07.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-240/1997

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-195/1997

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-184/1997

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-177/1997

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-176/1997

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-134/1997

Lejupielādēt

06.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-127/1997

Lejupielādēt

27.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-126/1997

Lejupielādēt

27.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-124/1997

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-112/1997

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-108/1997

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-98/1997

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-92/1997

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-88/1997

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-83/1997

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-82/1997

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-81/1997

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-71/1997

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-47/1997

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/1997

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/1996

Lejupielādēt