• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

68.nodaļa. TIESU IZPILDĪTĀJA STATUSS (548.–552.pants)

27.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-693/2021

Zvērināts tiesu izpildītājs ir atzīstams par lietas dalībnieku (pieteicēju) lietās, kas pēc viņa pieteikuma ir ierosinātas Civilprocesa likuma 620. panta ceturtās daļas kārtībā, un ir tiesīgs realizēt visas Civilprocesa likuma 74. panta otrajā daļā noteiktās lietas dalībnieku tiesības un pienākumus.

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2005

Lēmums, ar kuru noraidīts pieteikums par naudas soda uzlikšanu, nav pārsūdzams.

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/1996

Lejupielādēt