• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

67.nodaļa. IZPILDU DOKUMENTI (538.–547.1 pants)

16.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-835/2019

Lejupielādēt

16.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-835/2019

Lejupielādēt

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2019

Līdzīgi kā lietās par saistības, kas nodota bezstrīdus piespiedu izpildei, apstrīdēšanu, arī lietās par zvērinātu advokātu rēķina apstrīdēšanu prasījums faktiski ir vērsts nevis uz izpildu dokumenta spēkā neesamības atzīšanu, bet uz atbrīvošanu no saistībām pēc attiecīgā rēķina pilnīgi vai kādā daļā, jo advokāta rēķina spēkā esamību nodrošina tam piešķirtais izpildu dokumenta spēks. Tāpēc, izskatot prasību, kurā klients lūdzis atzīt par spēkā neesošiem advokāta izrakstītos rēķinus, tiesai jānoskaidro, vai prasītāja ieskatā advokāts vispār nav veicis darbu, vai arī to veicis daļēji.

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2019

Lejupielādēt

30.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2821/2014

Nodokļu administrācijas lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, kas izpildāms tiesas spriedumu izpildes noteiktajā kārtībā. Tāpat kā Civillikuma 1307. pantā minētais tiesas spriedums, arī nodokļu administrācijas lēmums noder par pamatu hipotēkas iegūšanai, ievedot lēmumu par nodokļu parāda piedziņu zemesgrāmatā (Civillikuma 1307. un 1372.pants, Zemesgrāmatu likuma 44.pants).

Lejupielādēt

27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-49/2008

1. Privātas saistības īstumu un piedziņas pamatotību var izlemt tikai prasības tiesvedības kārtībā, to nevar pakļaut bezstrīdus piespiedu izpildīšanai, piemērojot Civilprocesa likuma 400.pantu. 2. Lietai pievienotais aizdevuma līgums, kurā apliecināts tikai pušu paraksta īstums, saskaņā ar Notariāta likuma 116.pantu atzīstams par privātu dokumentu.

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2008

1. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 400.panta pirmo daļu, lai saistību varētu nodot bezstrīdus piespiedu izpildīšanai, ir jābūt drošai pārliecībai, ka šāda saistība tiešām pastāv. Šā likuma norma ir noteikusi gadījumu, kad šāda publiska ticamība saistībai ir un kad iespējama saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšana (Civilprocesa likuma 400.pants). 2. Ja zvērināts notārs nav apliecinājis līgumu, bet gan, pārliecinoties par darījuma dalībnieku identitāti, apliecinājis viņu parakstu īstumu uz līguma, tad saskaņā ar Notariāta likuma 116.pantu līgums atzīstams par privātu dokumentu. Šāds privāts dokuments neatbilst Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 2.punktā izvirzītajiem kritērijiem un nevar būt pamats pieteikuma iesniegšanai par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu (Notariāta likuma 116.pants).

Lejupielādēt