• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

74.5 nodaļa. NOLĒMUMU IZPILDĪŠANA LIETĀS, KAS IZRIET NO SASKARSMES TIESĪBĀM (620.23–620.29 pants)

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[G]/2022

Lejupielādēt